gündeminiz
Image
medya yazarları

Y?lmaz ?zdil Erdo?an'a seslendi... 'Bak usta...'

gündeminiz

Sözcü yazar? Y?lmaz Özdil, Erdo?an'a seslenerek; "Seni sevip sevmememle alakal? bir ?ey de?il, memleketin hayr? için samimiyetle söylüyorum, her ?eyin tek ki?iye ba?land??? tek adam yorgunlu?unu tek ki?inin ta??yabilmesi mümkün de?il." dedi. 

Y?lmaz Özdil'in "15 sene önce mutfaklarda f?r?n m? vard?" ba?l?kl? bugünkü yaz?s? ?öyle:

Henüz do?madan önce ?smet ?nönü döneminde 75 ki?ilik s?n?flarda okudu?unu söyledi, kendisi belediye ba?kan? bile olmadan önce aç?lan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ni “biz yapt?k” dedi, “biz gelmeden önce tomografi yoktu” dedi, “ambulanslar? köpekler çekiyordu” dedi. En son… “15 sene önce evlerde f?r?n m? bulunuyordu, buzdolab? m? bulunuyordu, teessüf ederim” dedi.

*

Hakikaten nankörsünüz yani!

*

Seçim mitinglerine Edirne'den ba?layan asr?n liderimiz, Selimiye camisi, Meriç köprüsü ve Kap?kule s?n?r kap?s?n?n toplu aç?l???n? yapt?, Sarayiçi çay?r?ndaki çimlendirme çal??malar?n?n son a?amaya geldi?ini belirterek, tarihimizde ilk kez bu sene K?rkp?nar ya?l? güre?lerinin yap?laca??n? aç?klad?. Bilahare helikopterle Adapazar?'na geçerek, tarihimizin ilk çama??r makinesi fabrikas?n?n temelini atan asr?n liderimiz, en geç üç sene sonra tarihimizin ilk bula??k makinesinin evlerde olaca??n? müjdeledi.

*

?stanbul'da Topkap? saray?, Galata kulesi ve Kapal?çar??'n?n toplu aç?l???n? yapan asr?n liderimiz, kendisinin belediye ba?kanl??? döneminde hizmete açt??? Eyüp Sultan ve Karacaahmet'te incelemelerde bulundu, Rumelihisar?'yla Yerebatan Sarn?c?'n?n en geç 2023'te tamamlanaca??n? aç?klad?. “Yahu bunlar zaten yüzy?llard?r orada de?il miydi?” diyen terbiyesiz bir vatanda?, korumalar taraf?ndan dövülerek gözalt?na al?nd?. Bilahare, tarihimizin ilk çatal ka??k fabrikas? törenle aç?ld?, çatal ka??k tutmay? bilmeyen vatanda?lara çatal ka??k tutmay? tarif eden asr?n liderimiz, tarihimizin ilk zigon sehpas?n?n da 24 Haziran'dan hemen sonra üretilece?ini söyledi.

*

?zmir'e teessüf ederek ?zmir'de toplu aç?l?? yapmayan asr?n liderimiz, Akp ilçe ba?kanl??? taraf?ndan Toki ortakl???yla yapt?r?lan Efes antik kentinin temel atma törenine kat?ld?. Prompter bozuldu?u için, buradaki konu?mas?na “sevgili Hititli karde?lerim” diye ba?layan asr?n liderimiz, “tek parti zihniyetinden devrald???m?z zaman buralar? harabeydi be” dedi, Hititliler “eyooo” diye alk??lad?.

*

Manavgat ve Düden ?elalerinin toplu aç?l?? töreninin ard?ndan, tarihimizin ilk tost makinesinin da??t?m törenine kat?lan asr?n liderimiz, “bizden önce Mogan gölü var m?yd??” diye sordu, “yoktuuu” dediler.

Pamukkale, Ihlara vadisi ve Çatalhöyük'ün aç?l?? kurdelas?n? keserek, tarihimizin ilk klima fabrikas?n?n temelini atan asr?n liderimiz, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'nin toplu aç?l???n? yapmak için Rize'ye geçti, “biliyorsunuz Çe?me'yi, Ku?adas?'n? Ayval?k'? Didim'i hepsini biz yapt?k” dedi, “biliyoruuuzzz” diye ba??rd?lar.

Kazda?lar?'n?n temel atma törenindeki konu?mas?nda, tarihimizin ilk düdüklü tenceresinin 2007 senesinde kendileri taraf?ndan üretildi?ini hat?rlatan asr?n liderimiz, “?imdi bak?yorsunuz cehape zihniyeti Keban baraj?n? yapmam?za engel olmaya çal???yor, eeyyy Almanya, Zigana geçidine kar?? oldu?unuz dönemleri bu millet gayet iyi biliyor” dedi, “yuuhhh” dediler.

*

Bak usta…
Seni sevip sevmememle alakal? bir ?ey de?il, memleketin hayr? için samimiyetle söylüyorum, her ?eyin tek ki?iye ba?land??? tek adam yorgunlu?unu tek ki?inin ta??yabilmesi mümkün de?il.
B?rak art?k, çekil.

*

Biz bile mecburen seninle ya?amaya al??t?k ama, senin senle devam edecek halin kalmad? inan.

0 Yorum