gündeminiz
Image
gündem

Erdo?an'a bir miting ?oku daha

gündeminiz

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n, Muharrem ?nce'nin memleketi Yalova'da saat 15.00'te ba?lamas? gereken mitingi, alan?n dolmamas? nedeniyle iki saat gecikmeyle ba?lad?.

Hazal Ocak/cumhuriyet


Cumhurba?kan? ve AKP Genel Ba?kan? Erdo?an'?n Muharrem ?nce'nin memleketi Yalova 'da düzenleyece?i mitingin saat 15.00'te ba?lamas? bekleniyordu. Ancak yeterli kalabal?k toplanamad??? için miting bu saatte ba?layamad?. Muhabirimiz Hazal Ocak'?n saat 14.57'de çekti?i görüntüde alandaki bo?luklar net biçimde görülüyor. Mitingin ba?layaca?? söylenen saatte alanda sadece 3 bin ki?i vard?. Saat 15.55 itibariyle de meydan henüz dolmad? ancak miting 16.00'da iki saat gecikmeyle ba?lad?. 

Bursa mitingi 4 saat ertelenmi?ti

Erdo?an'?n daha önce Bursa'da statta yapt??? miting de, yeterli kalabal???n gelmemesi nedeniyle 4 saat ertelenmi?ti.

[Haber görseli]

Mitigden notlar 

Mitingin alan?n bulundu?u evlerde Muharrem ?nce pankartlar? dikkat çekiyor. Sakarya, Kocaeli ve Manisa'n?n da aralar?nda oldu?u birçok çevre ilden yüzlerce polisin ?ehre otobüslerle geldi?i görüldü. 

Polis barikatlar? aras?nda Bolu yaz?l? barikatlar da yer ald?. 

Miting için ?stanbul'dan çok say?da AKP yaz?l? ?apka ve k?yafet getirildi.

Cumhurba?kanl??? korumalar? güvenli?i yönetti. 

Sat?c?lar üzerinde Erdo?an resimli bayraklar sat?yor. 

Polisler ara sokaklarda devriye gezdi ve sokaklarda yürüyen yurtta?lar? da sokak giri?lerinde arad?. Yurtta?lar 2 arama noktas?ndan geçerek alana girdi.   miting alan?n?n üzerinde polis helikopterinin gezmesi dikkat çekti.

Daha önce Muharrem ?nce ve Meral Ak?ener'in mitinglerinden ola?anüstü güvenlik önlemi al?nmad???n? belirten esnaf duruma tepki gösterdi.

Saat 14.00'dan itibaren alana giri?ler ba?lad?. Saat 14.22'de anons yap?larak bariyer d???ndaki yurtta?lar h?zl? bir ?ekilde alan?n içine girmelerini rica edildi.

Alana " miting alan?na gider" yaz?l? ilçe belediye otobüslerinin gelmesi dikkat çekti.

Saat 15.55 itibariyle alan tamamen dolmad??? görüldü.

0 Yorum