gündeminiz
Image
gündem

AKP'li vekile ?zel yeralt? t?neli Meclis g?ndeminde

gündeminiz

AKP Milletvekili Metin Külünk’ün ailesine ait olan ?stanbul'daki özel hastanenin iki binas?n? yer alt?ndan birle?tiren gizli tünel ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Meclisi gündeminde.

cumhuriyet.com.tr 

AKP Milletvekili Metin Külünk’ün ailesine ait olan Ümraniye’deki özel hastanenin iki binas?n? yer alt?nda birle?tirmek için gizlice yap?lan tüneli aylar sonra yasal hale getirmek üzere yap?lan plan de?i?ikli?i ?BB Meclisi’ne ta??nd?.

CHP’li ?BB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Tünel in?aat? kaçak yap?ld??? için ruhsat? yok. Herkesin hayat? tehlikeye at?lm??. Bir i?çi ölseydi ne olacakt?? Tüneli yapt?ran özel hastane sahipleri suç i?lemi?lerdir” dedi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre AKP Milletvekili Metin Külünk 'ün ailesine ait olan Ümraniye'deki Özel Erdem Hastanesi için yap?lan kaçak tünel ile ilgili ?BB Meclisi haziran ay? oturumunda soru önergesi verildi. 
CHP'li ?BB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Doruk Bulut ve Deniz Erzincan taraf?ndan verilen önergede Ümraniye Belediyesi'nin Ümraniye ?nk?lap Mahallesi'nde 2 ayr? parsel üzerinde bulunan Özel Erdem Hastanesi binalar?n? birle?tirmek için yer alt?ndan yap?lan tünelin plan?n? 9 ?ubat 2018 tarihinde yapt??? belirtildi.
 Plan de?i?ikli?inin onaylanmak üzere may?s ay?nda ?BB Meclis gündemine al?nd??? ifade edilerek “Planlama süreci daha tamamlanmadan tünel bitti ve faaliyet geçti. Plan de?i?ikli?inden yakla??k 10 ay önce 120 metre uzunlu?undaki tünel kaz?l?yor ve Ümraniye Belediyesi, ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, Karayollar? ?stanbul Bölge Müdürlü?ü, ?GDA?, ?SK?, TELEKOM bu kaçak kaz?y? görmüyorlar asl?nda görmezden geliyorlar” denildi.

Önergede, planlama süreci tamamlanmadan tünelin bitirildi?ine dikkat çekilerek “Kaçak tünel kaz?s? s?ras?nda insanlar?n hayat? tehlikeye at?lm??. Kaz? s?ras?nda bir i?çi ölseydi ne olacakt?? Tüneli yapt?ran özel hastane sahipleri suç i?lemi?lerdir” de?erlendirmesi yap?ld?.
GARANT? M? ALDILAR?

Önergede ?u sorular yöneltildi:

“Ümraniye Belediye Meclisi ve ?BB Meclisi'nden garanti mi ald?lar? Meclis reddederse ne olacak? Encümen taraf?ndan kaçak tünel ile ilgili y?k?m ve para cezas? karar? al?nm?? m?d?r? Al?nd?ysa uygulanm?? m?d?r? Ümraniye Belediye Meclisi taraf?ndan kaçak tünele plan yap?lmas?nda hastanenin sahibinin Metin Külünk’ün akrabalar? olmalar?n?n etkisi nedir? Buradan yetkilileri göreve ça??r?yoruz. Plan? olmad??? için projelendirme ?ans? olmayan tünelin derhal kapat?lmas? gerekiyor. Kaçak tünele uygun plan de?i?ikli?i yap?lmaktad?r, kaçak tünel yasal hale getirilmektedir ve bu bir suçtur.”

Soru önergesi yan?tlanmak üzere oy birli?i ile ?BB Ba?kanl???'na havale edildi.

0 Yorum