gündeminiz
Image
medya yazarları

Altayl?: T?rkiye AKP'den ?nce ne Afganistand?, ne Uganda

gündeminiz

Habertürk yazar? Fatih Altayl?, Erdo?an'?n "bizden önce f?r?n da buzdolab? da yoktu" aç?klamalar?na ili?kin yazd?.
Fatih Altayl?, Erdo?an'?n aç?klamalar?n? ele?tirerek, "Türkiye AK Parti döneminde çok geli?ti, milli gelirini üçe katlad?, Türkiye’ye dünyadan çok büyük para giri?leri oldu. Refah artt?.Ama AK Parti’den önce Türkiye ne Afganistan’d?, ne de Uganda." dedi. 

Altayl?'n?n bugünkü yaz?s?ndan ilgili bölüm ?öyle: 

BUZDOLABI meselesine kafam? yoruyorum birkaç zamand?r.

2002’den önce buzdolab? yok muydu acaba diye dü?ünüyorum.

Benim hat?rlad???m hep buzdolab? vard?.

Dedemin evinde bir Frigidaire vard? mesela.

Bizim evde ise ben do?madan önce al?nm?? bir Arçelik vard?. 30 y?l falan çal??t?.

Anneannemin evinde de vard?.

Annemi arad?m, “Sen çocukken sizin evde buzdolab? var m?yd??” diye.

Biraz dü?ündü.

“Galiba önceleri tel dolap vard?, ama gençli?imde evde buzdolab? oldu?unu hat?rl?yorum” dedi.

Çama??r makinesi mevzuu ise daha kar???k.

Cumhurba?kan?’n?n söyledi?i gibi, Türkiye’de y?llarca bir sa?a bir sola çama??r? sallayan, sonra da merdaneyle s?kan eski tip çama??r makineleri vard?.

Ta ki 1980’lere kadar.

1980’lerde Asil Nadir Vestel’i kurdu ve Türkiye’yi ?imdi hâlâ kulland???m?z çama??r makineleri ile tan??t?rd?. Ondan sonra tüm markalar bu yeni tipi üretmeye ba?lad?lar.

Neredeyse 30 y?l olmu?.

Siyah beyaz televizyonun hayat?m?za giri?i ise 1960’lar?n sonuna do?rudur.

Bir sürü televizyon fabrikas? vard? Türkiye’de. Nordmende’ler, Schaub Lorenz’ler, Servo elektronikler falan.

1980 darbesi sonras? ise renklenmeye ba?lad? televizyonlar.

1990’lar?n ba??nda gayri yasal bir biçimde özel kanallar ç?kt?.

Bunu takiben Türkiye televizyon üretiminde dünyan?n en önemli ülkelerinden biri haline geldi.

Yine Vestel’di öncüsü. Asil Nadir’in Vestel’i, IBM’in ekranlar?n? üretirdi Türkiye’de. Hatta Japon Sansui’yi alm??t?, teknolojiyi geli?tirmek için.

Vestel, Arçelik, Beko elbirli?iyle büyük at?l?mlar yapt?lar bu konuda, Avrupa pazar?n? ele geçirdiler.

Do?rudur, Türkiye AK Parti döneminde çok geli?ti, milli gelirini üçe katlad?, Türkiye’ye dünyadan çok büyük para giri?leri oldu.

Refah artt?.

Ama AK Parti’den önce Türkiye ne Afganistan’d?, ne de Uganda.

***********

0 Yorum