gündeminiz
Image
medya yazarları

?mit Z?LEL?: ?? ?iller?in sahne almas?na dek dayand?ysa!..

gündeminiz

Sivas katliam? 2 Temmuz 1993’te herkesin gözleri önünde, neresinden baksan?z 8 saatlik bir televizyon yay?n? ile canl? te?hir edilerek ya?and?!..
Bir ekonomi profesörü olan Tansu Çiller, Süleyman Demirel’in Cumhurba?kan? olmas? üzerine bo?alan DYP genel ba?kanl??? koltu?una, kurt politikac?lar?n aras?ndan s?yr?larak oturmu? ve SHP ile kurdu?u koalisyon hükümeti henüz birinci haftas?n? doldurmu?tu… Tüm Türkiye, saatlerce Sivas Mad?mak Oteli’nde ya?anan kabusu çaresizce izlemi?, devlet adeta ?oka girmi? vaziyette seyirci kalm?? ve sonuçta bu ülkenin yüz ak? sanatç?lar?, ?airleri, ozanlar?, gencecik çocuklar diri diri yanarak, bo?ularak can vermi?ti…
– Bilanço vicdan kanat?c?, yürek da?lay?c?yd?. 35 p?r?l p?r?l can yok olmu?tu!..
Aziz Nesin zar zor kurtulmu?, itfaiye merdiveninden inerken milyonlar?n gözü önünde tartaklanm??, linç edilmeye çal???lm??t?… ?nsanlar a??t yakarken, yürek parçalayan feryatlar yeri gö?ü inletirken, Ba?bakan Tansu Çiller hiç s?k?lmadan ?u aç?klamay? yapm??t?:
– Çok ?ükür, otel d???ndaki halk?m?z bir zarar görmemi?tir!..
Otel d???ndaki halk dedi?i, saatler boyu oteli ku?at?p ard?ndan yakan, içerdeki canlar?n d??ar?ya ç?kmas?n? engelleyen yobaz güruhuydu!.. Bu kad?n?n ?çi?leri Bakanl??? görevine getirdi?i Mehmet Gazio?lu isimli zat da onu hiç aratmam??, katliam? Aziz Nesin’e mal etmek için ?u aç?klamay? yapmaya hiç utanmam??t?:
– Aziz Nesin’in halk?n inançlar?na kar?? bilinen tahrikleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermi?tir!..
K?sa bir süre sonra , d??ar?da biriken yobaz güruhunun önemli bölümünün ta??ma usulüyle d??ar?dan getirildi?i ve kalabal???n planl? ?ekilde organize edildi?i ortaya ç?kacakt?!..
– Çiller ise, Sivas katliam?yla ba?lad??? görevi s?ras?nda daha bir çok skandala imza atacakt?!..

“Çiller Özel Örgütü”
Susurluk, Susurluk ba?lant?l? yarg?s?z infazlar, Azerbaycan darbe giri?imi, devletin içine çöreklenen uyu?turucu, silah ve nükleer madde mafyas?, Ülkücü mafya, Emniyet, TSK, CIA-MOSSAD, M?T ba?lant? ve uzant?lar? Çiller döneminin Türk Milleti’ne b?rakt??? kirli ve kanl? miras olarak geçti tarihe…
Peki, ne oldu? “?yi saatte olsunlar” ?n da  cansiperane deste?i sayesinde bu ili?kiler ?emaya bile dökülmesine kar??n bir türlü ispatlanamad?!.. M?T’in, ayr?ca Kutlu Sava?’?n haz?rlad??? raporlar bir bir sumen alt? oldu!.. Ama bu organizasyonun ismi tarihe kaz?nd?:
– Çiller Özel Örgütü!..
Do?u Perinçek’in kaleme ald??? ayn? isimli kitap, bu örgütün neler yapt???n?, hangi “karanl?k i?lere” bula?t???n? tek tek anlat?yordu… Maalesef tüm bunlara ra?men örgütle ilgili ara?t?rmalar ve iddialar ask?da kald?… O dönemin iki önde gelen ismi Çiller ve Mehmet A?ar siyaseten silindikten sonra iyice “sütre gerisine” s???nd?lar… Di?er bir deyi?le buharla?t?lar!..
Ancak y?llar sonra “Allah’?n sopas? yok!” deyi?i bir kez daha do?ruland?; 2012’de hem de Erbakan’?n M?T’ten bizzat istedi?i, bir türlü ispatlanamayan “Çiller Özel Örgütü” raporu ortaya ç?k?verdi!.. Üstelik bu rapor, 3 Kas?m 1996’daki ünlü Susurluk kazas?ndan yaln?zca bir ay sonra haz?rlanm??t?. Bütün ba?lant?lar?n anlat?ld??? rapora ?emada eklenmi? ve alt?na ?u not dü?ülmü?tü:
– ?ddialar bas?nda yer ald??? biçimiyle ?ematize edilmi?tir!..
Neler yoktu ki raporda; Haydar Aliyev’i devirme operasyonu, Çeçenistan’a müdahale ve Avrasya Feribotu’nun kaç?r?lmas?, Mehmet A?ar’la uyu?turucu kaçakç?s? Mehmet Bayba?in’in ba?lant?s?, Özer Çiller’in nükleer madde kaçakç?l??? yapmas?, Manukyan’a suikast giri?imi, E?ref Bitlis’in öldürülmesi, Cem Ersever ve arkada?lar?n?n öldürülmesi, Behçet Cantürk, Tar?k Ümit, Sava? Buldan’?n öldürülmesi… Daha neler neler!..
Çiller, Darbeleri Ara?t?rma Komisyonu’na konu?tu, her ?eyi inkar etti. Tüm sorulara kaçamak yan?tlar verdi. Sonuçta ne oldu peki?.
– O karanl?k dönem bir kez daha uykuya yat?r?ld?!..

“Milli bir ?uurla!..”
Çiller ve “Eni?te” lakapl? e?i Özer Bey ile ilgili yaz?lacak çok ?ey var…
Ancak yerim k?s?tl?! Mesela Do?u Perinçek’in  “Çiller Özel Örgütü” ya da Faruk Bildirici’nin uzun bir ara?t?rma sonucu yazd??? “Maskeli Leydi” bu han?mefendinin yapt?klar?n? gayet geni? ?ekilde ortaya koyuyor… Bu kitapla ilgili bir yorumu payla?mak isterim:
– Okurken yüre?imin çelik bir presin aras?nda ezildi?ini hissettim!..
??te bu han?m geçen pazar günü AKP’li Cumhurba?kan?’n?n “Büyük ?stanbul” mitinginde bir kez daha sahne ald?!.. gazetecilerin sorular?na ise ?u ?ekilde yan?t verdi:
– Buraya milli bir ?uurla geldim!..
Göz ya?art?c? bir aç?klamayd? tabii! Ancak sonra bir bakt?k, o?lu Berk Uçuran Çiller, güne? enerjisi sektörüne a?abeyi Mert’le birlikte pek h?zl? bir giri? yapm??!.. Arkada??n hedefi de 400 milyon dolarl?k yat?r?m imi?!..
Acaba i?lerde bir s?k?nt? m? var? Az buz de?il, 400 milyon dolar, bugünkü kurla 2 milyar, TL, eski parayla 2 katrilyonluk bir yat?r?m…
– Milli ?uuru peki?tirir yani…
Kendileri daha iyi bilir tabii, ancak i? Çiller’i sahne ???klar?n?n alt?na ç?karmaya kadar gelip dayand?ysa, Cumhur ?ttifak’?n?n i?i çok zor çoook!..

0 Yorum