gündeminiz
Image
medya yazarları

Can ATAKLI: Kimse bo?una beklemesin Erdo?an hi?bir rakibinin kar??s?na ?IKAMAZ!

gündeminiz

Kimse bo?una beklemesin Erdo?an hiçbir rakibinin kar??s?na ÇIKAMAZ!
Demokratik ülkelerde seçim dönemi liderler TV ekranlar?nda kar?? kar??ya gelirler.
Canl? olarak yay?nlanan bu programlarda her lider bütün performans?n? burada sergilemeye ve geni? kitleleri etkilemeye çal???r.
Bu tür programlar?n en etkili oldu?u yer ku?kusuz Amerika. Tabii bu ülkede iki partili sistem oldu?u için bu tart??malara da iki ba?kan aday? kat?l?r.
Türkiye’de de bu gelenek eskiden uygulan?yordu.
Bunu ilk bozan Turgut Özal oldu.
1983 seçimleri öncesinde di?er iki rakibiyle o zaman tek kanal ve siyah beyaz olan TRT ekranlar?nda tart??m??t?.
Özal seçildikten sonra bir daha hiçbir rakibiyle kar?? kar??ya gelmedi canl? yay?nlarda.
Özal cumhurba?kan? olduktan sonra yap?lan genel seçimler öncesi parti liderleri çe?itli televizyon ekranlar?nda topluca tart??ma programlar?na kat?ld?lar.
Tayyip Erdo?an 2002 seçimlerinden önce sadece CHP lideri ile tart??maya ç?kmay? kabul etmi?ti.
Erdo?an bu canl? tart??ma program?ndan bu yana hiçbir tart??maya kat?lmad?.
Çünkü Erdo?an rakipleriyle canl? yay?nda tart??may? “itibar?n? zedeleyecek” bir i? olarak görüyor.
Yüksek kibirli bir edayla kendisinin “cumhurba?kan?” di?erlerinin ise “muhatap almaya de?meyecek” adaylar oldu?unu söylemekten de çekinmiyor.
Buna ra?men Muharrem ?nce b?kmadan usanmadan Erdo?an’? televizyonda canl? yay?nlanacak bir tart??ma program?na davet ediyor.
Hatta öyle ki ?nce “kanal? da, soru soracak gazetecileri de siz seçin, bu gazeteciler sizin yanda??n?z bile olabilir” diyor. Dün de bu ça?r?s?n? tekrarlad?.
Erdo?an’?n cevab? ise “Ben kimim, sen kimsin, haddini bil, benimle tart??acak k?ratta de?ilsin” düzeyinden öte olmuyor.
Her ne kadar canl? yay?nlarda rakipleriyle tart??malara ç?kmamak Erdo?an’?n çok yüksek kibrinden kaynaklansa da madalyonun bir de öteki yüzü var.
Çok iddial? olarak yaz?yorum; “Erdo?an siyasi bir rakibiyle canl? yay?nlanacak bir tart??ma program?na ç?kamaz. Buna ne cesareti, ne sinirleri ne de karakteri asla elvermez.”
Nedenlerini s?ralayay?m;
1- Bilgi hazinesi kar??l?kl? tart??maya uygun de?il.
2- Haz?r cevap biri de?il.
3- Çok çabuk sinirleniyor.
4- Monologa çok al??m?? durumda, ba?ka konu?maya tahammül edemez.
Erdo?an hep hakl?, do?rular? söyleyen tek ki?i, konu?ma hakk? olan tek ki?i ve herkesten üstün oldu?una o kadar inan?yor ki kar??s?ndaki ki?i be?enmedi?i sözler söyledi?i an kimyas? bozuluyor.
Yabanc? gazetecilerle röportaj yaparken bile sinirlerine hakim olam?yor azarlamaya kalk?yor.
Böyle bir ortamda örne?in Muharrem ?nce’ye cevap vermek isterken stüdyoyu bile alt üst edebilir, söyleyece?i sözlerle bir anda yerle bir olabilir.
Bu nedenle öyle san?yorum ki kendi ç?kmak istese bile dan??manlar? yalvar yakar olur ve “Ne olur ç?kma” diye önüne bile yatar.
Çünkü o dan??manlar da çok iyi biliyorlar ki e?er Erdo?an canl? yay?nda rakipleriyle tart??maya girerse asla ba?ar?l? olamaz, do?ru düzgün konu?amaz, bütün karizmas? s?f?rlan?r, peri?an olur.

BUNU YAZMAK GEREK

Gazetecilerin kar??s?na da ç?kamaz
?unu da iddial? biçimde yazabilirim; Erdo?an sadece rakiplerinin de?il, eline daha önceden soru verilmemi? gazetecilerin de kar??s?na ç?kamaz.
Hiç al??mad??? için sorulara cevap veremez.
Ele?tirilmeye hiç tahammülü solmad??? için bütün sorular? “kas?tl?” olarak niteler ve çok h?zla sinirlenir. Cevap vermek yerine öfkeli bir azarlamay? tercih eder.
Ne sorulaca??n? önceden bilmedi?i için ne cevap verece?ini de bilemez.
Pek çok konuda fazla bilgili olmad??? için ba?ar?s?z olma korkusuyla panik ya?ar.
Baz? örnekler vermek istiyorum.
Gazze’ye ne zaman gideceksiniz?
?srail’le ticaret yapan bir aile ferdiniz var m??
Çocuklar?n?z?n gemiciklerinin say?s? kaça yükseldi?
Münbiç’te kime ders veriyoruz?
Fransa’n?n PYD’nin yan?na asker göndermesine kar?? bir ?ey yapacak m?s?n?z?
Y?llar önce söyledi?iniz “Bu yüzü?üm d???nda servetim olmayacak” sözü hâlâ geçerli mi, o yüzükten öte mal?n?z mülkünüz oldu mu?
Türkiye’ye ilk defa sizin getirdi?iniz MR ne i?e yarar?
15 Temmuz gecesi ile ilgili neden hiçbir kamera kayd?n?z yok?
Cemaate “Ne istediniz de vermedim?” demi?tiniz, ne istediler ne verdiniz?
Verdiklerinizin ne kadar?n? geri ald?n?z?
Son çiviyi 24 Haziran’da çakaca??n?z? söyledi?iniz tabutun içinde kimler olacak?
Bu yaz?y? yazarken akl?ma geliveren birkaç soru bunlar. Üstelik bu sorular bir gazeteci de?il s?radan vatanda?lar?n da akl?na gelebilecek türde.
Sizce Erdo?an kar??s?na oturan bir gazetecinin sakin bir ifadeyle bu sorular? sormas?na tahammül edebilir mi, birine bile sinirlenmeden, ak?l ve mant?k çerçevesinin d???na ç?kmadan, azarlamadan, hakaret etmeden cevap verebilir mi?

OKURDAN MESAJ

Suruç’ta en önemli sorun çiftçilerin tefeci eline dü?mesi
?anl?urfa’n?n Suruç ?lçesi’nden yazan bir okurum 4 ki?inin ölümüyle sonuçlanan kanl? seçim kavgas?n?n ard?nda bölgedeki çiftçinin kan?n? emen tefecili?in de çok etkili oldu?unu ileri sürüyor.
Okurumun isimlerle ilgili baz? bilgilerini hukuki sorun olmamas? nedeniyle aç?kça yazmadan baz? noktalar? sizlerle payla?mak istedim.
?öyle ba?lam?? okurum mesaj?na; Size baz? bilgiler verece?im, bu bilgileri teyit edebilirsiniz.
Urfa -Suruç bölgesinde halk?n kan?n? emen tefeci aileler var.
Urfa’daki insanlar ve özellikle tar?m alan?nda faaliyet gösteren aileler bu bölgede tefecilerin eline teslim edilmi?lerdir. Acayip bir sömürü sistemi vard?r.
Tan?d???m ve zaman?nda çok büyük arazilere ve f?st?k bahçelerine sahip insanlar?n arazileri tefecilere geçti. Bu bölgede görülen mafyatik düzeni görünce ?stanbul’da adlar? bilinen mafya liderlerine rahmet okursunuz.
Zira bu insanlar bat?da ya?ad?klar? için dikkat çekmekte bu nedenle her ?eye ra?men ölçülü davranmak zorundalar.
Ama bu bölgede böyle bir ?ey yok, ölçüsüzlük ve nobranl?k had safhada. Hele AKP’li iseniz devlet sizsiniz, herkese istedi?iniz iftiray? atabilir ve yok edebilirsiniz. Zaten ortada hak arayan bas?n da yok. ??te sonuçta Suruç’taki muhalif esnaf?n ba??na gelen felaket bunun en çarp?c? örne?idir.
En alttaki polisten en tepeye kadar uzanan çarp?tma a?? ve siyasettin mafyala?m?? halidir bu.
?ktidardakiler hep faiz lobisinden bahsediyor ama tefeci lobisinden bahsetmiyor tam tersine amac? için tefeci ve kan emicileri partisine topluyor. Ha bir ?ey daha: Suruç çok ilginç bir yer. Yar?? at? sahiplerinin ço?unun Suruçlu oldu?unu biliyor muydunuz? Yani tefeci borsas? gibi bu at yar??lar? da bunlar?n elinde lütfen siz de bu atç?lar hangi partili onu ara?t?r?n.

CANIMI SIKAN ?EYLER

Ne demek Erdo?an kazanamayaca?? seçime girmez
Seçime art?k sadece üç gün var.
Yasal olarak anket yay?nlamak yasak. Bu nedenle yanda? medya “oran olmayan” anket sonuçlar?na bel ba?lam?? durumda.
“Anket sonucu yay?nlamak yasak” bahanesinin arkas?na s???narak “Ama ?u gerçek ki Erdo?an ilk turda cumhurba?kan? seçiliyor, AKP’nin Meclis’te ço?unlu?u almas? ise b?çak s?rt?” yorumlar? yap?l?yor yanda? medyada.
Bu arada baz? yazarlar ve AKP’li yöneticilerin “?a??rt?c?” bir söylemi daha var.
Diyorlar ki “Erdo?an kazanamayaca?? seçime girmez.”
Ne demek ?imdi bu?
Hesapta tabana “moral vermek” için söyleniyor bunlar.
Ama etkisi çok daha farkl?.
As?l söylenmek istenen ?u; Erdo?an her ?eyi önceden haz?rlar seçime sonra girer. Bugüne kadar hep bunu yapt?. Bu nedenle de her seçimden ba?ar?l? ç?kt?.
O halde her seçimde “bir ?eyler döndü” demekte sak?nca yok.
Geçmi?i b?rakal?m, e?er mümkün olursa zaten hesab? sorulur da, “bu seçim için de mi bir ?eylere haz?rlan?yorlar?” sorusu ister istemez kafalar? kurcal?yor.
Bir hile vard?r ya da yoktur, bence bu ikinci planda kal?r ?u anda. Bu söylem bana göre asl?nda muhalif sand?ktan uzak tutmak için ç?kar?l?yor.
Muhalif seçmenlerin zihninde “Ne yaparsak yapal?m, iktidar mutlaka bir hile yapacak ve kazanacakt?r, seçime gitmeye ne gerek var ki?” alg?s? olu?turulmak isteniyor.
Ama öyle san?yorum ki seçmen bu kez böyle bir oyuna gelmeyecek. Nitekim herkesin gözünden adeta f??k?ran heyecan dalgas? da bunu gösteriyor.

BUNU YAZMAK GEREK

AKP’nin HDP dü?manl??? “terörden” kaynaklanm?yor
Ba?ta AKP cumhurba?kan? aday? Erdo?an olmak üzere tüm iktidar yetkilileri ve özellikle yanda?lar seçim kampanyas?n? HDP dü?manl??? üzerine sürdürüyor.
AKP için görünü?te öncelikli hedef CHP ve aday? Muharrem ?nce.
AKP’liler Meral Ak?ener ve Temel Karamollao?lu için neredeyse hiçbir ?ey söylemiyorlar. Onlar? adeta yok say?yorlar.
HDP dü?manl??? ise en etkili propaganda arac? olarak görülüyor.
HDP “terörist” oldu?u için suçlan?yor ve HDP üzerinden CHP ile di?er muhalefet partilerine a??r hakaretler ediliyor.
Sorarsan?z AKP’lilerin en büyük derdi ve sorunu Türkiye’nin terörle mücadelesi. Oysa gerçek bu de?il.
AKP ve liderinin terörle mücadele konusunda fazla kayg?lar? yok.
Terörle mücadele sadece ?u s?ralar “oy kazanmak” için kullan?lan bir silah, hepsi bu.
Ayn? AKP çok de?il iki y?l önce HDP’ye terörist demiyordu. Teröristlere bile terörist demiyor, güvenlik kuvvetlerinin yapacaklar? operasyonlar bile engelleniyordu.
AKP aday? o y?llarda bu engellemelerini övünerek anlat?yordu tv ekranlar?nda.
?imdi durum farkl?.
Birkaç y?l öncesine kadar iktidar PKK’ya sempati ile bakt??? için AKP taban?n?n oy verdi?ine inan?yordu.
Ayn? kitlenin ?imdi de a??r? milliyetçi propagandadan etkilenerek oy kulland??? dü?ünülüyor.
AKP ileri gelenleri HDP’nin baraj? a?mas? halinde en az 70 milletvekilini hiç hak etmedikleri halde kazanacaklar?n? biliyorlar.
HDP’ye yönelik dü?manl???n tek nedeni budur asl?nda.
HDP dü?manl??? ile a??r? milliyetçili?in körüklenmesi sonucu AKP taban? kadar MHP taban?n?n da kendisine oy verece?ini dü?ünen iktidar ve lideri bunu bir koz olarak kullan?yor.
?ddia ediyorum; Erdo?an ne incenin ne de soru soran gazetecilerin kar??s?na ç?kamaz buna yüre?i yetmez kimyas? bozulur…

KORKUSUZ

0 Yorum