gündeminiz
Image
Sağlık

Say??tay raporunda ?ehir hastanelerinde y?zde 70 garantinin nas?l istismar edildi?i ortaya ??kt?.

gündeminiz

Say??tay Ba?kanl???, iktidar?n yalanlamas?na kar??n ?ehir hastanelerinde “Miktara Ba?l? Hizmetler” için idarenin, ?irkete y?ll?k yüzde 70 doluluk garantisi verdi?ini belirlerken, raporunda bunun nas?l istismar edildi?i gözler önüne serdi. Personel ö?le yeme?i, personel üniformas?n?n y?kanmas?, özel at?k, gizli at?k, Robotik Sistem Onkolojik ?laç Haz?rlama/Uygulama seti ve TPN torbas? haz?rlama gibi miktara ba?l? hizmetlerde verilen yüzde 70 garanti oran?na ula??lamad???, bu nedenle ?irkete ödeme yap?ld??? ifade edilen raporda, dokümanlarda sadece yemek hizmetleri yer al?rken, ödeme evraklar?nda ö?ün, hasta, personel ve misafir gibi ayr?mlara gidildi?i vurguland?.


Alican Uluda? /cumhuriyet

Raporda, Mersin ?ehir Hastanesi’nde mimari hatalar yüzünden tüp bebek ünitesinin hizmete giremedi?inde dikkat çekildi. Say??tay Ba?kanl???, ?ehir hastaneleri raporunda toplam 20 ba?l?kta “bulgu” tespit etti.

Cumhuriyet’in son bölümünü bugün yay?mlad??? raporda, ?ehir hastanelerine ili?kin yat?r?m, hizmete al?nma ve hizmetlerin yürütülmesi döneminde planlama, ileti?im, koordinasyon ve uzmanla?ma eksikli?inden kaynaklanan sorunlar ya?and??? vurguland?. Say??tay , bunlar? dört alt ba?l?kla ?öyle s?ralad?:

-?ehir hastanelerine ili?kin sözle?me gibi dokümanlar?n, bakanl???n ta?ra te?kilat?ndaki sözle?menin yürütülmesinden sorumlu görevlilere geç teslim edilmesi ve yeterli uzmanla?man?n sa?lanamamas?. 

-Planlama ve taraflar aras?ndaki koordinasyonda ya?anan sorunlar?n, sa?l?k tesislerinden tam olarak istifade edilmesine mani olmas?.

-Sa?l?k tesislerinin yüksek doluluk oranlar?na ula?m?? olmalar?na ra?men, miktara ba?l? hizmetlerin bir k?sm?nda y?ll?k yüzde 70 doluluk oran?na göre hesaplanan ayl?k miktarlara ula??lamamas?.

-Sözle?mede Hastane bilgi yönetim sisteminin eksikliklerinin, Hastane aç?lmadan giderilece?i ifade edilmesine ra?men, eksikliklerin bulunmas?. Say??tay , projenin karma??kl???yla ilgili de ?u uyar?larda bulundu: “Modelin ülkemizde yeni bir model olmas?, sözle?melerin çok tafsilatl? olu?u, sözle?me terminolojisine a?ina olmama, yönetim modeline yabanc?l?k ve bütün bunlardan kaynaklanabilecek uyu?mazl?klar?n ola?an usullerle çözülememesi durumunda tahkime ba?vurulmas? gibi nedenlerle, uygulay?c?lar?n sözle?melere hâkim olmas? gerekmekte ve yetersiz kal?nan yerlerde çok iyi bir merkezi yönlendirme yap?lmas? icap etmektedir. ”

Taraflar aras?ndaki koordinasyon eksikli?i nedeniyle ya?anan sorunlar?n örnekleriyle anlat?ld??? raporda, tesisin in?aas? ve ekipmanlar?n ?irket, t?bbi hizmetleri ise Sa?l?k Bakanl???’n?n sundu?u an?msat?ld?. Raporda, ya?anan aksakl?klar ?öyle anlat?ld?:

-Adana ve Mersin ?ehir Hastanelerinde, göz tedavisinde kullan?lan Excimer Laser cihaz?, ?irket taraf?ndan teslim edilmi? olmas?na ra?men, t?bbi kötü uygulama riskini azalt?c? baz? t?bbi cihazlar?n bulunmamas? gibi nedenlerle söz konusu cihazlardan yararlan?lamamas?.

-Ekipmanlar ba?l?kl? ek- 13’teki listelerde de?i?iklik yap?lmas? a?amas?nda ya?anan sorunlar ile mimari projedeki hatalar nedeniyle, normalde projede olan “In vitro fertilizasyon” ya da halk aras?ndaki ad?yla tüp bebek ünitesinin, Mersin ?ehir Hastanesi’nde hizmete girememesi.

-Adana ?ehir hastanesinde in?a edilen yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinin, yap?l?? amac?na uygun olarak hasta kabulüne ba?layamamas?. Say??tay raporunda, kamuoyunda yüzde “70 hasta garantisi” olarak yorumlanan tart??mayla ilgili de de?erlendirmede bulunuldu. Sözle?me gere?i “Miktara Ba?l? Hizmetler” için idarenin, ?irkete y?ll?k yüzde 70 doluluk oran? üzerinden hesaplanan ayl?k miktarlar?n ödenmesinin, hasta yatak doluluk oran?ndan ba??ms?z bir ?ekilde garanti etti?i anlat?lan raporda, ?öyle denildi:

“E?er, idare taraf?ndan garanti edilen tutara ula?mak için ?irkete ayl?k bazda yap?lan ödemelerin y?ll?k toplam?n?n, idare taraf?ndan garanti edilen y?ll?k miktar? a?mas? halinde, a?an miktar?n, “i?letme y?l?” sonunda sunulan “Miktara Ba?l? Hizmetler”in y?ll?k toplam bedelinden kesilmesi öngörülmü?tür. Yap?lan incelemelerde, sözle?me dokümanlar?nda belirtilen k?r?l?m seviyesinden daha ayr?nt?l? alt k?r?l?mlar için bu mahiyette garantiler verildi?i görülmü?tür. Örne?in; ula??labilen dokümanlarda sadece yemek hizmetleri yer al?rken, ödeme evraklar?nda ö?ün, hasta, personel ve misafir gibi ayr?mlara gidildi?i görülmü?tür. Fakat bu garantileri teyit edecek dokümanlar talep edilmesine ra?men Say??tay’a sunulamam??t?r.”

“Ödeme evraklar?na dayan?larak yap?lan incelemede, ?ehir hastanelerinin y?l içerisinde yüksek doluluk oranlar?na ula?m?? olmalar?na ra?men garanti miktarlar?na ula??lamayan, personel ö?le yeme?i, personel üniformas?n?n y?kanmas?, özel at?k, gizli at?k, Robotik Sistem Onkolojik ?laç Haz?rlama/Uygulama seti ve TPN torbas? haz?rlama gibi miktara ba?l? hizmet alt k?r?l?mlar?n?n bulundu?u görülmü?tür. Garanti miktar?na ula??lamayan alt k?r?l?mlardan kaynaklanan maliyetleri azaltmak için ?ehir hastanesinin farkl? usuller geli?tirdi?i anla??lmaktad?r.”

At?klara ili?kin olarak, özel at?k ve gizli at???n tam mahiyetinin tespit edilemedi?i belirtilen raporda, mevzuatta da yer alan “tehlikeli at?k”a ili?kinse herhangi bir belirlemenin yap?lamam?? olmas?n?n, garanti miktar?na ula??lamamas?na sebebiyet veren önemli bir gerekçe oldu?u ifade edildi.

Raporda, sözle?mede Hastane bilgi yönetim sisteminin eksikliklerinin Hastane aç?lmadan giderilece?i ifade edilmesine ra?men, eksikliklerin bulundu?u vurguland?.

Denetime aç?k olun

?ehir hastanelerinin çok aktörlü olmas? nedeniyle bu süreçlerin iyi planlanmas?, koordinasyonu ile payda?lar?n do?ru bilgilendirilmesinin projenin ba?ar?s?nda oldukça ehemmiyet arz etti?i anlat?lan raporda, ?u öneride bulunuldu: “Planlama ve koordinasyonun istenen düzeyde sa?lanabilmesi için, taraflar aras?ndaki ileti?im ziyadesiyle önemlidir. Kamuoyu ile ileti?im ve kamuoyu denetiminin de önemli oldu?u dü?ünülmektedir.”

0 Yorum