gündeminiz
Image
Tarihe not

Emekli Albay ?mit Yal?m: Gizli mutabakat yap?ld? AKP d?neminde 17 ada, Yunanistan?a ge?ti?

gündeminiz

Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an’?n “1923’te Lozan’a raz? ettiler. Birileri bize Lozan’? zafer diye yutturmaya çal??t?lar” sözlerine ili?kin emekli Albay Ümit Yal?m “Lozan’?n en büyük zaferi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu iktidar önce Ege’de, Yunanistan’a geçen 17 adan?n hesab?n? versin” dedi.

“??gal 2004’te ba?lad?. 2004’ten itibaren Erdo?an ve AKP hükümetleri, vatan topraklar?n? Yunan askerine teslim ettiler” diyen Yal?m “Bunun o dönemde AB’den müzakere tarihi alabilmek için verilen bir taviz oldu?u söyleniyor” ifadelerini kulland?.

Sözcü’den Özlem Gürses’in haberine göre, Osmanl? hayranlar? ile Cumhuriyetçilerin bitmeyen tart??mas? “Lozan Antla?mas?” bir kez daha gündemde.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n muhtarlarla yapt??? toplant?da söyledi?i “Lozan Antla?mas? bir zafer de?ildir” cümlesi günlerdir konu?uluyor.


 
“Lozan Antla?mas? zafer midir, hezimet mi?” Sorusuna Yal?m ?u yan?tlar? verdi:
Lozan’?n en büyük zaferi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu iktidar önce Cumhuriyet tarihinin en büyük toprak kayb?na nas?l izin verdi?inin hesab?n? versin! AKP döneminde Ege’de 17 ada, Yunanistan’a geçti. Bu adalarda Yunan belediyeleri var. ?zmir, Ayd?n ve Mu?la s?n?rlar?ndaki 17 ada ve bir kayal???m?zda art?k sadece Yunan varl??? var.

 

2004’ten itibaren Erdo?an ve AKP hükümetleri, vatan topraklar?n? Yunan askerine teslim ettiler. ??gal 2004’te ba?lad?. Bunun o dönemde AB’den müzakere tarihi alabilmek için verilen bir taviz oldu?u söyleniyor. Di?er bir iddia da 6-7 Eylül olaylar?ndan sonra Türkiye’den göç eden Rumlar?n mallar?na kar??l?k olarak bu adalar?n verildi?i…

Ümit Yal?m, Kuleli Askeri Lisesi mezunu. Bosna’da NATO subayl???, Irak Sava?? s?ras?nda Ürdün’de Askeri Ata?elik, Genelkurmay Karargah?’nda Harbe Haz?rl?k ?ubesi ve Harekat Komuta Merkezi Amirlikleri, son olarak da Milli Savunma Bakanl??? Genel Sekreterli?i görevlerinde bulundu.


 
Gizli mutabakat yap?ld?

Bu gizli bir mutabakat. Kay?tlar? var m? bilmem. 2006’dan itibaren Türkiye ile Yunanistan aras?nda istik?afi görü?meler ba?lad?. Bu görü?meler maalesef gizli olarak, Türkiye’den üç diplomat, Yunanistan’dan da iki diplomat ve bir amiral taraf?ndan yürütüldü. Kamuoyuna bilgi verilmedi.

 

Sadece Cumhurba?kan?, Ba?bakan ve Genelkurmay Ba?kan?’n?n bilgisi vard?. Türk Silahl? Kuvvetleri’nin bir personeli olarak benim de haberim yoktu, ta ki 2008’deki bir hava sahas? ihlaline kadar.

Genelkurmay Ba?kanl???’nda Komuta ve Harekât Merkezi’nin amiriydim. Bir gün, bir hava sahas? ihlali oldu. Yunan Genelkurmay Ba?kan? ve Kara Kuvvetleri Komutan? hava ihlali yaparak Bulamaç Adas?’na indiler. Bulamaç Adas?, Didim aç?klar?nda, Türkiye topra??. Tabii ?a??rd?m, elimde harita var, dedim ki “Bu adamlar?n bizim adada ne i?i var?” Bir ara?t?rd?k ki ada i?gal edilmi?!

Yunan Belediyesi, Yunan askerleri var o adada. Sadece onda de?il, ba?ka adalar?m?zda da. Zaten Yunan Genelkurmay Ba?kan? ve Kara Kuvvetleri Komutan? da askerlerinin Noel’ini kutlamak için gitmi?ler adaya.

Bunun üzerine olay büyüdü. 4-5 gün sonra, Ocak 2009’da, bu kez Yunan Cumhurba?kan? yine bizim olan E?ek Adas?’na indi ve oradaki Yunan sanca??n? selamlad?! Bir de bakt?k ki, deh?et bir durum var, Yunan Cumhurba?kan?, adadaki belediyeyi ziyaret ediyor.

 

Belediyenin levhas?n?n önünde poz veriyorlar, ve o levhada ?öyle yaz?yor: Yunanistan Belediyesi, 12 Ada Bölgesi, E?ek Adas? nahiyesi ! Bak?n, art?k fiilen i?gal oldu?u gibi Yunanistan bu adalar? hukuken de kendi ülke s?n?rlar? içine alm??.

Ben 18 May?s 2011’de muhabirlerle adaya gitmek istedim. Kendi vatan topra??ma pasaportla girdim! O belgeler ve resimler de Türk medyas?nda yay?nland?.
O adalar bo?tu. Ama bu topraklar? bizim hükümetin alenen vermesi üzerine, Yunanistan’dan önce askerler, sonra da Yunan vatanda?lar? getirilip buraya yerle?tirildi.

En büyük toprak kayb?m?z
Bu Cumhuriyet tarihimizin en büyük toprak kayb?d?r! Ayr?ca, bu adalar?n karasular? var, biti?ik bölgesi, k?ta sahanl??? var. AKP hükümeti Ege Denizi’nin kontrolünü Yunanistan’a vermi? oldu böylece.

 

Bulamaç ve E?ek adalar?, ismen belirtilerek herhangi bir anla?ma ile hiçbir ülkeye devredilmemi?, Osmanl? Adas? kimli?ini korumaktayd?. ?ddia edildi?i gibi Yunan adalar? de?iller. Her iki adan?n da Lozan Bar?? Antla?mas? Madde 12 gere?i silahs?zland?r?lm?? olmalar? gerekmektedir. Ama bu adalarda art?k Yunan askerleri var.

Bu hükümet Ege’de veriyor, K?br?s’ta vermeye çal???yor, Do?u’da PKK’ya teslim ediyor, Suriye’de Süleyman ?ah Türbesi’nin yerini de?i?tiriyor. ?u anda AKP hükümetinin d?? politikas? da bu yönde… Anayasaya ayk?r? hareket ediyorlar. Meclis’te CHP ve MHP’den namuslu ve ?erefli milletvekilleri, bu adalar konusunda 100’e yak?n soru önergeleri verdiler. Hiçbir sonuç yok.

 

Hükümet kabul etti

Sözcü man?et yapt?, AK?T gazetesi bile bu haberi man?etten verdi, Yeni ?afak ve TRT haberi aktard?, hükümet i?gali kabul etti, ama 5 y?ld?r CHP ve MHP genel ba?kanlar? bu konuda tek kelime söylemediler. CHP ve MHP bunun üzerine gitseydi, AKP baraja bile tak?l?rd?. Çünkü milletimiz vatan topraklar?n? Yunanistan’a teslim edenlere oy vermez! Bu kadar aç?k ve net.

O i?gal edilen adalara Fener Rum Patrikhanesi taraf?ndan papaz gönderilmi?. Patrikhanenin kendi internet sitesinde bu bilgi var. Patrik, Türk vatanda??. Bu görevlendirme yasaya ayk?r?. Ama ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s? buna da sesini ç?karmad?.

15 Temmuz darbe giri?iminin ard?ndan Erdo?an’?n kald??? otele sald?ran askerlerden ikisinin Keçi Adas?’nda sakland??? ortaya ç?kt?. Keçi Adas? bize ait. Burada aramay? bizim yapmam?z laz?m. Ama ne yaz?k ki biz Keçi Adas?’na asker gönderemedik! Neden? Çünkü pasaportla girmemiz gerek. Orada Yunan askeri var art?k. Dolay?s? ile aramay? Yunan komandolar? yapt?!

Sorumlular?n yarg?lanmalar? gerekir. Binali Y?ld?r?m, Ba?bakan olunca gördük ki, kendi seçim bölgesi olan Koyun Adas?’na pasaportla girmi?! Koyun Adas?, ?zmir’e ba?l?. Türkiye Ba?bakan? vatan topra??na pasaportla giriyor, hem de Yunan gümrü?ünden geçerek! Daha da vahim bir ?ey var.

Y?ld?r?m, teknedeki Türk Bayra??’n? rulo yaparak sakl?yor ve tekneye Yunan Bayra?? çekiyor! Bu ?ekilde 3 kere gitti Koyun Adas?’na. Milletin gözüne bakarak “Tek bayrak” diyen Ba?bakan, Yunan Bayra?? ile vatan topra??na gidiyor. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde savc?lar?n bu i?in pe?ine dü?mesi laz?m.

GAZETE?NSAN

0 Yorum