gündeminiz
Image
medya yazarları

Kaybedeceklerini biliyorlar ??ld?r?yorlar!..

gündeminiz

Kader seçiminde son düzlü?e girdik… Ama ne giri?! onca tehdit, bask?, hakaret, a??z dolusu küfür yetmiyormu? gibi, son haftay? tam otomatik silahlarla açt? bir tak?m provokatörler!.. 
Facebook’ta ad?n? Ya?ar Ali Kurtulu? olarak belirten herifin teki, nerede çekildi?i belli olmayan bir düzine otomatik silah ve kur?unlar?n?n görüntülerini payla??p alt?na da ?öyle yazd?:
-Bunlar reisin emrini bekliyor!..
Nas?l buldunuz? provokasyonun has? de?il mi!.. Devam? da var; bir ba?ka herif soruyor.
–Fiyat nedir ustam?
Otomatik silahlar?n reklam?n? yapan trol art??? yan?tl?yor:
-Vakti gelince bedava!..
Art?k modelini soran? m? arars?n?z, “bana da bi tane” diyerek sipari? vereni mi arars?n?z, g?rla! Bir tanesi de tela?a dü?mü? ö?üt veriyor:
-Yok, kald?r abim bunu lütfen ?imdi de?il!..
Öbürü gayet rahat, ayn? soyad?n? ta??d??? herifi yan?tl?yor:
-Vakti gelince abi!.
Aç?k aç?k sava? ç??l??? atan, düpedüz tehdit savuran bu rezilli?i gördü?ümde akl?ma Muharrem ?nce’nin miting meydanlar?nda yapt??? ?u uyar? geldi:
-7 Haziran-1 Kas?m aras?n? unutmayal?m, çok dikkatli olal?m!..
Bir tak?m karanl?k trollerin bu payla??mlar? ?nce’nin uyar?s?n?n “çok dikkate al?nmas? gerekti?ini” aç?kça ortaya koyuyor…
?yi de en gereksiz yerlerde bile ortaya ç?kmay? vazife edinen ?çi?leri Bakan? Süleyman Soylu bu i?e ne diyor? ?stihbarat ve güvenlik güçleri bu aç?k tehdit kar??s?nda ne yap?yor? ??te bu konuda henüz bir ?ey duymad?m…
“Atlad?m m? acaba?” diye bakt?m ancak bulamad?m!.. Ancak Soylu, bu tehdit için de?il ama CHP ile ilgili ?öyle bir aç?klama yapt?.
-CHP’nin tuzu kuru bir bölümü var. Mantar tabancas? patlasa evlerinden 5 gün ç?kmazlar!..
Bu aç?klamay? okuyunca gerçekten utand?m!.. “Bu içi?leri bakan? m? o trol art?klar?n?n pe?ine dü?ecek?”  diye dü?ündüm aç?kças?!..

AKP’nin insana bak?? aç?s? bu mudur?!.
Cumhur ?ttifak? cephesinde de i?ler pek düzgün yürümüyor!..
Örnek mi istiyorsunuz, buyurun; MHP lideri Bahçeli’nin sa? kolu olarak bilinen Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sefer Aycan Kahramanmara?’?n And?r?n ?lçesi’nde  açt? a?z?n?, yumdu gözünü, AKP’lilerin k?rm?z? plaka sevdas?ndan girdi, 3 eskortlu polis arabalar? e?li?inde dola?t?klar?ndan ç?kt? ve ?öyle dedi:
-Biz onlardan ayr?y?z, biz milletimizden korkmuyoruz, milletin içinde olmak istiyoruz. Aram?zdaki fark bu!..
A??r de?il mi?.. Bir de ?unu okuyun o zaman:
–Recep Tayyip Erdo?an davas? de?il davam?z. Erdo?an’a destek vermek de?il bizim yapt???m?z. Bizim davam?z devlete, millete destek vermektir. Bunu iyi ay?ral?m!..
Aycan’?n söylediklerinin yank?s? bitmeden MHP ?stanbul Milletvekili Atila Kaya, cumhurba?kanl??? seçiminin ikinci turuna Meral Ak?ener ya da Muharrem ?nce’nin kalmas? halinde Erdo?an’?n kar??s?ndaki adaya oy verece?ini aç?klad?. Bunu da ?öyle formüle etti.
-Milletvekili seçiminde üç hilale mührü basaca??z ancak Erdo?an’a oy vermeyece?iz!..
AKP Bolu Bas?n Dan??man? s?fatl? Gökhan Ayd?n isimli muhterem ise AKP’den oy kaymalar? olaca?? iddialar?na kar??l?k me?rebine yak???r bir üslup ile ?u mesaj? payla?t?:
-Reise oy at?p, vekillikte AK Parti d???nda ba?ka bir yere oy atacak kadar babas? meçhul zina veledi bir AK Partili henüz mevcut de?il!..
?u zarafete, ?u terbiyeye bakar m?s?n?z!.. Ayn? ?ekilde AKP Yalova 2. s?ra aday? Meliha Akyol Han?mefendi de hem de bas?n toplant?s?nda seçmen profilinden bahsederken kente yerle?mi? muhacirlerden ?u ?ekilde söz etti.
-Bat? Trakya’dan gelen, kendisini ifade edemeyen ezik insanlar!..
Demek ki AKP’li muhteremlerin en az?ndan bir bölümünün, insana bak?? aç?s?, oy verenler, vermeyenler aras?ndaki ayr?m ve tan?mlama dengesi böyle!..

Tüh miting foto?raflar? kar??m??!..
Cumhur ?ttifak?’n?n AKP cephesinde gerçekten de “korku da?lar? bekliyor!”
Mesela günlerdir, haftalard?r yanda? medyan?n, yana?ma kö?e sahiplerinin sak?z gibi çi?nedi?i “Cumhurba?kanl???n? Erdo?an al?r, AKP Meclis’te ço?unlu?u kaybederse seçimler yenilenir” korosuna AKP’li Anayasa Komisyonu Ba?kan? Mustafa ?entop da kat?ld?… Muhterem vekil ?öyle buyurdu:
-Cumhurba?kan? ve Meclis farkl? partilerden olu?ursa ve uyum sorunu ç?karsa yeniden seçime gidilir!..
?entop, “harika bir sistem” diye alk??lad?klar? Cumhurba?kanl??? sisteminin iflas?n? da bu ?ekilde itiraf etmi? oldu tabii!..
Bu arada önceki gün Yenikap?’da düzenlenen “Büyük ?stanbul Mitingi” yanda? medyada “Bu i? bitti”, “milyonlar karar?n? verdi” ?eklinde yank? buldu. Ancak bir de ne görelim; baz? muhteremler, sosyal medyada payla?t?klar? “milyonlar?n mitingi” foto?raflar?n?  kar??t?rm??, Erdo?an’?n, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi yapt??? mitingin foto?raflar?n? kullanm??lar, iyi mi!.. Ciddi ciddi yutturacaklar?n? m? sand?lar pek merak ettim valla!
Erzurum’da da kad?nca??z?n biri bayram günü okunmas? için bir dua da??tm??. Bak?n ne diyor o duada:
-Ey kalpleri çeviren Allah’?m sen at?lacak oylar? Tayyip Erdo?an ve AK Parti’nin lehine çevir!..
Tabii dua tek ba??na yetmeyece?i endi?esiyle metnin sonuna dokuz tane destek duas? da eklenmi?; Hacet Namaz? ile ba?l?yor, Kamer Suresi 45. ayeti ile sona eriyor… Geldikleri nokta i?te bu:
– Dini sonuna dek siyasete bula?t?rmak en yetenekli olduklar? alan ne de olsa!..

0 Yorum