gündeminiz
Image
medya yazarları

'G?neydo?u oylar? Recep Bey'in ellerinden kay?yor; ??nk?... '

gündeminiz

Sözcü yazar? usta gazeteci Emin Çöla?an, Erdo?an'?n zor durumda kald???n? ve HDP'den neden korktu?unu yazd?.
Emin Çöla?an, "HDP yüzde 10 baraj?n? geçip Meclis'te grup kurmay? ba?ar?rsa  AKP en az 40 milletvekilini yitirmi? ve HDP'ye kapt?rm?? olacak." dedi. 

??te Emin Çöla?an'?n bugünkü yaz?s?: 

Hangi dedi?ine inanal?m!
Sevgili okurlar?m, anla??ld??? kadar?yla Güneydo?u oylar? da Recep Bey'in elinden büyük ölçüde kay?yor.
Bunun iki nedeni var:
-Muharrem ?nce alanlarda büyük performans sergiledi ve seçmeni büyük ölçüde etkiledi.
-HDP derseniz, geçmi?teki kadar olmasa bile, gücünü önemli ölçüde sürdürdü?ü anla??l?yor.
?imdi Recep Bey ve ekibi, bütün Türkiye'de oldu?u gibi Güneydo?u'da da panik ya??yor. Kafalar?nda çok ciddi ku?kular var.

HDP yüzde 10 baraj?n? geçip Meclis'te grup kurmay? ba?ar?rsa ne olacak?
O takdirde Güneydo?u ba?ta olmak üzere tüm Türkiye'de, AKP en az 40 milletvekilini yitirmi? ve HDP'ye kapt?rm?? olacak.
?ktidar partisi aç?s?ndan son derece korkutucu bir durum…
Çünkü o takdirde Meclis'te muhalefet partileri kesinlikle ço?unlu?u sa?layacak.

* * *

?imdi sosyal medyada ?u f?s?lt? yo?un biçimde dola??yor:
“Cumhurba?kanl??? seçiminde oylar?n?z? istedi?iniz muhalefet partisinin aday?na verin. Ancak milletvekili seçiminde oyunuzu HDP için kullan?n ki yüzde 10 baraj?n? geçip grup kurmas? mümkün olsun.”

Bu dola??m? ciddiye al?yorum çünkü ayn? yöntem gerek 7 Haziran, gerekse 1 Kas?m 2015 seçimlerinde uygulanm??, hiç umulmad?k kimselerin bile verdi?i oylarla ve HDP her iki seçimde de yüzde 10 baraj?n? geçmi?ti.

* * *

?imdi gelelim esas konumuza!
Recep Bey, Muharrem ?nce'nin görkemli Diyarbak?r mitingine çok bozuldu…Ve inan?l?r gibi de?il ama ertesi gün ?öyle dedi:
“Bana istihbarattan gelen bilgilere göre o mitinge kat?lanlar?n ço?u HDP'li imi?.”
Böyle olsa ne olur, olmasa ne olur! Mitinge kat?lmak hangi görü?te olursa olsun her vatanda??n hakk? de?il mi?
Bir cumhurba?kan? bunlar? söyler mi?

* * *

?imdi yak?n geçmi?e dönüp k?sa birkaç an?msatma yapay?m.
-Habur rezaleti hangi iktidar döneminde patlam??t?? S?n?rdan içeriye buyur edilen üniformal? PKK'l?lar? hangi iktidar törenlerle kar??lam?? ve sonra onlar? sal?vermek için Silopi'de seyyar çad?r mahkemesi kurup devleti iki paral?k etmi?ti?

-Dolmabahçe görü?melerini kim organize etmi?ti?
-?imdi sizlere iletti?im 17 Kas?m 2013 tarihli Sözcü Gazetesi'ne bir bak?n?z. Recep Bey iki paral?k a?iret reisi katil Barzani'yi Diyarbak?r'da a??rlam?? ve birlikte miting yapm??lard?. Söz konusu katili kar??layanlar aras?nda devletin Bakan Bey'leri, valileri vesaireleri bile vard?.
-O zamanki Diyarbak?r Büyük?ehir Belediye Ba?kan? (sonra HDP milletvekili seçilen) Osman Baydemir ve Barzani ile el ele kol kola pozlar? kim vermi?ti?

* * *

Recep Bey o günlerde çok mutluydu! ?imdi ise HDP'ye (oy u?runa) bindirdikçe bindiriyor, Muharrem ?nce'nin mitingine kat?lanlar? bile devletin istihbarat örgütlerinin izledi?ini söylüyor…
Ve bunu hiç s?k?lmadan aç?kl?yor!
Daha fazla ne diyeyim!
Biz bu ?ahs?n ne zamanki hangi söylemlerine, hangi davran??lar?na inanal?m!

0 Yorum