gündeminiz
Image
gündem

K?l??daro?lu: ?ehit ve gazi yak?nlar? aras?nda ay?r?m var

gündeminiz

K?l?çdaro?lu: ?ehit ve gazi yak?nlar? aras?nda ayr?m var, bedeninde kur?un ta??yan ki?i gazi olmuyor, 15 Temmuz’da t?rna?? kopan gazi say?l?yor

K?l?çdaro?lu’nun konu?mas?ndan sat?r ba?lar? ?öyle:

Türkiye Cumhuriyeti anayasas?n?n bir hükmü var. Türkiye Cumhuriyeti demokratik laik sosyal hukuk devletidir. Devlet, sosyal devlet olmak zorunda. Devlet destek olmazsa görevini yapmam?? olur.

Madde 61. devlet engellilerin hem onlar?n korunmalar?n? hayata intibaklar?n? sa?lar. Asl?nda büyük bir güçsünüz. Türkiye’de 10 milyonu a?k?n engelli var. Çok parçal? oldu?unuz için birle?emiyorsunuz. Bir çat? alt?nda birle?melisiniz.  

Sosyal devlet size her türlü yard?m? yapmak zorunda. Hiçbir mahkeme size verilen bir hakk? alamaz. Siz bu hakk? kazanm??s?n?z. Bir yönetmelik de?i?mi? hakk?n?z gitmi?. ?laca eri?im proteze eri?im bazen zor oluyor. Bunu kar??layacak olan sosyal devlettir.  AB diyor ki tam üye olacaksan kentleri engelliler için ya?anabilir hale getireceksin. Biz ilgilenmek zorunday?z oy verseniz de vermesiniz de sorununuzu çözmek zorunday?z. Beklentilerinizin önemli k?sm? kar??lanm?yor. Engelliler istihdam istiyor. Kontenjan var. Yasa ç?km??. Kadro dolmuyor. Kadroyu bo? tutan iktidar? cezaland?rman?z laz?m. Baz? ilaçlar çok pahal?. Ya?ama hakk? en temel hakt?r. ?nsanl???n temel görevidir.

Dünyan?n paras?n? uçak araba al?yorsun ama 100 ki?inin hayat?n? kurtarmak için ilac? alm?yorsunuz

Yeter ki güç birli?i yap?n hak aramak farkl? bir ?eydir.

Bu anayasada neden sosyal devlet yaz?yor. Devlet bunu kar??lamak zorundad?r. Daha ac? tablolarla kar??la??yoruz. Haklar?n? arayam?yorlar. Bir güç olu?turursan?z hakk?n?z? alabilirsiniz.

Ayl?k kesilmez yaz?kt?r günaht?r. ?tiraz etmemiz gerekiyor. Ayl?k ba?lan?rken aile gelirine göre veriyorlar.  Engellilerin yüzde 80’i evlerinden d??ar? ç?kam?yor. Bu insanlar?n e?lenmeye hakk? yok mu?

Zihinsel engellilerin sorunu en ciddi sorun. Devletin bu tür engelliler için teslim edece?i yerlerin olmas? laz?m. Bunlar sosyal devleti güçlendiren ?eylerdir.

Malullük konusu ayr?mc?l?k konu olamaz. ?ehit ve gazi yak?nlar? aras?nda ayr?m var. Bu ayr?m vicdan?m?zda derin yaralar aç?yor.  Bedeninde kur?un ta??yan ki?i gazi olmuyor, 15 Temmuz’da t?rna?? kopan gazi say?l?yor. Herkese e?it davran?lmal? diyorsan?z 24 Haziran’da elinizde bir f?rsat var.

Otizmli çocuklar erken e?itimle en çal??kan insanlar olurlar. Bu çocuklara haftada 30 saat e?itim verilmesi laz?m. Bu çocuklar? hayata kazand?raca??z. Bu çocuklar?n e?itilmesi laz?m.

D??ardan gelen cihazlar çok pahal? d??ar?dan geliyor. Devletin kar??lamas? laz?m dava aç?n her türlü deste?i verece?iz. Hiç çekinmeyin. Bunu yap?n hak aramas?n? bilmek gerekiyor.

??itime engelliler için ana okulu aç?lmal?. Onlar?n özel yeti?meye ihtiyaçlar? var. Onlar?n yeti?mesi,. Sosyalle?mesi önemli kre?in aç?lmas? sadece i?itme de?üil görme engelliler içinde aç?lmas? laz?m.

Arkada?lar?n?zla bir araya glin. Birle?in güçlennin her türlü deste?i vereci?im size. Hangi genel ba?kan sizi dinliyor. Yeni süreci ba?lat?yoruz. ?nsan?n sorunlar?n? çözen bir siyasi anlay??? getirmek isityoruz.

Sorunlar? sosyal devlet anlay??? içinde çözmemiz laz?m.

0 Yorum