gündeminiz
Image
Magazin

Hani sahteydi Orhan Gencebay!

gündeminiz

Orhan Gencabay’?n aç?klamalar? üzerine MESAM yönetiminin ba??ndaki isim olan Arif Sa? yeni bir aç?klama yapt?.

Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birli?i’nde (MESAM) Arif Sa? ve arkada?lar? yeniden seçimi kazand?. Ancak MESAM’daki tart??ma bitmedi. Arif Sa?’a sert suçlamalarda bulunan Orhan Gencebay, konuyla ilgili Hürriyet’ten Cengiz Semercio?lu’na verdi?i röportajda dikkat çeken ifadeler kullanm??t?.

GENCEBAY’IN “ALMADIM” DED??? PARANIN MAKBUZUNU ODATV YAYIMLAMI?TI 

Arif Sa? ve arkada?lar?n?n seçimi kazanmas?na ili?kin, Cengiz Semercio?lu’na, “Bu genel kurulu kimse kazanmam??t?r. Burada sahtecilik vard?r. Belki hapislik bir durum bile olabilir, bilemiyorum” diyen Orhan Gencebay, Arif Sa?’a “hapislik” tehdidinde bulunmu?tu. Gencebay röportajda, MESAM üyelerine toplant? ba??na ödenen “huzur hakk?”na ili?kin, “Huzur hakk? almaz m?yd?n?z?” ?eklindeki Semercio?lu’nun sorusuna da ?öyle yan?t vermi?ti:

“Hiçbir zaman istemedik. Huzur hakk? almak için buraya gelenlerden ne köy olur ne de kasaba. Para için gelmek isteyen çok ki?i var, bunlara sinirleniyorum ve üzülüyorum. Bir sanatç?n?n buna ihtiyaç duymas? beni üzüyor.”

Orhan Gencebay’?n “Huzur Hakk?” paras? almad??? ?eklindeki sözleri üzerine, Odatv, Gencebay’?n 5 toplant? için MESAM’dan ald??? 3.550 TL’lik huzur hakk? makbuzunu yay?mlam??t?.

GENCEBAY, ODATV’N?N HABER?NE HÜRR?YET’TEN YANIT VERD?


 
 Üsküdar Üniversitesi
Tercih ve Tan?t?m Günleri
Üsküdar Üniversitesi
 Hesapl? Bitcoin ticareti
Yaln?zca 100$ Teminat ile Bitcoin'den para kazan?n!
Hesapl? Bitcoin ticareti
 Babalar Günü Sürprizleri
Babalar?m?z?n En Özel Gününü Daha da Özel K?lacak Sürprizler!
Babalar Günü Sürprizleri
 Özel Tasar?ml? Çiçekler
Babalar?m?za Özel En Özgün Tasar?m Çiçekler Burada
Özel Tasar?ml? Çiçekler
Odatv’nin bu haberi üzerine Gencebay yine Hürriyet üzerinden yan?t verdi. Hürriyet’ten Behlül Ayd?n imzal? habere göre Orhan Gencabay, “almad?m” dedi?i “Huzur Hakk?” paras?n?n ortaya ç?kan makbuzuna ili?kin, “Kafalar?na göre sahte belge düzenliyorlar. Yalan dolan hepsi. Gerekli aç?klamay? zaman? gelince yapaca??m” dedi.

ORHAN GENCEBAY “ALMADIM” DED?, AR?F SA? “78 B?N TL” VER?LD???N? AÇIKLADI

Orhan Gencabay’?n bu aç?klamalar? üzerine MESAM yönetiminin ba??ndaki isim olan Arif Sa? yeni bir aç?klama yapt?. Arif Sa? yapt??? aç?klamada, "MESAM Eski Ba?kan? Orhan Gencebay’?n, 2016 ve 2017 y?llar? içinde toplam 114 toplant?ya kat?ld???, bu toplant?lar nedeniyle imzal? makbuz kar??l???nda kendisine toplam 78 bin 62 TL huzur hakk? ödemesi yap?ld??? aç?kça tespit edilmektedir" ifadelerini kulland?.

Arif Sa?’?n aç?klamas?n?n tam metni ?öyle:

 

Odatv.com

0 Yorum