gündeminiz
Image
gündem

'Bor devrimi' diyen ?nce'ye Bilal Erdo?an da 'Borcam' dedi: Evlerimizde kullan?yoruz ya!

gündeminiz

Muharrem ?nce'nin "Bor devrimi" vaadiyle gündeme gelen ve Erdo?an'?n damad? ve Enerji Bakan? Berat Albayrak'?n "Borcam'? y?llard?r üretiyoruz" aç?klamas?n?n ard?ndan, Borcam ile Bor'un bir ilgisinin olmad??? ortaya ç?km??t?. 

Bu sefer tart??maya AKP Genel Ba?kan? ve Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an'?n o?lu Bilal Erdo?an da kat?ld?: Erdo?an, "Bu gençli?in önüne hangi projeyle ç?k?yorsunuz? Sizin projeniz hangisi? Dün bir tanesini ö?rendik. Borcam projesi var. Evlerimizde kullan?yoruz ya. Bor kar???ml? camdan üretilen s?ca?a dayan?kl? cam" ifadelerini kulland?.

 

CHP'nin cumhurba?kan? aday? Muharrem ?nce, Kütahya'da geçen hafta sonu bor madeniyle ilgili yapt??? aç?klamada "Biz madenlerimizi mamul madde olarak satmam?z laz?m. Yani bordan füze yak?t? yapmam?z laz?m. Bordan ?s?ya dayan?kl? cam yapmam?z laz?m. bor olarak satarsan ucuza satars?n ama füze yak?t? olarak satarsan, ?s?ya dayan?kl? cam olarak satarsan pahal?ya satars?n" dedi. ?nce'nin bu aç?klamalar? hakk?nda konu?an Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Berat Albayrak da "Yahu günayd?n. Borcam? üretip, evlerde kullanal? 10 y?llar oldu, biz çoktan ürettik çoktan" ifadelerini kulland?.

Bor madeniyle ilgili olarak bir aç?klamada Cumhurba?kan? ve AKP Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n o?lu Bilal Erdo?an 'dan geldi.

'YAPILANLARI YAPMAMAYI ÖNERD?LER'

Zonguldak'ta yüksek isti?are kurulu üyesi oldu?u TÜGVA'n?n aç?l?? törenine kat?lan Bilal Erdo?an , ?unlar? söyledi:

"Bu ülkede bunlar? yapanlar? gericilikle yaftalayanlar, alternatif olarak sadece yap?lanlar? yapmamay? önerdiler. Birinci köprü yap?laca?? zaman yapmamay? teklif ettiler, ikinci köprüyü yap?laca?? zaman yapmamay? teklif ettiler. Üçüncü köprü yap?laca?? zaman yapmamay? teklif ettiler. Hat?rlay?n Gezi kalk??mas?n?. Üçüncü havaliman?n?n yap?lmamas?n? teklif ettiler. Kanal ?stanbul'un hala yap?lmamas?n? teklif ediyorlar. Peki bu gençli?in önüne hangi projeyle ç?k?yorsunuz. Sizin projeniz hangisi? Dün bir tanesini ö?rendik. borcam projesi var.

'ÇOK BAS?T VE UCUZ S?YASET, YAZIK GÜNAH'

Evlerimizde kullan?yoruz ya. bor kar???ml? camdan üretilen s?ca?a dayan?kl? cam. Bir tanesi borcam projesi. 68'den beri Türkiye'de üretiliyormu? me?er. Hem de CHP'nin ortak oldu?u ?? Bankas?'n?n ?irketi taraf?ndan ama haberi yok. Ama onun sayesinde millette ö?rendi. ?imdi borla ilgili ülkemizde ciddi çal??malar?n AR-GE'lerin yap?ld???n? çok ileri teknolojik ürünlerde dahi kullan?lacak AR-GE bugün yap?l?yor. Ama yap?lmayacak gibi konu?uyor. Neden? Acaba bunlardan haberi olmayan vatanda??n kafas?nda bir bulan?kl?k olu?turabilir miyim. Yani ne olacak? At bir yalan inanan olursa i?te partisinde kalacak kadar bir oy kazan?r m?y?m ümidiyle demek ki. Çok basit ve ucuz siyaset. Yaz?k günah."

'?NSANLARI YALANLARLA ALDATMAYA ÇALI?IYORLAR'

Bilal Erdo?an ayr?ca Türkiye'deki sa?l?k sistemiyle ilgili konu?tu. Bir dönem ?talya'da ya?ayan Erdo?an, bu ülkeden örnekler vererek ?unlar? söyledi:

"Bu ülkede 18 ya??ndan küçük çocuklar ücretsiz tedavi görecek diyor. Öyle oldu?unu bilmiyorlar. Bu ülkede sa?l?k sistemi nerelerden nerelere geldi. Bendeniz ?talya'da 3-4 y?l ya?ad?m. Bir ultrason için 3 ay sonras?nda randevu verdi ?talya. Çok geli?mi? ?talya'dan bahsediyoruz. Bugün elhamdülillah ülkemizde MR'?ndan ultrasonuna hemen telefondan randevunuzu al?p gidiyorsunuz. Yani Türkiye'nin gerçeklerini ya bilmiyor ya da bilmeyen insanlar? yalanlarla aldatmaya çal???yor. Gençlerimiz böyle uçuk hikayelerle, uyduruk yalanlarla vatanda??m? kand?ranlara de?il, yapt?klar?yla, cesaretiyle, dimdik duru?uyla ülkemizi gelece?e ta??yanlar? önüne almal?d?r."

 
1968, Teknik Cam San. A.?.-Topkap? 'da sert borosilikat camdan ?s?ya dayan?kl? cam ev e?yas?, cam boru/çubuk ve laboratuar malzemeleri üretimine ba?land?.

1974, M-16 Üfleme makinesi ile sert borosilikat camdan çaydanl?k ve bardak otomatik üretimine ba?land?. El imalat? çaydanl?k, bardak gibi ürünlerin üretimi zenginle?tirildi.

1977 y?l?ndan itibaren, sert borosilikat camdan üfleme ve pres ürünlerin tüm dünyada bilinen önemli bir üreticisi durumunda olan Japon NEG Firmas? ile dostluk çerçevesinde kar??l?kl? ziyaretlerle teknik konularda görü?meler yap?ld?.

1981 y?l?nda, Pa?abahçe Fabrikas? M-16' ya göre büyük ürün üretebilen ve teknolojisi daha yüksek olan LH-16 Üfleme Makinesi, M-16 Makinesi yerine devreye al?nd?.

1985 y?l?nda Japon NEG firmas? ile teknik yard?m anla?mas? imzaland?. Anla?ma kapsam?nda teknoloji deste?i ile birlikte üretim için otomatik pres makineleri al?nd?. Borosilikat cam?n özellikleri yenilenerek tasar?m çe?itlili?i art?r?ld? ve Teknik Cam Sanayi Fabrikas?'nda tek bir pres makinesi ile 1986 y?l?n?n 2. yar?s?ndan itibaren ?s?ya dayan?kl? f?r?n kab? üretimine ba?land?; kapakl? yuvarlak (59003) ve dikdörtgen tencereler (59009 ve 59010) ile dikdörtgen tepsi (59004), ilk ?s?ya dayan?kl? f?r?n kab? üretimleridir.

1986, ?s?ya dayan?kl? f?r?n kab? ve benzeri pres ürünlere, nihai tüketicilerin de görü?leri al?narak 17 seçenek aras?ndan, borcam ad? verildi.

1986, borcam markas? tescil edildi.

1989, üretim 2 pres hatt?na ç?kar?ld?: borcam ürün yelpazesi geni?letilerek oval tencere, kare ve yuvarlak tepsi üretimine ba?land?.

BOR MADEN?

Bor, atom numaras? 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. bor bir yar? metaldir. Gerek Güne? Sistemi'nde gerek Dünya'n?n kabu?unda dü?ük miktarl? bir elementtir. Buna ra?men, do?ada rastlanan bile?iklerinin (borat minerallerinin) suda çözünürlü?ü nedeniyle belli yerlerde yüksek yo?unlukta bulunabilir.

Elementel bor do?ada bulunmaz. Endüstride yüksek safl?kta bor zorlukla elde edilebilir çünkü bor , karbon ve ba?ka elementlerle bile?ikler olu?turur. Borun çe?itli allotroplar? vard?r: amorf bor koyu kahverengi bir tozdur; kristal bor ise siyah, son derece sert (Mohs sertlik skalas?nda yakla??k 9,5) ve oda s?cakl???nda dü?ük iletkendir. Elementel bor , yar? iletken endüstrisinde bir dopant olarak kullan?l?r. Yüksek safl?kta elementel bor süperiletken MgB2 teknolojisinin en önemli bile?enidir. Dunyada en cok bor Turkiyede. Dünyada 4 önemli elementel bor üreticisi vard?r: H.C. Starck (Almanya), S.B. Boron (A.B.D), Thronox (A.B.D) ve Pavezyum Kimya (Türkiye).

Bor bile?iklerinin ana kullan?m alanlar?, çama??r tozunda beyazlat?c? olarak (sodyum perborat) ve ?s? yal?t?m?nda kullan?lan cam elyaf?n?n boraks bile?eni olarakt?r. bor bile?klierinin ayr?ca, yüksek kuvvetli dü?ük a??rl?kl? yap?sal malzemelerde özelle?mi? rolleri vard?r. Camlar ve seramiklerde onlar?n ?s? ?okuna dayan?kl? olmas? için kullan?l?r. Boron içeren reaktanlar organik bile?iklerin sentezinde kullan?l?rlar, ve boron içermeyen baz? ilaçlar?n yap?m?nda ara ürün olurlar.

Biyolojide boratlar memelilere dü?ük düzeyde toksiktir (sofra tuzu kadar) ama eklem bacakl?larda çok daha etkilidirler. Boron içeren do?al bir antibiyotik bilinmektedir. Bitkilerde az miktarda boron hücre duvar?n?n sertle?mesi için gereklidir, bu yüzden toprakta boronun varl??? bitki büyümesi için gereklidir. Deneylerde boronun hayvanlarda da eser seviyede dahi olsa gerekli bir element oldu?u bulunmu?tur, ama hayvan fizyolojisindeki rolü bilinmemektedir.
cumhuriyet

0 Yorum