gündeminiz
Image
ekonomi

56 milyon vatanda? fitrelik

gündeminiz

Nüfusun yüzde 70'i açl?k s?n?r?n?n alt?nda ya??yor. Diyanet’in aç?klad??? 19 liral?k fitre, Türk-??’in yapt??? açl?k ve yoksulluk hesaplamalar?n? alt üst etti. Buna göre, Türk-??’in ayl?k bin 686 lira belirledi?i açl?k s?n?r?, Diyanet’in 2 bin 280 liral?k fitresinin 594 lira alt?nda kald?.

Erdo?an SÜZER-sözcü
Diyanet ??leri Ba?kanl???'n?n bu y?l için aç?klad??? 19 liral?k fitre, asgari ücret ile Türk-??'in y?llard?r yapt??? açl?k ve yoksulluk hesaplamalar?n? alt üst etti.

Diyanet ??leri'nin hesab? ile Türkiye ?statistik Kurumu (TÜ?K) ve Türk-??'in verileri üzerinden hesap yapan Tüketici Haklar? Derne?i, ülkedeki 56 milyon vatanda? açl?k s?n?r?n?n alt?nda kald??? için fitrelik hale dü?tü?ünü aç?klad?.

GÜNLÜK 19 TL

Diyanet ??leri Ba?kanl???, bir ki?inin bir günlük g?da ihtiyac?n?n parasal kar??l???n? 2018 y?l? için 19 lira olarak hesaplad?. Bu hesaba göre, ya?l?l?k ya da hastal?k gibi zorunlu nedenlerle orucunu tutamayan Müslümanlar?n, her bir gün için yoksullara 19 lira fitre vermesi gerekiyor. Diyanet'in hesab?na göre, Türkiye'de 4 ki?ilik bir ailenin sadece g?da ihtiyac?n? kar??layabilmesi için ayda 2 bin 280 liral?k g?da harcamas? yapmas? gerekiyor. Bu tutara, g?da d???nda kalan giyim, ula??m, bar?nma gibi temel harcamalar dahil de?il.

Türkiye'de açl?k s?n?r?n? 31 y?ldan bu yana Türk-?? hesapl?yor. Türk-??'in May?s sonu itibar?yla yapt??? son hesaplamada açl?k s?n?r? bin 686 lira düzeyinde gerçekle?ti. Buna göre, ayn? zamanda açl?k s?n?r?n? ifade eden Diyanet'in fitre hesab?, Türk-??'in hesaplad??? açl?k s?n?r?n?n 594 lira a?a??da kald?.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Tüketici Haklar? Derne?i (THD) Ba?kan? Turhan Çakar, SÖZCÜ'ye yapt??? aç?klamada, Diyanet'in bir ki?inin bir günlük asgari g?da ihtiyac?n? belirleyip onun üzerinden fitreyi hesaplad???n?, dolay?s?yla belirlenen fitre tutar?n?n ayn? zamanda açl?k s?n?r?n? da gösterdi?ini söyledi. Tüketiciler olarak Türk-??'in açl?k ve yoksulluk verileriyle TÜ?K'in yüzde 10'luk hane halk? gelirleri üzerinden kendilerinin de bir hesap yapt?klar?n? anlatan Çakar, “Bu veriler gösteriyor ki Türkiye nüfusunun en az yüzde 70'i açl?k s?n?r?n?n alt?nda ya??yor. Diyanet ??leri, fitrenin yoksullara verilebilece?ini söylüyor. Dolay?s?yla bu yüzde 70'lik kesim, yani yakla??k 56 milyon vatanda? ayn? zamanda fitrelik durumda. Yani 56 milyon tüketici fitre almay? hak edecek kadar yoksulluk ve açl?k s?n?r?nda ya??yor” dedi.

ASGAR? ÜCRET 677 L?RA EKS?K KALIYOR
Türkiye'de açl?k s?n?r?n? 31 y?ldan bu yana Türk-?? hesapl?yor. Türk-??'in may?s sonu itibar?yla yapt??? son hesaplamada açl?k s?n?r? bin 686 lira düzeyinde gerçekle?ti.


Buna göre, Türk-??'in hesaplad??? açl?k s?n?r? ayn? zamanda açl?k s?n?r?n? ifade eden Diyanet'in fitre hesab?n?n 594 lira alt?nda kald?. Türk-?? y?llard?r, açl?k s?n?r?n?n asgari ücretin hesab?nda kullan?lmas?n? ve çal??anlara açl??a dü?meden hayatlar?n? sürdürebilecekleri bir taban ücretin ödenmesini talep ediyor ancak hükümet bu hesab? dikkate alm?yor.

Hükümet ile i?veren temsilcilerinin ortak oyuyla bu y?l için asgari ücret bin 603 lira olarak belirlenmi?ti. Diyanet ??leri Ba?kanl???'n?n fitre hesab?, resmi asgari ücretin, 4 ki?ilik bir ailenin sadece asgari g?da ihtiyac? için gereken 2 bin 280 liran?n bile 677 lira alt?nda kald???n? da ortaya koymu? oldu.

0 Yorum