gündeminiz
Image
ekonomi

??te ?reticinin hali: E?ek s?rt?nda kiraz?

gündeminiz

CHP Grup Ba?kanvekili Özgür Özel, Manisa’n?n Selendi ilçesindeki P?narlar Mahallesi’nde bulunan kiraz al?m merkezini gezdi. Üreticiler kiraz kasalar?n? e?ek s?rt?nda getirdi. Kiraz fiyat?n?n mazot kar??s?nda bir y?lda 5 kat de?er kaybetmesinden ?ikayet eden çiftçi Ahmet Aky?ld?z, ‘’Mazot alam?yoruz, mal?m?z? art?k traktör yerine, e?eklerle ta??yoruz’’ dedi.

Ba?ak KAYA/sözcü
??te üreticinin hali: E?ek s?rt?nda kiraz…
CHP'li Özel de, üreticinin geçen y?l kiraz?n kilosunu, 8-10 TL aras?nda satt???n?, bu y?l ise 2-2,5 TL civar?nda al?c? bulabildi?ini belirterek, ‘'Geçen y?l, bir kilogram kiraz satan, 2,5 – 3 litre mazot alabiliyordu, ?imdi 2 kilogram kiraz satsa bile 1 litre mazot alam?yor. Neredeyse 5 katl?k bir de?er kayb? var” diye konu?tu.

50 YIL ÖNCEK? G?B?

Ahmet Aky?ld?z isimli köylü de ‘'Bu mazot fiyat?yla ba?a ç?kamay?z. 40-50 y?l öncesine geri döndük” diyerek serzeni?te bulundu. Özel Aky?ld?z'?n kirazlar?n? diledi?i fiyattan sat?n alaca??n? söyledi ancak üretici vatanda?, ‘'Haks?zl?k olur, bana tek ba??na piyango vursa bile bizim köy kurtulmaz” cevab?n? verdi.


Özel, kiraz üreticisine CHP'nin seçim vaatlerini de anlatt? ve “CHP iktidar?nda çiftçiye mazotu litresi 3 TL'den ÖTV'siz ve KDV'siz olarak verece?iz. Türkiye'nin ihracat pazar? küçüldü, bunun en önemli sebebi de istikrars?z ve kavgac? d?? politikad?r. Bütün dünya ile kavga edersen, didi?irsen sonucunda ihracat pazar? küçülür, ürününün fiyat? de?ersizle?ir” ded

0 Yorum