gündeminiz
Image
medya yazarları

Sabahattin ?nkibar :Yerli-milli Tayyip?i Yunan niye alk??lad?"

gündeminiz

Tayyip Erdo?an, TGRT ve Star TV’de defalarca program konu?um olmu?tu. Bugün böyle bir imkan?m?z yok zira Erdo?an’a art?k yanda?lar?n d???ndaki gazeteciler soru soram?yor.

Peki Tayyip Bey Ulusal Kanal’daki program?ma gelse neler mi sorard?m?

1- Valilere, PKK’ya operasyon yapmay?n emrini vermek suç de?il mi? Bu emirle PKK’n?n Güneydo?u’yu bomba tarlas?na çevirdi?i ve o bombalar?n temizlenmesi sürecinde yüzlerce ?ehit verilmesine ne diyorsunuz?

2- Selahattin Demirta?’a hakl? olarak terörist derken, lideri oldu?u partiye devletin bir ay önce 59 milyon (trilyon) seçim yard?m? yapmas?na ve HDP’nin hâlâ kapat?lmamas?na ne diyorsunuz?

3- ABD’ye Münbiç ve Kandil’e operasyon kar??l??? F?rat’?n do?usunu PKK’ya terk etti?iniz iddilar? var. Do?ru mudur?

4- Barzani’ye y?llar boyu verdi?iniz destekten pi?man m?s?n?z?

5- Suriye politikan?z var m?, nedir? Esad ile hâlâ neden bar???lm?yor. Türkiye’de 4 milyon Suriyeli mülteci var, bunlar ne olacak?

6- Türkiye’nin Suriye politikas?ndan kayb? olan 90 milyar dolara ne diyorsunuz?

7- Do?u Akdeniz Rumlarla ?sraillilere neden terk edildi?

8- Türkiye’nin k?yt?r?k Katar’a gösterdi?i a??r? ilginin perde gerisi nedir?

9- Türkiye, 100 milyon nüfuslu Müslüman M?s?r ile ihvan ad?na ili?kileri noktalarken, 5 milyonluk terörist ?srail ile ili?kiyi kesmek bir yana, niçin hâlâ ticaretini art?rarak sürdürüyor?

10- Rus uça??n? niye dü?ürdük... Hemen özür dilemek yerine neden 30 milyar dolarl?k turizm ve tar?m ürünleri kayb?ndan sonra o yola gidildi? Bu büyük parasal kayb?n sorumlusu kim?

11- K?br?s’tan Türk Ordusu çekilecek ve garantörlük bitecek mi?

Reklamdan sonra devam ediyor 

12- Yunan D??i?leri Bakan?’n?n sizi övmesi ve Lozan’a göre Türk topra?? olan Ege’deki 18 Türk adas?n?n Yunanistan taraf?ndan i?galine ne diyorsunuz?

13- ABD, PKK-PYD’ye 5 bin TIR dolusu silah gönderirken, Türkiye ?ncirlik Üssü’nü neden kapatm?yor? Keza Kürecik niçin var?

14- Fetullahç?lara her istedi?ini vermek teröre yard?m ve yatakl?k m?d?r?

15- Sizin, “Hükümetimize darbe yap?ld?” diye tan?mlad???n?z FETÖ’nün malum 17 Aral?k yolsuzluk operasyonundan sonra Fehmi Koru’nun Pensilvanya’ya arabulucu olarak gönderilmesi ne anlama geliyor?

16- Ergenekon davas?n?n savc?s?y?m ifadenizin hâlâ arkas?nda m?s?n?z?

17- Genelkurmay Ba?kan?n? Abdullah Gül’e siz mi gönderdiniz... De?ilse, Orgeneral Akar’?n ba?dan??man?n?zla beraber yan?na gidip Gül’e aday olma demesi do?ru mudur?

18- Yüzde 49 oy alan Ahmet Davuto?lu’nu niçin istifa ettirdiniz?

19- Melih Gökçek ile Kadir Topba? ne yapt?lar da istifaya zorlad?n?z? Yanl??lar? var ise neden yarg?da de?iller? Yok ise milletin seçti?i isimleri istifaya zorlamak milli iradeye müdahale de?il mi?

20- Faiz için ihanet dediniz ama 45 gün içinde Merkez Bankas? 500 baz puan art?rd?. Bu karar size ra?men midir? De?ilse bu büyük faiz art??? neden? Siz konu?unca dolar niye yükseliyor?

21- Üçüncü havaliman? ve köprülerin sahibi niye devlet de?il de müteahhitler ki o müteahhitlerin kredilerine hazine garantileri verildi.

22- 16 y?lda iki trilyon dolar harcad?n?z... Yap?lan ise 80 milyar dolarl?k yat?r?m. Paran?n gerisi nerde?

23- Türk Milliyetçili?ini hâlâ bölücülük olarak görüyor musunuz?

24- 17 ay?n?z daha varken niye bask?n seçime gidildi ki siz erken seçim ihanet demi?tiniz?

25- Fenerbahçe’de “Tecrübe kazanmal?” diyerek aç?ktan destek oldu?unuz Aziz Y?ld?r?m kaybetti. Yorumunuz nedir?

26- Borç para ile sürekli Saray in?a etmek do?ru mudur?

AYDINLIK

0 Yorum