gündeminiz
Image
ekonomi

Aselsan??n yar?s? eridi

gündeminiz

Savunma sanayi ?irketi Aselsan’?n piyasa de?eri, son yedi ayda 45 milyardan 24 milyar liraya indi. ?irket böylece borsada zirveden sekizinci s?raya kadar geriledi

Emre Deveci /CUMHUR?YET

Ekonomideki kötü gidi?at ile birlikte Borsa ?stanbul 100 endeksi Nisan 2009’dan sonraki en ucuz seviyelere geriledi. De?er kayb?nda ilk s?ray? savunma sanayiine yönelik teknoloji, elektronik cihaz ve sistemler geli?tiren ASELSAN çekiyor. 

Ço?unluk hissesi Türk Silahl? Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf?’na ait olan Aselsan’?n Kas?m 2017’de 45 milyar liray? a?an piyasa de?eri, 19 Haziran’da 22 milyar seviyesine kadar geriledi. Önceki gün itibar?yla ?irketin de?eri 24 milyar seviyesine geldi. Sadece 7 ayda TL baz?nda de?er kayb? yüzde 50’ye yakla?t?. Dolar baz?ndaki de?er kayb? ise yüzde 50’yi a?t?. 14 Kas?m’da 11.2 milyar dolar olan ?irketin piyasa de?eri, 5.1 milyar dolara geriledi. 14 Kas?m 2017’de Garanti Bankas?’n? geçerek Borsa ?stanbul’un en de?erli ?irketi koltu?una oturan ASELSAN , sekizinci s?rada yer ald?. 

“Küçük yat?r?mc? Aselsan’?n cazibesine kap?ld? ancak Aselsan’?n Garanti Bankas?’n? geçmesi çok da uzun süre sürdürülebilir bir durum de?ildi” diyen GCM Menkul K?ymetler’den Enver Erkan, “Aselsan’?n temel hikâyesinde hiçbir sorun yok. Devletten i? al?yor, sipari?leri iyi durumda, kârl?l?k yüksek. Yerli üretime önem verilmesiyle birlikte ASELSAN da çok önemli bir yere geldi” de?erlendirmesinde bulundu.

Dü?ü?ün ba?lang?c?

Cumhuriyet’e konu?an Erkan, “Dü?ü?teki hikâye ikincil halka arz süreci ile ba?l?yor” dedi ve ?öyle devam etti: “?irketin ikincil halka arz sürecinde, AB ve ABD ile olan ili?kilerdeki gerginlik ?irketin ikincil halka arz sürecini negatif etkiledi. Yabanc? arac? kurumlar?n arac?l?k etmedi?i ikincil halka arz yine de yap?lmak istendi ve 6 Türk ?irketinden olu?an bir konsorsiyum ikincil halka arz? gerçekle?tirdi. Fiyat, belirtilen aral?kta en dü?ük fiyattan olu?tu ve yüzde 40 olarak planlanan yabanc?ya sat??, yüzde 20.1 oran?nda gerçekle?ebildi. Bu süreçte de Aselsan’?n hisse fiyat? 19.50 TL’leri gördü. Bu süreçte borsada bu denli piyasa de?erinde azalma görülen ba?ka bir ?irket yok.”

0 Yorum