gündeminiz
Image
gündem

H?lya Ko?yi?it?in damad?na verilen Konyaalt? Plaj?n?n a??l??? Erdo?an?dan

gündeminiz

“Bir gün herkes Erdo?an’? takdir edecek” diyen Hülya Koçyi?it’in damad?na verilen dünyaca ünlü Konyaalt? Plaj?n?n aç?l???n? Bayram?n ikinci günü Cumhurba?kan? Erdo?an yapacak…
Antalya’n?n dünyaca ünlü sahili Konyaalt? Plaj?, geçti?imiz Mart ay?nda yap?lan ihale ile ünlü oyuncu Hülya Koçyi?it’in damad? Ender Alkoçlar’?n sahibi oldu?u Alkoçlar A.?. ile Antalya merkezli TURSETALYA firmalar?n?n olu?turdu?u ortak giri?im grubuna verilmi?ti. Toplam 40 i?yeri ile 30’dan fazla plaj i?letmesinden olu?an ticari alanlar? 8,5 milyon lira bedelle kiralayan ?irket, 8 y?l boyunca toplamda 6,5 kilometrelik alanda i?letmecilik yapmaya hak kazand?. “Bu ülkede kimse bask? alt?nda de?il, bilakis herkes fazla özgür. Yapt?klar?ndan dolay? bir gün herkes Erdo?an’? takdir edecek” sözleriyle gündeme gelen oyuncu Hülya Koçyi?it'in damad?n?n i?letece?i plaj?, bayram tatili için Antalya’ya gelmesi beklenen Cumhurba?kan? Erdo?an açacak. ?ark?c? Murat Boz da aç?l??ta ücretsiz bir konser verecek.

 

TEK F?RMANIN KATILDI?I ?HALEY? DAMADIN ??RKET? VE ORTA?I ALDI

Antalya’n?n dünyaca ünlü Konyaalt? Plaj?, Antalya Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan haz?rlanan projeyle ba?tan sona yenilendi. Konyaalt? Varyant? ile Bo?açay aras?nda kalan proje alan?, geçti?imiz Mart ay?nda yap?lan ve tek ?irketin kat?ld??? ihale ile AKP’li Antalya Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan Alkoçlar A.?. ile Antalya TURSETALYA ortak giri?im grubuna verildi. 8,5 milyon lira kira bedeliyle ihaleyi alan grup, 53 büfe, 1 çay bahçesi, 12 tuvalet ile ?emsiye ve ?ezlong alanlar?ndan olu?an ticari alanlar? 8,5 milyon lira bedelle kiralayan ?irket, 8 y?l boyunca toplamda 6,5 kilometrelik alanda i?letmecilik yapmaya hak kazand?.

 

AKP’L? BÜYÜK?EH?R BELED?YES? SAH?LE ÜCRETS?Z MÜ?TER? TA?IYACAK


 
“Bu ülkede kimse bask? alt?nda de?il, bilakis herkes fazla özgür. Yapt?klar?ndan dolay? bir gün herkes Erdo?an’? takdir edecek” ifadeleriyle gündeme gelen ünlü sanatç? Hülya Koçyi?it'in damad? Ender Alkoçlar’a ait olan Bursa merkezli Alkoçlar Turizm ile Suat Ünver’e ait TURSETALYA A.?.’nin birlikte i?letece?i sahilin toplam büyüklü?ü yakla??k 1 milyon metrekarelik bir alan? kaps?yor. Antalya Büyük?ehir Belediyesi ise projenin uyguland??? alana ula??m? ücretsiz yapma karar? ald?.

 

DAMADIN SAH?L PARKINI CUMHURBA?KANI ERDO?AN AÇACAK

‘Sahil Antalya Ya?am Park?’ ad?n? alan toplam 6,5 kilometrelik k?y? alan?nda 30’dan fazla plaj i?letmesi bulunuyor. Aylard?r in?aat çal??malar? yüzünden ?antiye alan?na dönen Konyaalt? sahilinin bayram?n ikinci günü olan 16 Haziran Cumartesi günü Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n da kat?laca?? törenle aç?laca?? belirtildi. Çe?itli gösterilerin de yer alaca?? aç?l??ta ?ark?c? Murat Boz’da ücretsiz bir konser verecek.

 

BELED?YE BA?KANI TÜREL: ‘ORAYA ÖZEL HAT KOYACA?IZ’

Antalya Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Menderes Türel, projenin uyguland??? sahilde toplu ula??m?n ücretsiz olaca??n? belirterek ?öyle konu?tu: “Antalyal?lara Varyant’?n ba??ndan Konyaalt?’n?n sonuna kadar toplu ula??m art?k ücretsiz olacak. Oraya özel hat koyuyoruz. Halk? Konyaalt? Sahili’nde ücretsiz ta??yaca??z. ANTB?S’lerimiz orada hizmet verecek. Ak?ll? telefona yeni sistemimizi indirenler çocu?unun koluna güvenlik bilezi?ini takacak. Nerede, ne yapt???n? an?nda takip edebilecek. Konyaalt?’nda art?k canl? müzik olmayacak. Gece saat 12’yi bir geçe canl? cans?z müzik de olmayacak. Gürültü kirlili?i de bitecek. Konyaalt? Projemizin Ramazan Bayram?’na yeti?mesi için 1650 i?çi ar? gibi çal???yor. Bayrama yeti?tirece?iz ve in?allah 16 Haziran’da Cumhurba?kan?m?z?n kat?l?mlar? ile 1. Yaza Merhaba Festivali’ni de ba?latm?? olaca??z.”

 

Yusuf Yavuz

Odatv.com

0 Yorum