gündeminiz
Image
gündem

Erdo?an ?yat, yuvarlan? demi?ti ama bak?n AKP?liler ne yapt?

gündeminiz

Tarabya’daki Cumhurba?kanl??? Huber Kö?kü’nün yan?ndaki bo? alan ?stanbul Büyük?ehir Belediye Meclisi karar?yla imara aç?larak otopark yap?ld?.

Sar?yer Tarabya’daki Cumhurba?kanl??? Huber Kö?kü’nün biti?i?indeki bo?luk alan aç?k otopark oldu. Kö?kün yan?ndaki askeri alan?n ise yanl??l?kla askeri alan yap?ld???, asl?nda ?ah?s arazisi oldu?u y?llar sonra anla??ld?. Söz konusu arazinin ise ye?il alan yap?lmas?na karar verildi. CHP’li Meclis üyesi Ülkü Koçar söz konusu alan?n bir bütün halinde “Millet bahçesi” yap?lmas?n? önerdi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’?n haberine göre; ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi (?BB) Meclisi’ne önceki gün Huber Kö?kü’nün biti?i?inde yer alan araziler ve arazinin önündeki kadastral bo?lu?a ili?kin imar plan? de?i?ikli?i teklifi geldi. Teklifte Milli Savunma Bakanl???’n?n görü?ü de yer ald?. Bakanl?k görü? yaz?s?nda baz? arazilerin kendilerinden görü? al?nmadan 1983 y?l?nda askeri alana al?nd??? ancak söz konusu arazinin askeri yasak ve güvenlik bölgesinde yer almad???na dikkat çekti. Herhangi bir hukuki i?lemde Bo?aziçi ?mar Müdürlü?ü’nün de sorumlu olaca??na dikkat çeken Bakanl?k söz konusu arazilerin askeri alandan ç?kar?lmas? gerekti?ini belirtti. Cumhurba?kan? Genel Sekreterli?i’nden de al?nan görü? yaz?s?nda arazilerin askeri alandan ç?kar?lmas?nda bir sak?nca bulunmad??? ifade edildi. Alan?n bir k?sm? ?BB’ye, bir k?sm? da özel mülkiyete ait.

 

Teklifte arazilerin “Koruya Kat?lacak Alan” yap?lmas?, bo?lu?un ise aç?k otoparka dönü?türülmesi istendi. Koruya kat?lacak alanlarda in?aat yap?lam?yor ve bölgedeki bitki örtüsünün geli?tirilmesi amaçlan?yor. Teklif CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna kar??n AKP’li Meclis üyelerinin oylar?yla kabul edildi. Karara itiraz eden CHP’li Meclis üyesi Ülkü Koçar, “Alan?n komple koruya kat?lmas? gerekiyor. Otopark alan? neden yap?l?yor? Bu alan kime hizmet edecek” diye sordu.

Denizli'de miting düzenleyen Cumhurba?kan? Erdo?an, yeni vaadini aç?klam??t?. Stad? park yapaca??n? söyleyen Erdo?an, "Al çocu?unu git, yat, yuvarlan" demi?ti.

Odatv.com

0 Yorum