gündeminiz
Image
gündem

Madde madde hangi aday kazan?rsa ekonomide neler yapacak

gündeminiz

AKP, CHP, HDP, ?Y? Parti, SP ve Vatan Partisi'nin Cumhurba?kan? adaylar?n?n seçimi kazanmalar? halinde ekonomide öncelikle ele alacaklar? konular ortaya ç?kt?.

24 Haziran seçimleri ve ard?ndan hayata geçecek cumhurba?kanl??? hükümet sistemi için geri say?m sürüyor.

AKP, CHP, HDP, ?Y? Parti, SP ve Vatan Partisi'nin Cumhurba?kan? adaylar?n?n seçimi kazanmalar? halinde ekonomide öncelikle ele alacaklar? konular ara?t?r?ld?. AKP ve MHP’nin kurdu?u ‘Cumhur ?ttifak?n?n’ aday? Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, savunma ve havac?l??? öncelikli sektör olarak belirlerken, mali piyasalar ve ödemeler dengesi konusunda ad?m at?lacak. CHP’nin Cumhurba?kan? aday? Muharrem ?nce'nin ilk ad?m? OHAL’in kald?r?lmas? olacak. HDP’nin aday? Selahattin Demirta? vergi adaletini sa?layacak. ?Y? Parti’nin aday? Meral Ak?ener önce güven sa?lay?p sonra yap?sal reformlar? gerçekle?tirecek. SP’nin aday? Temel Karamollao?lu ise öncelikle üretim ekonomisine geçecek. Vatan Partisi lideri Do?u Perinçek de yerli üretime sahip ç?karak ilk ad?m? atacak.

??te Dünya gazetesinden Canan Sakarya’n?n o ara?t?rmas?…

AKP'DE ÖNCEL?K SAVUNMA VE HAVACILIK

- Savunma Havac?l?k ve Uzay Sanayinde paradigma dönü?ümü ya?anan alanlara odaklan?lacak. Tam ba??ms?zl?k için gerekli olan temel malzeme teknolojilerinde yat?r?mlar tamamlanacak. Savunma ihracat? h?zland?r?lacak. Sertifikasyon süreçleri tamamen yurt içinde çözülecek.

- ?stihdam: 2023 y?l? itibar?yla, istihdam oran? yüzde 53’e, kad?nlar?n i?gücüne kat?lma oran?n? yüzde 41 düzeyine ç?kar?lacak.


- Dijitalle?me: Dijital dönü?üm ekonominin tüm sektörlerinde öncelikli politika haline getirilecek. KOB?’lerin dijital dönü?ümü h?zland?r?lacak. OSB’lerde tasar?m ve dijital dönü?üm merkezleri kurulacak.

- Mali Piyasalar ve Finansal Hizmetler: Reel sektörün finansman?nda sermaye piyasas?ndan daha fazla yararlan?lacak.

- Ödemeler Dengesi : 2018-2023 döneminde mal ihracat? y?ll?k yüzde 10.1 art??la 2023 y?l?nda 300 milyar dolara, mal ithalat? yüzde 7 art??la 360 milyar dolara ula?acak. 2023 y?l?nda toplam ihracat 420 milyar dolara ula?acak.

CHP'N?N B?R HAFTALIK YOL HAR?TASI

- OHAL kald?r?lacak. Ekonomide süregelen problemlerin çözümü için belirlenen oldu?umuz yol haritas?n? uygulamak üzere, ilgili tüm kurumlar?n üst yönetimiyle koordinasyon sa?lanacak. Hazine Müste?ar?, Merkez Bankas? Ba?kan? ve Düzenleyici Denetleyici Kurumlar?n Ba?kanlar?n?n kat?l?m? ile, piyasa ekonomisinin temelleri çerçevesinde uygulanacak esaslar belirlenecek. Kurumlar?n sadece i?lerine odaklanacaklar?, hiçbir müdahale ile kar??la?madan piyasa gereklerine uygun hedef ve stratejiler belirleyerek uygulamaya koyacaklar? konusunda piyasaya güvence verilecek.

- Merkez Bankas?n?n para politikas?n? hiçbir etki alt?nda kalmadan, ba??ms?z bir ?ekilde yürütece?i teyit edilecek. Türkiye’nin uluslararas? fon hareketlerinde her hangi bir k?s?tlamaya gitmeyece?i ve serbest döviz kuru uygulamas?na devam edece?i vurgulanacak.

- Ekonomi politikalar?ndan sorumlu Bakan ba?kanl???nda, ilgili tüm kurumlar?n üst yöneticilerinin yer ald??? bir heyet, uluslararas? yat?r?mc?lar? bilgilendirmek üzere, küresel finans?n merkezlerinde, yeni hükümetin politikalar?n? anlatmak amac?yla bilgilendirme toplant?lar? düzenleyecek. Piyasa ekonomisinin bütün unsurlar? ile i?lemesi için gerekli tüm çal??malar?n ivedilikle yap?laca?? konusunda finansal piyasalara güvence verilecek.

- Ekonomi politikalar?ndan sorumlu Bakanl?k, Kalk?nma ve Maliye Bakanl?klar? ile bir araya gelerek durum tespiti yapacak. Kamu kaynaklar?n?n etkin ve verimli kullan?m? için, kamu yat?r?mlar? önceliklerine göre belirlenecek.

- Kamuda mali disiplinin tavizsiz uygulanaca?? ilan edilecek. Devlette tasarrufun sa?lanmas? için gerekli önlemler al?nacak. Devletin kaynak da??l?m?ndan daha az, özel sektörün ve giri?imcilerin daha fazla pay almas? temel ilkemiz olacak. Üretim ve istihdam?n önü aç?lacak ve ihracat? art?rmaya yönelik te?vik politikalar?n?n stratejileri belirlenecek. Yat?r?m ortam?n? yerli ve yabanc? yat?r?mc?lar için cazip hale getirmeye yönelik politikalar benimsenecek.

?Y? PART? ÖNCE GÜVEN ORTAMI SA?LAYACAK

- Önce piyasalara ve kamuoyuna güven verilecek.

- Acil önlemler al?nd?ktan sonra, uzun vadeli yap?sal reformlar h?zla gerçekle?tirilecek.

- Bir iki y?l içinde normale dönü? sa?lanacak.

- Geni?lemeci maliye politikas? terk edilecek.

- Tasarruflar art?r?lacak. Hem reel sektör hem de hane halk? borçluluk oranlar? çok yüksek.

SAADET'TE HEDEF ÜRET?M EKONOM?S? VE AD?L BÖLÜ?ÜM

- Üretim ekonomisine geçilecek.

- Adil bölü?ümü sa?layan bir ekonomik sistem in?a edilecek.

- Vergi yükü hafifletilecek, vergide adalet sa?lanacak.

- Asgari ücretten vergi al?nmayacak.

- Mali disiplin sa?lanacak.

HDP ASGAR? ÜCRET? 3 B?N TL'YE ÇIKARACAK

- Vergide adalet sa?lanacak, adaletli ve etkin bir vergi sistemi kurulacak. ? Servete duyarl? bir vergileme getirilecek.

- Sosyal büyüme program? hayata geçirilecek.

- Hakça da??t?m program? ile dar gelirli vatanda?lar?n gelirleri art?r?lacak. Yoksullara, do?algaz, elektrik ve su ücretsiz verilecek. Asgari ücret ve en dü?ük emekli maa?? 3 bin TL olacak.

- Sosyal hak program? ve borçsuz ya?am program? ile bütçeden sosyal haklara ayr?lan kaynak ikiye katlanacak ve yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda gelire sahip tüm haneler sosyal haklar program? uygulanarak yoksulluk sona erdirilecek.

VATAN PART?S? YERL? ÜRET?M? KORUYACAK

- Kambiyo kontrolü yap?lacak, Merkez Bankas? güçlendirilecek, yerli üretimi korumac? politikalar izlenecek. Kamu yat?r?mlar?na ve kamu hizmetine kaynak art?r?lacak.

- Yaz?l?m sektörü stratejik sektör ilan edilecek.

- Tar?msal üretim korunacak, toprak reformu yap?lacak.-

- Bursa, Denizli, Kayseri, Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya, Çorum, Çorlu, Çerkezköy gibi küçük ve orta sanayi merkezlerinde üretimi canland?racak, büyük sanayinin yan ürün ihtiyac?n? ülke içinden kar??lanacak.

- Kamuya ve özel sektöre ait at?l durumdaki fabrika, tezgâh, dökümhane, makine, araç ve gereç üretime sokulacak.

Odatv.com

0 Yorum