gündeminiz
Image
gündem

K?l??daro?lu'ndan dan??tay yarg?c?na: Sen onursuz bir yarg??s?n

gündeminiz

CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu, Adalet Yürüyü?ü'nün 1.y?ldönümünde “Hak-Hukuk-Adalet” belgeselinin galas?nda konu?tu.

 

 -Asla yaln?z yürümemenin tek ko?u var; Hakl? olacaks?n?z!

-Halk?n ç?karlar?n? her zaman savunduk. O mücadale soylu bir mücadeleydi. ?nsan? insan yapan kavram adalet .

-E?er bir topluma adeleti unuturursan?z, bask?y? egemen k?larsan?z toplumda infial yarat?rs?n?z.

- Tarihin hiçbir döneminde bask?c?lar ba?ar?l? olamam??t?r. Hak verilmez al?n?r diye bir kavram vard?r. Biz kimseden lütuf istemiyoruz. 81 milyonun huzur içinde ya?amas?n? istiyoruz.

- 17 milyon yoksulumuz var bunlar? siyasi sömürü haline getireceksiniz! Bu ülkenin en sayg?n gazetelerini cezaland?racaks?n?z.

 -Onurun varsa insansan bir saat bile görevde kalmaz istifa edersin. As?l sözüm onu oraya atan Saray'a; Cumhurba?kan? neden tarafs?z olmal?? Mahkemeye hakim tayin ediyor. Pir partinin militanlar?n? getirip yarg?ya yerle?tirirsen hiçbir vatanda? yarg?ya güvenmez.

 -Her seferinde barda?a bir damla dü?tü. Her seferinde düzelir diye bekledik.

"Berbero?lu'nun haks?z yere cezaevine girmesi son damlayd?"

 -Enis Berbero?lu'nun haks?z yere cezaevine girmesi son damlayd? ve barda?? ta??rd?. Sesimizi sadece sa??rlar ve birileri duysun diye de?il. Milyonlar?n adalet diye hayk?rd???n? bütün dünyaya göstermek için yürüdük. Yürümez dediler, Bolu Da??'n? a?amaz dediler, Her santimini yürüdük.

 -Milyarlar? harcayacaks?n, tüyü bitmemi? yetimin hakk?yla yapt???n Saray'?n maliyetini milletten gizleyeceksin! Bu en büyük adeletsizliktir. Yapt???n harcamalar?n hesab?n? vereceksin! Demokrasi budur.

 - adalet Yürüyü?ü'nün birinci y?ldönümünde sa??rlar duyar m? bilmem. 81 milyon vatanda??ma söylemek isterim.

"Sen onursuz bir yarg?çs?n"

 -81 milyon vatanda??m eline vicdan?n? koysun: Bir hakim üstelik Dan??tay'da bir hakim bir partinin kad?n kollar? ba?kan? gibi tweet atarsa, o hakimi orada tutanda adalet kavram? yoktur. O yarg?ç orada duruyorsa hala istifa ettemi?si en büyük zarar? yarg? camias? al?yor. Sevgili hakim karde?im görevinle istifa edeceksin, görevinden çekilmeyip, orada oturuyorsan aç?k ve net söylüyorum: Sen onursuz bir yarg?çs?n.

-Bütün AK Partili karde?lerime ?unu söylemek isterim. Harama destek vermek harama ortak olmak demektir. Ona oy verdi?iniz zaman harama ortak olmu? olursunuz.

-Birinin elini kolunu ba?layacaks?n. Di?erinin arabas? var uça?? var. Nereden geldi?i belli olmayan serveti var. Sonra e?it ?artlarda seçim vs vs. Seçimde adalet yok. Seçimde de adalet istiyoruz.

-Geldii?imiz noktada allak bullak edilen bir e?itim sistemi var. Bizim çocuklar?m?z kobay olarak kullan?l?yor. E?itimde de adalet istiyoruz. 

-Ya?amda da adalet istiyoruz. Kimsenin ya?am tarz?ndan siyasi görü?ünden dolay? d??lanmad???. Caddede sokakta birbirimize selam veremeyecek noktaya geldik. 

-Medyada da adalet istiyoruz. Vatanda? kendini yakt?. Hiç haber yap?lmad? ta ki ben Mecliste dile getirene kadar. 

-Bu adalet yürüyü?ünü medya ba??ms?z olsun diye yapt?k.Bu adalet yürüyü?ünü toplum özgüveni yüksek bir toplum olsun diye yapt?k. Bu adalet yürüyü?ünü güçlü biziz, adaleti getirecek olan biziz demek için yapt?k.

-Hangi siyasi görü?ten olursak olal?m. Adaletin mücadelesini yapmak zorunday?z. 450 kmye yak?n adalet için yürüdüysem benim bu milletten beklentim vard?r. Bireysel beklentim yok. Ama bu topraklarda bir ki?i haks?zl??a u?ruyorsa ben rahat de?ilim. ?halaleler yanda?lara da??t?l?yorsa ben rahat de?ilim. Toplumun da rahat olmamas? laz?m. Herkes sand??a gitsin ve oyunu kullans?n. Sadece kendimiz de?il, kom?umuzu arkada??m?z beraber gitmeliyiz sand??a. 

"Seçimde adalet yok"

-?lk kez sivil darbe döneminde sand??a gidip buna son verece?iz. Duvara y?kt???m?zda dünyaya görkemli bir mesaj verece?iz. Herbirimizin tek tek sorumlulu?u var. 
-Birinin elini kolunu ba?layacaks?n. Di?erinin arabas? var uça?? var. Nereden geldi?i belli olmayan serveti var. Sonra e?it ?artlarda seçim vs vs. Seçimde adalet yok. Seçimde de adalet istiyoruz.

-Geldii?imiz noktada allak bullak edilen bir e?itim sistemi var. Bizim çocuklar?m?z kobay olarak kullan?l?yor. E?itimde de adalet istiyoruz. 

-Ya?amda da adalet istiyoruz. Kimsenin ya?am tarz?ndan siyasi görü?ünden dolay? d??lanmad???. Caddede sokakta birbirimize selam veremeyecek noktaya geldik. 

-Medyada da adalet istiyoruz. Vatanda? kendini yakt?. Hiç haber yap?lmad? ta ki ben Mecliste dile getirene kadar. 

-Bu adalet yürüyü?ünü medya ba??ms?z olsun diye yapt?k.Bu adalet yürüyü?ünü toplum özgüveni yüksek bir toplum olsun diye yapt?k. Bu adalet yürüyü?ünü güçlü biziz, adaleti getirecek olan biziz demek için yapt?k.

-Hangi siyasi görü?ten olursak olal?m. Adaletin mücadelesini yapmak zorunday?z. 450 kmye yak?n adalet için yürüdüysem benim bu milletten beklentim vard?r. Bireysel beklentim yok. Ama bu topraklarda bir ki?i haks?zl??a u?ruyorsa ben rahat de?ilim. ?halaleler yanda?lara da??t?l?yorsa ben rahat de?ilim. Toplumun da rahat olmamas? laz?m. Herkes sand??a gitsin ve oyunu kullans?n. Sadece kendimiz de?il, kom?umuzu arkada??m?z beraber gitmeliyiz sand??a. 

-?lk kez sivil darbe döneminde sand??a gidip buna son verece?iz. Duvara y?kt???m?zda dünyaya görkemli bir mesaj verece?iz. Herbirimizin tek tek sorumlulu?u var. 
-Duvar? y?kmaya haz?r m?y?z? (Evet sesleri)Duvar? y?kmaya haz?rsak. Bu i? Tamam diyoruz. 

-Buradan Enis Berbero?lu'na sayg?lar?m?z? selamlar?m?z? gönderiyoruz.

0 Yorum