gündeminiz
Image
Sağlık

Kanser riskine kar?? 10 ?neri

gündeminiz

Amerikan Kanser Ara?t?rmalar? Enstitüsü kanseri önlemek için 10 maddelik bir öneride bulundu


Dünayda her y?l 14 milyon ki?i kanser tan?s? al?yor. 2025 y?l?nda bu say?n?n 19.3 milyona ula?aca?? hesaplan?yor. Amerikan Kanser Ara?t?rmalar? Enstitüsü (AICR) kanseri önlemek için 10 maddelik bir öneride bulundu. Anadolu Sa?l?k Merkezi Onkolojik Bilimler Koordinatörü ve medikal onkoloji uzman? Prof. Dr. Necdet Üskent,  AICR'in önerilerini yorumlad?.

 Prof. Dr. Üskent ?öyle anlatt?: 

1-) Kilonuzu sa?l?kl? bir aral?kta tutun ve ya? ilerledikçe kilo almamaya dikkat edin. 

2-) Günlük hayat?n?z?n bir parças? olarak fiziksel olarak aktif olun- daha çok yürüyün ve daha az oturun. Hareketli bir ya?am tarz? benimseyin. 
Egzersiz yap?n, kaslar?n?z? çal??t?r?n.

3-) Tam bu?day ürünleri, tam tah?ll? besinler, sebzeler, meyveler ve fasulye ve mercimek gibi bakliyatlar günlük beslenme rutininizin ço?unlu?unu olu?tursun. Sar? ve k?rm?z? renkli sebzeleri (biber, domates), so?an ve sarm?sa?? çok tüketin. Zeytinya?? kullan?n.

4-) K?rm?z? ve i?lenmi? et tüketimini s?n?rland?r?n: K?rm?z? et tüketiminde abart?ya kaçmay?n. ??lenmi? et tüketmeyin, tüketiyorsan?z da çok küçük porsiyonlarda olsun. Do?rudan yüksek ate?te, k?sa sürede pi?irilerek karbonla?m??, yanm?? ve kararm?? etler nitrozamin gibi karsinojenleri içerebilece?inden tüketilmemeli. Dü?ük ?s?da uzun sürede pi?en etler (f?r?n, güveç), tercihen de beyaz eti daha fazla tüketin. 


5-) Daha çok su için. Tatland?r?lmam?? içecekleri tercih edin. Meyve sular? yerine, meyvenin kendisini yiyin. 

6-) Ya?, ni?asta ve ?eker oranlar? yüksek olan i?lenmi? ve haz?r g?dalar?n tüketimini s?n?rland?r?n. Bu tip haz?r ve i?lenmi? yiyecekleri azaltmak, hatta hiç tüketmemek kalori al?m?n? azaltman?n yan? s?ra sa?l?kl? bir kiloda kalman?za da yard?mc? olur.

7-) Alkol tüketimini s?n?rland?r?n. Kanseri önlemek için en iyisi alkol almamak. Prof. Dr. Üskent, “Alkolü a??r? tüketmemeye özen gösterin” diyor. 

8-) Mümkünse çocu?unuzu emzirin. Emzirmek hem çocuk hem anne için faydal?. Anne sütü çocu?unuzu pek çok hastal??a kar?? korudu?u gibi sizin de meme kanser riskinizi azalt?r. 

9-) Kanser tan?s? ald?ysan?z hekiminizin tavsiyelerine uyun. Tedavi konusunda doktorunuzla iyi bir i?birli?i içerisinde olun. 

10-) Kanseri önlemek amac?yla g?da takviyeleri kullanmay?n. Doktorunuz önermedikçe ek g?da takviyeleriyle kanseri önlemeye çal??may?n.
Tuzu azalt hobi ve arkada?? ço?alt
AICR yukar?daki 10 maddenin yan? s?ra sigara ve di?er tütün ürünleri ile güne?e yüksek dozda maruziyetten kaç?nman?n da kanser riskini azaltabilece?ini hat?rlat?yor. Prof. Dr. Üskent, “Bu tavsiyelere uyulmas? ve ek olarak tuz, doymu? ya? ve transya?lar?n tüketiminin azalt?lmas?yla sadece kanser de?il, pek çok hastal??a yakalanma riski de azal?r. Ayr?ca uykusuz kalmay?n. Arkada? çevrenizi canl? tutun. Sosyal ortamdan kopmay?n. Müzik dinleyin. Yoga veya meditasyon yap?n. Mutlaka bir hobiniz olsun (resim, foto?raf, koleksiyon, spor, golf vs). Bunlar ba????kl?k sisteminizi de güçlendirir” diyor.


 

0 Yorum