gündeminiz
Image
gündem

?lhan Kesici: 21. Y?zy?l milliyet?ili?i ekonomi milliyet?ili?idir

gündeminiz

CHP ?stanbul milletvekili ?lhan Kesici Ay?enur Arslan'?n Halk TV'de haz?rlay?p sundu?u Medya Mahallesi program?na konuk oldu.

?lhan Kesici CHP olarak ekonomi için acil eylem planlar?n?n haz?r oldu?unu söyledi. AKP'nin art?k ekonomiyi yönetemedi?inin alt?n? çizen Kesici, 'esnaf mal?n? bile fiyatland?ram?yor. Soka??n hali peri?an' dedi.

K?l?çdaro?lu'nun Türkiye, ?ran, Irak ve Suriye ile olu?turmay? planlad??? pakt? anlatan Kesici "M?s?r, ?srail de eklenebilir. Bat? dünyas?n?n da bunu be?enece?ini dü?ünüyorum" dedi. Devleti bakanlar?n de?il, bürokratlar?n yönetti?ini söyleyen Kesici, "?sveç'te 43 gündür hükümet kurulam?yor ama bir ses ç?km?yor. Çünkü sistem i?liyor" ifadelerini kulland?.

Kesici, "Gelir da??l?m?n?n düzgün olmas? demek, tükeci kalitesinin artmas? demek. Gelir artarsa, tüketim de artar." diyen Kesici kendisini milliyetçi bir insan olarak tan?mlayarak 20. Yüzy?l'?n milliyetçili ba?ka, 21. Yüzy?l milliyetçili?i ba?ka... 21. Yüzy?l milliyetçili?i ekonomi milliyetçili?idir. Ekonomi milliyetçili?ine dayanmayan bütün milliyetçilikler yanl??t?r" dedi.

Kesici konu?mas?n? Ramazan Bayram? mesaj? ile bitirdi. Kesici, "Allah a??z tad?yla nice güzel bayramlar ya?amam?z? nasip etsin" ifadelerini kulland?.

0 Yorum