gündeminiz
Image
ekonomi

Zamlar kap?da

gündeminiz

Y?l?n ilk çeyre?ine yüzde 16.2 büyümeyle giren tüketici teknolojisi, ikinci çeyrekte bayram?n da etkisiyle yüzde 20’lik büyümeyi gördü. Stoklar nedeniyle ertelenen zamlar?n sonbaharda devreye girmesi bekleniyor.

Sayime BA?ÇI/sözcü


Son y?llarda ivmesi h?zlanan tüketici teknolojisi sektörü, bayram ve Anneler Günü'nün de etkisiyle yüzde 20 oran?nda büyüdü. ?imdilik stoklar nedeniyle ertelenen fiyat art??lar?n?n ise sonbaharda devreye girmesi bekleniyor. Özellikle ak?ll? telefon sat??lar?n?n etkisiyle yüzde 16.2 büyüyen sektörde, may?s-haziran döneminde bayramla birlikte karneler Anneler Günü ve Babalar Günü'yle çak???nca piyasadaki yava?laman?n önüne geçti. Yaz dönemini ortalama yüzde 20 büyümeyle geçirmeye haz?rlanan sektörde, bugüne kadar ertelenen zamlar?n yüzde 20'lere dayanan üretici fiyat endeksi ve kur art??lar?yla birlikte sonbaharda raflara yans?yabilece?i belirtiliyor.

BABALAR UNUTULUYOR

Özellikle hediye al??veri?lerinde öne ç?kan elektronik ürün pazar?nda sektör oyuncular?n?n büyük stoklarla çal??t???na i?aret eden Kategori Ma?azac?lar? Derne?i ve Media Markt Türkiye CEO'su Yenal Göky?ld?r?m, karne hediyeleri ile Anneler ve Babalar Günü'nde öne ç?kan trendin teknoloji ürünleri oldu?unu belirtti. “Bu y?l Anneler Günü çok iyi geçti. Sat??lar geçen y?l?n yüzde 20 üzerinde oldu. Adet olarak da yükseli? var. Geçen aylara k?yasla mutlu mesut bir may?s ay? oldu bizim için” diyen Göky?ld?r?m, Anneler Günü'nde mutfak aletleri ve teknolojik ürünlerde art?? ya?and???n?, karne hediyelerinde ise cep telefonu sat??lar?n?n zirve yapt???n? kaydetti. Göky?ld?r?m, Babalar Günü'nde ise t?ra? makinesi sat??lar?n?n artt???n? belirterek, “Babalar günü döneminde sat??lar en fazla yüzde 5 art?yor. Babalar ço?unlukla hediyelerini kendilerine al?yor. Anneler günü kadar hat?rlanm?yor” diye konu?tu.

MAKAS KAPANACAK

Göky?ld?r?m, yüzde 20'lere dayanan üretici fiyat endeksi ile yüzde12.15'te kalan tüketici fiyat endeksi aras?ndaki makasa da i?aret ederek, kur fark? ile birlikte enflasyon makas?n?n da fiyatlara yans?yaca??n? kaydetti. “Bizim ?öyle bir avantaj?m?z var; 3-4 ayl?k stoklarla çal???yoruz. Fiyatlar? hemen ertesi güne yans?tmay?z, 4-5 aya yayar?z. ÜFE ve TEFE aras?ndaki fark?n ufak ufak kapanmas? laz?m. Bizim gibi stoklu çal??an var, stoksuz çal??an var. Üretici taraf?nda da talebini öne alanlar var” yorumunu yapan Göky?ld?r?m, Türkiye'nin dinami?i sayesinde çarklar?n döndü?ünü ancak fiyat düzeltmesine de ihtiyaç duyuldu?unu dile getirdi.


BEYAZ E?YA DARALDI

GFK verilerine göre, tüketici teknolojisi ürünleri pazar?, 2018'in ilk çeyre?inde bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre yüzde 16.2'lik bir büyüme performans? ile 13.6 milyar TL ciroya ula?t?. 2018'in ilk çeyre?inde cep telefonu sat??lar?n?n büyük rol oynad??? telekom sektörü, 2018'in ilk çeyre?inde bir önceki y?l?n ayn? döneme göre yüzde 29.8 oran?nda büyüyerek 6.7 milyar TL'lik ciro elde etti. Geçen y?l ÖTV indirimleriyle h?zl? büyüme ya?anan beyaz e?ya sektöründe ise ilk çeyrekte 2.6 milyar TL'lik ciro ile yüzde 6.5'lik daralma oldu.

RAMAZAN SEPET? BÜYÜTTÜ
Gittigidiyor'un ramazan al??veri? al??kanl?klar?na dair 10 bin kullan?c?n?n kat?l?m?yla yapt??? anket bu dönemdeki al??veri?lerin profiline ???k tuttu. Ara?t?rmaya kat?lanlar?n yüzde 33'ü al??veri? sepetini büyüttü?ünü aç?klarken, buradaki sat???n en büyük etkeni ise misafir a??rlama oldu.  Yüzde 42'si normalden daha fazla misafir a??rlad??? için al??veri?e a??rl?k verdi?ini belirtirken, yüzde 39'u daha fazla g?da ald???n?, yüzde 38'i ise sadece ramazanda sat?n ald??? ekstra ürünler nedeniyle sepeti büyüttü?ünü kaydetti.

0 Yorum