gündeminiz
Image
medya yazarları

Soner YAL?IN: ?lk?c?ler MHP'deki "guguk ku?unun" fark?nda m?"

gündeminiz

AKP gündeminde ku? var: Zümrüdüanka! Ülkücüler MHP'deki "guguk ku?unun" fark?nda m?? Yanda?lar propaganda filmi­ni pek be?endi. Zümrüdüanka gerçek de?il, söylence/mitoloji…

Oysa. MHP'nin sahici bir ku?u var:

Guguk ku?u!

Bilirsiniz:

– Uzun kuyruklu, sivri kanatl?, iyi uçucudur.

– Renkleri ya?ad??? orta­ma uyum sa?lar.

– Kendilerini iyi gizleseler de b?kt?r?c? seslerinden yerleri belli olur.

En temel özelli?i kuluçka asala?? olmas?d?r.

Guguk ku?u di?isi yumurtas?­na üvey annelik yapacak ba?ka di?i ku?lar?n kuluçkaya yatmas?­n? bekler. Buldu?unda zaman? kollar. Kuluçkaya yatm?? ku? yuvadan k?sa süreli?ine ayr?ld?­??nda, guguk ku?u yumur­talardan birini at?p yerine kendi yumurtas?n? b?rak?r!

Yuvas?nda yabanc? yumurta bulan ku?lar, ço?u kez ya yeni yuva yapar ya da yabanc? yumurtay? yuvadan atar. An­cak…

Baz? guguk ku?lar?nda yu­murta taklitçili?i de epey ge­li?mi?tir; yumurtas?n? yabanc? yuvadakilere benzer yapar! Böylece yumurtas?n?n tan?n­mamas?n?-bilinmemesi­ni sa?lar!

Peki…

Guguk ku?u ilk ad?mda ba?a­r?l? oldu. Yuvaya aldatmayla konan yumurta/yavru ne yapar?

– Guguk yavrusu on iki gün sonra genellikle üvey karde?le­rinden önce do?ar.

– ?lk dört gün içinde (he­nüz kör ve tüysüzken) üvey ana baban?n getirdi?i yiyecekleri yuvan?n gerçek sahibi olan yavrularla bölü?memek için yumurtalar? ve yavrular? tek tek yuvadan atar!

– Üç hafta sonra üvey an­nesinden daha iri olur. Ve…

– Alt? hafta beslendikten sonra do?du?u yuvay? da??­tarak e? aramaya ç?kar…

Evet, nereden ç?kt? MHP'de­ki guguk ku?unu an?msatmak de?il mi?

Yazaca??m…

Ama önce bir iki söz söyle­meliyim:

ÜLKÜCÜDEN ERDO?AN'A OY YOK

Okumu?sunuzdur:

Aç?klanan kamuoyu ara?­t?rmalar?nda Erdo?an'?n oy yüzdesi, AKP-MHP-BBP'den olu?an Cumhur ?ttifak?'ndan çok ç?k?yor.

Fakat. Buna inanmayan­lar diyor ki:

Anketlerin aksine 24 Hazi­ran seçiminde Cumhur ?tti­fak?'n?n oyu, Cumhurba?­kan? aday? Erdo?an'dan yüksek ç?kacak!

“Çünkü” diyor kimi MHP'li­ler:

– Ülkücüler, Cumhur ?ttifak?'nda MHP'ye oy verecekler ama…

– Cumhurba?kanl??? seçiminde Erdo?an'a oy vermeyecekler!

Niye?

Bu iddiay? dile getiren­ler gerekçeyi ?öyle aç?k­l?yor:

– Erdo?an, Anaya­sa'dan Türk sözcü?ünü, kimli?ini, kavram?n? ç?karmak istedi.

– Erdo?an, kamu binalar?n­dan TC ibaresini, devlet ni?a­n?nda Türkiye ad?n? kald?rtt?.

– Erdo?an, Türk Tabip­ler Birli?i gibi sivil toplum kurulu?lar?ndan Türk ad?n? kald?rtt?.

– Erdo?an, okullarda And?­m?z söylenmesini kald?rtt?.

– Erdo?an, ulusal bayramla­r?n kutlanmas?n? kald?rtt?.

– Erdo?an, Ortado­?u'da BOP'çu, K?br?s'ta An­nan'c?, Türkiye'de aç?l?m­c? oldu.


 – Erdo?an, Kuzey Irak'ta Türkmenlerin katle­dilmesine sesini ç?karmad?.
– Erdo?an, bayrak yak?ld?, Atatürk heykeli tahrip edildi seyretti.

Öyle ki:

– “Milliyetçili?i, ayaklar?­n?n alt?na alm?? bir iktida­r?z” diyen bizzat Erdo?an'?n kendisi oldu!

Ülkücülerin, Erdo?an'a oy vermeme gerekçeleri uzun…

Peki:

Devlet Bahçeli, Erdo­?an'daki “Türk alerjisi­ni” bilmiyor mu? Biliyor.

Devlet Bahçeli, bu konular­da ittifaktan önce Erdo?an'a çok a??r sözlerle muhalefet etmedi mi? Etti.

O halde… Cumhur ?ttifa­k?'n?n kurulmas?nda neden canla ba?la u?ra?? verdi?

Yeniden TBMM'de bulun­mak m??

50 y?ll?k tarihe sahip MHP genel ba?kan?n?n bu kadar yüzeysel gerekçesi olamaz!

Peki, as?l niyet ne?

PART?Y? DA?ITTI

Baz? ülkücüler…

Erdo?an'? desteklemez­ken/oy vermezken ?srarla neden MHP'ye oy veriyor?

Sebebini ?öyle aç?kl?yor­lar:

– MHP ile tarihsel duygusal payda?l?k var.

– MHP Türke?'in partisi.

– Genel ba?kan de?il, parti/ te?kilat önemli.

– Nicelik/oy gücü azalsa da, nitelik/parti gücünün varl???n?n sürdürülmesi ülke yarar?nad?r.

Ku?kusuz siyasi töre/gelenek gibi gerekçeler de var.

Bu sözleri edenler ?u ger­çe?i görmüyor:

“Erdo?an'a oy vermeyece?iz” diyen ülkücüler, 16 y?ll?k AKP iktidar?n?n sürmesine bilmeden katk? sa?l?yor. ?öyle:

– MHP'ye verilen oy­lar milletvekili say?s? olarak, MHP'den fazla AKP'ye yar?yor!

– ?ttifaktan da??t?lacak yüzde 1 oy; MHP'ye bir milletveki­li kazand?r?rken, AKP'ye yedi milletvekili kazand?r?yor! Yani… – AKP yüzde 40…

– MHP yüzde 6 oy al?rsa…

AKP 272 ve MHP 13 millet­vekili ç?kar?yor.

Bu durumda MHP Meclis'te grup bile kuram?yor.

Erdo?an'? desteklemedi?i­ni söyleyen ülkücüler asl?nda AKP iktidar?na yol dö?üyor!

Soruyu tekrar soray?m:

Devlet Bahçeli tüm bu he­saplar? sadece 13 milletvekili ç?karmak için mi yapt??

Bu senaryoda bilmedi?imiz oyun mu var?

MHP'ye bir guguk ku?u yu­murtas? m? kondu?

Önce, yuvan?n/oca??n has evlatlar? ülkücüleri yok eden…

Sonra, yuvay?/partiyi da??­tan bir guguk ku?u…

Gördük… En sonunda guguk ku?u birle?ece?i e? de buldu: AKP!

Konu?ulmas? gereken….

Söylence/mitoloji zümrü­düanka ku?u de?il, sahici guguk ku?u'dur!

Mesele, sadece Erdo?an'a oy vermemek de?il.

Mesele 24 Haziran'da MHP'deki guguk ku?unun"yuvadan/partiden gitmesine yol açacak tav?r almakt?r.

 

SÖZCÜ

0 Yorum