gündeminiz
Image
medya yazarları

?ok net bir kamuoyu ara?t?rmas?

gündeminiz

Sevgili dostum Ortaköylü Hasan arad? dün ö?le saatlerinde. “?yi bayramlar dileklerini” ilettikten sonra “Bir yerlere gittin mi?” diye sordu. “Yok” dedim. ?stanbul’dayd?k çünkü. “Ben” dedi gülerek “Bayram tatilinde Tokat’a gittim”
Tokat memleketi Hasan’?n.
Beni arad???nda dönü? yolundaym??, “Sana bir ?ey söyleyeyim mi, beni bilirsin seçim konusunda çok tedbirliyimdir, ama bu i? bitmi?” dedi yekten.
“Valla” dedim, “pek çok ki?i böyle söylüyor ama bil ki AKP’liler de ayn?s?n? söylüyor. Bu i? bitti bitmesine de nas?l bitti onu söyle bakal?m.”
“Biliyorsun Tokatl?y?z” dedi Hasan, “CHP üyesiyim, aktif biçimde çal???yorum ama ne yalan söyleyeyim Tokat’ta durumumuz o kadar parlak de?ildi” diye sürdürdü.
Sonra trafikte oldu?unu bu nedenle tehlikeye girmemek için kenara çekece?ini söyledikten sonra devam etti:
“Dün Tokat’a Muharrem ?nce geldi. Ama ne geli?. Tokat böyle bir ?ey görmedi bu güne kadar. Kalabal??? görmeliydin.”
Ben de “do?ru, ?nce nereye gitse çok kalabal?k oluyor, ama bana göre kalabal?klar ölçü de?il” dedim.
Ortaköylü dostum “Yooook, öyle deme, bak sana en net kamuoyu ara?t?rmas?n? sunuyorum ?imdi” dedi.
“Tokat AKP’nin kalesi, biz burada neredeyse yokuz” dedikten sonra ?unu söyledi; “Tokat’?n tamam?nda ald???m?z oy 18 bin. Oysa dün Tokat’ta 27.500 ki?i vard? meydanda.”
Laf?n? kestim “Nereden bildin bu kadar net rakam??” diye sordum.
Tokat’ta tan?d??? emniyetçiler alan?n enini boyunu ölçüp metrekareye dü?en ki?i say?s?na göre bu rakam? bulmu?lar.
“Yani atm?yorum ona göre” dedikten sonra ?öyle devam etti Hasan dostum; “Oy kullananlar?n tamam?n?n geldi?ini dü?ünsek yine de 9 bin 500 ki?ilik fazlal?k var. Muharrem ?nce’nin toplant?lar?nda toplama kalabal?klar yok, orada kim kat?l?yorsa o, Tokat’ta bile CHP’ye oy verenlerin toplam?ndan 10 ki?i daha fazlas? mitinge kat?l?yorsa bunun ad? dip dalgad?r.”
Hasan’a “?lginç bir gözlem ve bak?? aç?s?, bunu yazar?m” dedi?imde “Tokat mitinginin mimar? çok genç bir arkada??m?z Deniz ?ahin, onu sak?n ihmal etme” kar??l???n? verdi.
Tokat’taki manzara asl?nda Türkiye’nin pek çok yerinde ya?an?yor.
Örne?in Üsküdar, Beykoz hiç böyle bir CHP mitingi görmü? müydü?
Ba?dat Caddesi gece yar?s? hiç bu kadar kalabal?k olmu? muydu?
Bursa’da, Diyarbak?r’da CHP hiç böyle kalabal?klar toplayabilmi? miydi?
Elbette kalabal?klar ölçü de?il. Ancak biraz geçmi?le k?yaslan?nca AKP’ye olan tepki ve muhalefetin yükseli?ini görmemek mümkün de?il.

MERAK ETT???M ?EYLER

Fazla bas?lan pusulalar neye göre da??t?lacak?
Liberal Demokrat Parti oy oran? olarak küçük bir parti olmas?na ra?men özellikle hukuki konularda “tuttu?unu koparan” bir karakter çizdi bugüne kadar.
Partinin bir önceki genel ba?kan? Cem Toker seçim hukuku konusunda Yüksek Seçim Kurulu’nu sürekli zora sokuyor.
Cem Toker bask?n seçim karar? al?nd???ndan bu yana YSK’ya “Bu seçimde kaç sand?k kurulacak?” diye soruyor.
Toker bununla birlikte YSK taraf?ndan aç?klanan pusula say?s?n?n yüksekli?ini de dile getiriyor.
Örne?in Toker bir süre önce Twiitter’da “Tam 2 ayd?r y?rt?n?yorum… Gerçekten 77.079.540 pusula m? bas?ld?? Bunlar?n her birinin sand?klara kaçar adet da??t?laca??n?, sand?k say?s?n? bugüne kadar aç?klamayan YSK seçimden önce duyuracak m??” dedi.
Toker bayram sabah? da att??? bir tweetle sorusunu yineledi. Toker ?öyle dedi; “Bayram, seyran dinlemem arkada?. B?kt?rana kadar soraca??m; Haftalar önce yurtiçinde 56.342.263 seçmenin her birinin hangi sand?kta oy kullanaca??n? bilen, 77.079.540 pusula bast?ran YSK, ülke genelinde toplam sand?k say?s?n? tam tam?na nas?l bilemez, hâlâ sitesinde neden yay?nlamaz?”
Bayram?n ikinci günü ise Cem Toker sorular?n?n bir bölümüne nihayet cevap ald???n? anlatan ?u tweeti payla?t?; “Nihayet yay?nlad?lar cezaevleri ve seyyar sand?klar dahil 181.863 sand?k. Te?ekkürler.. ?imdi gelelim bas?lan 77.079.540 pusulan?n tam olarak sand?klara kaçar adet da??t?laca??na.. YSK her il seçim kuruluna seçmen say?s?+yedekler kaçar adet pusula zimmetledi?ini aç?klayacak m??”
Bana göre de seçimin en önemli noktalar?ndan biri bu fazla bas?lan oy pusulalar?d?r.
Toplam seçmen say?s? 56 milyonun üzerinde. Daha önceleri gördü?ümüz gibi yüzde 85’lik kat?l?mla seçmen say?s? yakla??k 47 milyon olabilir. Buna kar?? YSK cumhurba?kanl??? seçimi pusulalar?n?n 77 milyon adet bas?ld???n? ilan etti.
Bu seçmen say?s?n?n yüzde 40’tan fazlas?n? olu?turuyor.
Seçmen say?s?ndan yüzde 40 daha fazla oy pusulas? bast?rman?n amac? nedir?
?kincisi ise bu pusulalar seçim sand?klar?na hangi oranda da??t?lacakt?r?
?uras? bir gerçek ki art?k akl? ba??nda kimsenin YSK’ya güveni kalmad?.
Bu nedenle öyle san?yorum ki özellikle muhalefet partileri bu kez tek bir sand??? bile bo? b?rakmayacaklar.
Buna kar?? vatanda??n endi?esi bundan sonras? için ?iddetleniyor.
“Sand?klara sahip ç?kaca??z ama YSK’y? kim engelleyecek, YSK ba?kan? gece yar?s? kendini ortaya at?p da Erdo?an’?n kazand???n? aç?klarsa ne yapaca??z” ku?kusu herkesin zihnini kemiriyor.
Bu ku?kular? da??tma görevi bizzat YSK’n?nd?r.
YSK yönetimi demokrasi ve hukuka sar?larak üzerindeki korkuyu atmal? ve gerçekleri halkla payla?mal?d?r.
Örne?in i?e fazla bas?lan pusulalar?n sand?klara nas?l da??t?laca??n? aç?klamakla ba?layabilirler.

CANIMI SIKAN ?EYLER

Ak?ener hakl? ç?kt?, Çiller s?k? bir Erdo?an’c? olmu?
Halk TV’de program yaparken geçen y?l 11 Nisan’da Meral Ak?ener’i konuk etmi?tim. Ak?ener program?n sonuna do?ru Tansu Çiller’in de evet cephesinde oldu?unu ileri sürmü?tü.
Ben de ertesi gün yazd???m yaz?da ?öyle demi?tim; “Çiller gibi bir merkez sa? liderinin demokrasiyi, hukuku, insan hak ve özgürlüklerini tamamen ortadan kald?racak bir anayasa de?i?ikli?ine evet demesini aç?kças? akl?m almad?. Demek geçen y?llar içinde baz? menfaatler a??r basm??. 96 ya??ndaki Nilüfer Gürsoy (Celal Bayar’?n k?z?) hâlâ p?r?l p?r?l aç?k dima?? ile bütün bask?lara ra?men “Bu anayasaya hay?r diyorum” diye hayk?rma cesareti bulurken, Çiller’in evetçi olmas? tek kelime ile yaz?kt?r.”
Bu yaz? üzerine Ufuk Söylemez telefonla aram?? ve “Han?mefendi bundan rahats?z olmu?” demi?ti. Ben de “Yapaca?? aç?klama varsa memnuniyetle yay?nlar?m” kar??l???n? vermi?tim.
Ufuk Söylemez ertesi gün tekrar aram?? ve “Tansu Çiller ‘herkese cevap verecek halimiz yok’ diyor” demi?ti. Buna ra?men ayn? gün ö?leden sonra “Çiller’in ofisi” imzal? bir aç?klama yap?ld?. Çiller “Referandumla ilgili bizden duymad???n?z hiçbir beyana itibar etmeyin” diyordu bu aç?klamada.
Yani bir siyasetçi olarak korkmu?tu aç?kças? ve Türkiye’nin rejiminin de?i?ti?i bir referandum konusunda “evet mi yoksa hay?r m? dedi?ini” aç?klayamam??t?.
?imdi ayn? Çiller “büyük cesaret göstererek” bu kez tavr?n? korkmadan ortaya koydu.
AKP aday?n? desteklemek için ?stanbul mitingine gitti ve bir konu?ma yapt?, Tayyip Erdo?an ile e?inin iltifatlar?na mazhar oldu.
Referandumdaki tavr? nedeniyle yazd???m cümleyi tekrarlamak istiyorum; “Çiller’in Erdo?an’c? olmas? tek kelime ile yaz?kt?r.”

CANIMI SIKAN ?EYLER

Böyle büyük bir kibir ba?ka hiçbir siyasetçide görülmedi
Demokrasilerde siyaset ?effaft?r.
Partilerin liderleri dokunulmaz de?ildir.
Liderler ve adaylar seçim atmosferinde sürekli halk?n önünde olmak zorundad?r.
Liderler ve adaylar seçime girecek rakiplerinden kaçmamal?, onlarla kamuoyunun önünde tart??maktan korkmamal?d?r.
Dünyan?n geli?mi? demokrasilerinde bu böyledir.
Seçime giren adaylar rakipleriyle halk?n önünde tart???rlar. Kamuoyu adaylar aras?ndaki farklar? ayn? platformda yap?lan tart??malar sonunda daha net biçimde görebilir ve oyunu da buna göre kullan?r.
Oysa Türkiye’de durum farkl?.
Türkiye’yi 16 y?ld?r tek ba??na yöneten AKP ve lideri görülmemi? bir kibirle “biz kimseyi muhatap almay?z” havas?ndalar.
Tayyip Erdo?an’?n egosu o kadar yükseldi, kibir katsay?s? o kadar artt? ki herkesi kendinden küçük gördü?ünü aç?kça söylemekten bile çekinmiyor.
Tuhaf olan kamuoyunun yar?ya yak?n?n?n, dinen de  asla ho? görülmeyen bu kibirli tutumu alk??lamas?.
Bu kibir ancak 24 Haziran’da halk?n oylar?yla yontulabilir belki.

?A?IRDIM

Yanda? ?irketler rakam yerine “bu i? bitti” mesaj? yay?nl?yor
?uras? kesin bana göre ?stanbul mitingi AKP’lilerin moralini bir hayli yükseltti.
Uzun zamand?r ilk kez AKP kurmaylar?n?n yüzünün as?k olmad???n? gördüm pazar günü ö?leden sonra.
Tabii eski mitinglere göre çok daha az say?daki vatanda??n kat?l?m?yla yap?lan bu mitingin ölçü olmayaca?? ortada.
Diyeceksiniz ki “Muhalefetin mitinglerinin kalabal?k olmas? dikkat çekiyor da AKP’ninkiler niye ölçü olmuyormu??”
Do?ru da muhalefet bugüne kadar b?rak?n kalabal?k olmay? miting bile yapam?yordu. Hal böyleyken ?imdi ?nce ve Ak?ener’in ve Karamollao?lu’nun co?kun kitlelere konu?mas? elbette çok farkl?d?r.
AKP’deki bu moral bozuklu?u anket ?irketlerine de yans?yor.
AKP’ye yak?n ?irketler muhtemelen bir türlü net rakam? bulamad?klar? için “Seçim ilk turda bitiyor, HDP baraj? aysa bile Cumhur ittifak? Meclis’te ço?unlu?u al?yor” türü ucu aç?k ifadeler kullan?yorlar.
En son gördü?üm Genar ara?t?rmas? da aynen böyle.
Hiç oran yok. Ama orans?z ankete göre Erdo?an birinci turda i?i bitiriyor ve ço?unlu?u ele geçiriyor.
Neyse, çok da uzatman?n alemi yok ?unun ?uras?nda 6 gün kald? sonuçlar?n al?nmas?na. Ne desek bo?.

korkusuz.com

0 Yorum