gündeminiz
Image
gündem

Eski milli futbolcular?n ?Bylock? iddianamesi tamamland?

gündeminiz

Eski milli futbolcular Bekir ?rtegün, U?ur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatk?ç ve ?smail ?engül hakk?ndaki FETÖ soru?turmas? tamamland?. Zafer Biryol, Fethullah Gülen'i Pensylvanya'da ziyarete gitti?i zaman Hüseyin Gülerce'nin de orada oldu?unu söyledi.
Ümit TÜRK/sözcü

Fethullahç? Terör Örgütü FETÖ'nün futbol yap?lanmas?na ili?kin 2’si tutuklu 6 ?üpheli hakk?ndaki soru?turma tamamland?. Eski milli futbolcular Bekir ?rtegün, U?ur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatk?ç ve ?smail ?engül'e ‘Silahl? terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 y?ldan 15’er y?la kadar hapis cezas? istemiyle iddianame düzenlendi. Zafer Biryol ifadesinde, Fethullah Gülen’i ziyaret etmek için ABD’ye gitti?ini, ziyaret s?ras?nda Hüseyin Gülerce’nin de orada bulundu?unu söyledi.

SORU?TURMA TAMAMLANDI

15 Temmuz darbe giri?iminin ard?ndan Fethullahç? Terör Örgütü’ne yönelik ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda örgütün kriptolu haberle?me program? olan Bylock’u kullananlar M?T’in çal??mas?yla de?ifre olmu?tu. Söz konusu program? kullananlardan birinin de eski milli futbolcu Bekir ?rtegün oldu?u belirlenmi?, gözalt?na al?nan Bekir ?rtegün ç?kar?ld??? mahkemece adli kontrol ?art?yla serbest b?rak?lm??t?. Eski milli futbolcunun verdi?i isimler üzerinden yola ç?kan savc?l?k, FETÖ’nün futboldaki yap?lanmas?na ili?kin yeni isimlere ula?t?. Ba?lat?lan soru?turma sonucu 6 eski milli futbolcu hakk?nda iddianame haz?rland?. ?ddianamede, futbolcular?n FETÖ ile ilgili verdi?i çarp?c? bilgiler yer ald?.

“FETÖ, ‘B?Z BURADA DA VARIZ’ DED?

Bekir ?rtegün ifadesinde FETÖ’yle Gaziantep’te tan??t???n?, tak?m içindeki baz? futbolcular?n dini sohbet amac?yla kendisini davet etmesi üzerine sohbetlerine kat?ld???n? söyledi. Sohbeti veren ki?inin Ahmet isimli bir okul müdürü oldu?unu anlatan Bekir ?rtegün, bu sohbetlere Ömer Çatk?ç’?n da geldi?ini söyledi. Bekir ?rtegün ifadesinde, FETÖ’nün futbola yönelmesine ili?kin de ?u yorumu yapt?:

“Bu yap?n?n bizim futbol camias?nda bulunma sebebi tahminime göre sadece “biz burada da var?z” ?eklinde intiba uyand?rmak oldu?unu dü?ünüyorum zira bu yap?n?n her yerde olma amaçlar? vard?.”

FETÖ SOHBET?NE KATILAN FUTBOLCULARIN ?S?MLER?N? VERD?

Daha sonra, 2009 y?l?nda Fenerbahçe’ye transfer oldu?unu ve Ahmet isimli ki?inin yönlendirmesiyle Ali ?enel isimli ki?inin sohbetlerine gitti?ini anlatan Bekir ?rtegün, bu ki?iyle o dönem Fenerbahçe’de oynayan Emre Belözo?lu, U?ur Boral, Ertu?rul Ta?k?ran’?n da görü?tü?ünü söyledi.

Bekir ?rtegün ifadesinde, söz konusu örgütün sohbetlerinde Fenerbahçe’de futbol oynad??? dönemde Alper Potuk, Orhan ?am, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal’? da gördü?ünü anlatt?. Bekir ?rtegün bu sohbetlerin bazen Emre Belezo?lu’nun evinde de yap?ld???n? öne sürdü.

BYLOCK KULLANICI ?SM?, FORMA NUMARASI

Bekir ?rtegün ifadesinde Bylock program?n? da Ali ?enel isimli örgüt imam?n?n, ‘Senle internet üzerinden görü?elim. Bu programda peygamberin hayat?n? anlatan bilgiler var’ diyerek kendisine yükledi?ini, kullan?c? ismini de ismiyle forma numaras? olan ‘bekir4’ olarak koydu?unu söyledi. Bekir ?rtegün, program? mesaj gelmi? mi diye bir kaç kez kulland???n? söyledi.

FETÖ’YLE GENÇLERB?RL???’NDE OYNARKEN TANI?TIM

Bekir ?rtegün’ün ismini vermesi üzerine gözalt?na al?nan U?ur Boral’?n ise ifadesinde FETÖ’yle 2002 y?l?nda Gençlerbirli?i’nde oynarken tak?m kaptan? Ümit Bozkurt arac?l???yla tan??t???n? söyledi?i belirtildi. U?ur Boral da, yap?lan sohbetlere tak?m arkada?lar?ndan Ümit Bozkurt, Sedat Ye?ilkaya, Erkan Özbey, Ali Cansun ve Tunuslu Sammy Gtary isimli futbolcunun da geldi?ini ifade etti.

U?UR BORAL BANKA ASYA’YA 950 B?N TL YATIRDI

U?ur Boral, kat?ld??? sohbetlerin dini içerikli sohbetler oldu?u ve Fethullah Gülen’in kitaplar?n?n okundu?unu anlatt?. Sohbet abisinin istemesi üzerine 2014’te Bankasya’ya 950 bin TL yat?rd???n?, olaylar? görünce de yakla??k bir ay sonra paras?n? bankadan çekti?ini söyledi.

ÖMER ÇATKIÇ: ZAFER B?RYOL’UN EV?NDE SOHBETLERE KATILDIK

Eski milli kaleci Ömer Çatk?ç da ifadesinde FETÖ’yle futbolculuk yapt??? dönemde tan??t???n? ve sohbetlerine gitti?ini belirtti. Zafer Biryol’un evinde Emre isimli bir ki?inin kendilerine sohbet verdi?ini anlatan Ömer Çatk?ç, bu ki?inin kendilerine Bylock program?n? yükledi?ini söyledi. Sohbetlere kat?lmak için bu program üzerinden haberle?tiklerini belirten Ömer Çatk?ç, FETÖ’nün hükümet ile kavga etmesi üzerine bu sohbetlere gitmedi?ini söyledi.

BYLOCK PROGRAMINI KULLANAMADI?IM ?Ç?N S?LD?M

Zafer Biryol ise ifadesinde kendilerine Bylock’u yükleyen ki?inin isminin, Emre isimli ki?i olmad???n? Saffet isimli ki?i oldu?unu söyledi. Program? sohbet yerinin bildirilmesi için kendilerine yüklediklerini anlatan Zafer Biryol, program? kullanmas?n? bilmedi?ini bu nedenle de program? 3-5 gün sonra sildi?ini söyledi.

Z?YARETE G?TT???M?ZDE FETULLAH GÜLEN’?N YANINDA HÜSEY?N GÜLERCE DE VARDI

Zafer Biryol Fenerbahçe’de top oynad??? 2006 senesinde Aykan Ataseven isimli ki?inin düzenledi?i geziyle birlikte ABD’ye gitti?ini, önce New York’a u?rad?klar?n? burada bir Türk lokantas?na gittiklerini, bu lokantan?n sahibinin ça??rd??? bir taksiyle Fethullah Gülen’i ziyaret etmek için Pensylvanya’ya gittiklerini söyledi. Fethullah Gülen’le ilk burada tan??t?klar?n? belirten Zafer Biryol, Hüseyin Gülerce’nin de Fethullah Gülen’in yan?nda oldu?unu söyledi.

Zafer Biryol ile Ömer Çatk?ç soru?turma kapsam?nda tutuklanm??lard?. Di?er ?üpheliler, Bekir ?rtegün, U?ur Boral, Ersin Güreler ve ?smail ?engül ise adli kontrol karar?yla serbest b?rak?lm??lard?.

Ba?savc?l?kça onaylanan iddianame, ?stanbul 32. A??r Ceza Mahkemesince kabul edildi. ?üpheliler önümüzdeki günlerde hakim kar??s?na ç?kacak.

0 Yorum