gündeminiz
Image
gündem

Hakkari'de camiyi sat?l??a ??kard?lar

gündeminiz

Hakkari'de yap?m? süren cami bitirilemeyince mahalle sakinleri taraf?ndan tepki amaçl? sat??a ç?kar?ld?. Mahalle sakinleri taraf?ndan, cami için tüm imkanlar?n? kullanmalar?na ra?men destek alamay?nca böyle bir karar ald?klar? belirtildi.

Hakkari’nin Ba?lar Mahallesi sakinleri 4 y?l önce eski camiyi y?karak, yerine yeni bir cami yapt?rmak için çal??malara ba?lad?. 1'inci kat? Kuran kursu, ikinci kat? erkek ve kad?n taziye evi, üstü ise 400 ki?i kapasiteli cami olarak in?a edilen binaya 800 bin lira masraf yap?ld?.

 Arsas?n? ba???layan Hac? Er, giderlerin tamam?n? mahalleli ile birlikte yapt?klar? çal??malarla kar??lad?klar?n?, in?aat?nda da i?çi olarak çal??t?klar?n? anlatt?. Hazreti Ömer Camisi'ni belli bir seviyeye getirdiklerini belirten Er, müftülükten de destek istediklerini söyledi.

Hac? Er, tüm çabalar?na ra?men gerekli deste?i göremediklerini, müftülü?e gittiklerinde ise yard?m ve destek yerine tepki gördüklerini öne sürerek, 'Siz cami de?il, apartman yapm??s?n?z' denildi?ini söyledi. 

Er,  "Yapt???m?z apartman ise bizde caminin kubbesini y?k?p apartman olarak satmaya karar verdik. Devlet sahip ç?km?yorsa, bizim yapaca??m?z bir ?ey yok. Bundan dolay? da sat??a ç?kard?k" diye konu?tu. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz ise göreve geldikleri dönemde Diyanet ??leri Ba?kanl???'n?n cami yap?mlar?na yard?mlar? durdurdu?unu, buna ra?men Ba?lar Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne yakla??k 20 bin TL destek verdiklerini belirtti. Müftü Gürbüz, Hakkari'ye yeni yap?lan camilerin 3 kattan a?a?? olmad???n?, yeteri kadar destek veremediklerini, bundan dolay? da 'apartman yapm??s?n?z' diye bir ifade kulland???n? söyledi. 


Kaynak Yeniça?: Hakkari'de camiyi sat?l??a ç?kard?lar 

0 Yorum