gündeminiz
Image
gündem

MHP Milletvekili Aday? ??kr? Aln?a??k'a tokat gibi bir cevap daha!

gündeminiz

Yazarlar?m?zdan Kerime Y?ld?z "Bahçeli’nin Dan??man? ?ükrü Aln?aç?k’a Apaç?k Mektup"  ba?l??? ile yay?nlad??? yaz?s?nda Bahçeli’nin Dan??man? ve MHP Milletvekili Aday? ?ükrü Aln?aç?k'a sert bir yaz? yazm??t?.

Yaz?s?nda "Ortado?u gazetesinde yazan ?ükrü Aln?aç?k’tan “alagarson türbanl?” diye cevâbî bir yaz? geldi. Ya Apo’dan vazgeçelimmi? ya ?slâm’dan. “Alagarson” ifâdesinin ne anlama geldi?ini söylememe gerek yok. Kendisini ülkücü diye tan?mlayan bir erke?in, bir han?ma siyâset u?runa fâhi?e demesini bütün ülkücü erkeklerin ve kad?nlar?n vicdân?na havâle ettim. Çünkü ?uuralt? bozuk erkeklerle tart??maya gelmez. Laf? bir yere getirip pisle?irler. Bu üslûbsuz üslûbu nâzikçe ele?tirdim.
Fakat aç?kças?, MHP cenâh?ndan bir özür bekledim. Ben beklerken “Ak Partili hâin türbanl?ya haddini bildiren” ?ükrü Bey, muhtemelen tebrikleri kabûl ediyordu. Ne de olsa dövmekten beter etmi?ti beni. Bu cevap üzerine yaz? hayât?m? sonland?rmal?yd?m ama ars?zl?k i?te.
Aradan epey bir vakit geçti. Bu aln?aç?k herif, FETÖcü Bugün TV kapat?l?rken ko?a ko?a kurtarmaya gitti. Yetmedi bir de yaz? yazarak sebebini aç?klad?.
Efendim, bir gün lapac?lar?n yay?n konu?u olmu?. Yere gö?e konduramam??lar. Buyurun okuyun:
“Koza-?pek Holding'in elinde Kanaltürk ve Bugün TV ile Bugün ve Millet gazeteleri var. Nâmuslu gazetecilerin yay?n yapt??? bu grubun ben de yay?n konu?u oldum. Beni MHP genel merkezinin önünden al?p, Havaalan?’na gidi?, ?stanbul'a uçu?, kanala intikal, canl? yay?n, otele geçi?, konaklama, ertesi gün tekrar otelden alma, havaalan? intikal, ini?te Esenbo?a'da kar??lama ve MHP genel merkezine getirene kadar yap?lan her ?ey tek kelimeyle “mükemmel”di.” (28. 10. 2015- Ortado?u)

 
 
Yaz?n?n târihine dikkatinizi çekerim: 2015’in Ekim ay?. Paralel yap?lanma ayyuka ç?km??; Bahçeli’nin dan??man? ise bu yap?n?n “nâmuslu” gazetecilerini savunmaya gidiyor." demi?ti.
YAZI ?Ç?N TIKLAYINIZ
Sitemizin yorum k?sm?na yukar?daki yaz?ya iki adet yorum gelmi?, isim olarak "?ükrü Aln?aç?k" yaz?ld??? için, yazar?m?z? Kerime Y?ld?z bu yorumlar?n ?ükrü Aln?aç?k'a ait oldu?unu farz ederek yeni bir yaz? kaleme ald?.

Kerime Y?ld?z bugün yay?nlanan yaz?s?nda "Benim konumumu bo?ver, kendi konumuna bak efendi! “And?m?zdan vazgeçin” dedim diye beni PKK’l? yapt?n. ?imdi çok sevdi?in and?n? kald?ranlarla kol kolas?n. Bunu kendine nas?l aç?kl?yorsun?
Ama bir dakika! Sen te?kilat adam?s?n de?il mi? Te?kilat adam? soru sormaz, emredileni yapar.  
Ben, dün neysem bugün de oyum! Gezi, darbe, ulusalc?l?k, ittihatç?l?k ve Kemalizm hakk?nda, dün ne dü?ünüyorsam bugün de ayn?s?n? dü?ünüyorum. Hiçbir te?kilat, hiçbir parti, benim fikirlerime hükmedemez. Anlayaca??n? sanm?yorum ama ben, bir bireyim." dedi

YAZI ?Ç?N TIKLAYINIZ
Elalem deveyi hamuduyla yutmu?, biz bir dilim ekmek yiyece?iz
Öte yandan Bahçeli'nin dan??man? ?ükrü Aln?aç?k  Milletevekili aday? olmadan önce sosyal medya kullan?c?s?n?n  "?ükrü Aln?aç?k hocam te?kilat onayl? ise, 7 Haziran ve 1 Kas?m seçimlerinde ?stanbul il Ba?kanl??? taraf?ndan Çekmeköy ilçesine atanan Cihan Haber Ajans? yani FETÖcülerin mü?ahit olarak atanmas? te?kilat onay? m??" 
 

Bahçeli’nin dan??man? Aln?aç?k ise ?öyle yan?t vermi?ti.
“Memlekette politik-aktif be? ki?iden biri FETÖ'cü olmu?sa denk gelebilir. Bir ara hükümet acaba dü?er mi diye 17-25 kampanyas?na kulak verdi?imiz do?rudur karde?im. Ama vatanda? sand?kta yine 'AKP' demi?tir. 15 y?ll?k bir iktidardan kurtulmak için müsaade et de o kadar manevray? da yapal?m. Böyle ince ince kendi kusurlar?m?z? aramaktan ve dü?mana malzeme vermekten kaç?nmak gerekir. Elalem deveyi hamuduyla yutmu?, biz bir dilim ekmek yiyece?iz b?rak da o kadar olsun." demi?ti.

Hoca sürekli ?aplak yiyorsun fark?ndam?s?n....

??te yolanan yorum IP nolar taraf?m?zdan gizlenmi?tir...

 

#?ükrü aln?ac?k,
#KER?ME YILDIZ

habererk.com

0 Yorum