gündeminiz
Image
medya yazarları

R?fat Serdaro?lu: ERDO?AN?A BE? SORU

gündeminiz

Türkiye, gerçek demokratik bir ülke olsayd? ve 24 Haziran seçimlerine ola?an bir ortamda gidebilseydik, s?radan bir seçim yap?yor olacakt?k.
Cumhurba?kan? adaylar?ndan birini ve partilerden veya ittifaklardan birini, kimin daha iyi hizmet edece?ine inan?yorsak onu seçiyor olurduk.
Fakat Türkiye, AKP ve Erdo?an taraf?ndan öyle bir noktaya getirildi ki, seçimler Erdo?an için “Ölüm kal?m meselesi”, Türk Milleti için kelimenin tam anlam?yla bir “Kader seçimi” haline geldi…

Böyle hassas bir ortamda seçime gidilirken Erdo?an, gerçek gazetecilerin
de?il de maa?l? elemanlar?n çanak sorular sordu?u programlar? seçiyor.
Sonucunda ise Erdo?an’?n izlenme oranlar? da “Gelinim olur musun” veya “Hülya Av?ar ile sohbet” programlar?n?n bile çok gerisinde kal?yor…

Halbuki, Erdo?an’a ?u sorular? sorabilsek ve o da yan?tlasa, beraberce reyting rekorlar? bile k?rabilirdik!
-Neden BOP E?ba?kanl??? görevini kabul ettiniz? BOP öncesinde bölge ülkeleri ile ili?kilerimiz nas?l idi, ?imdi nas?l? Bu projenin ?u ana kadar ki bölümünde, “Demokrasi getirilen” ülkelerde toplam kaç erkek, kaç kad?n, kaç çocuk öldürüldü? Kaç ki?i evini-yurdunu b?rak?p göç etti? Kaç ki?i Ege ve Akdeniz mezarl???na gömüldü? Bu konuda aldat?ld?n?z m??

-PKK ile yap?lan “Çözüm Sürecini” kim dayatt?? Çözüm süreci s?ras?nda kaç kilometre tünel kaz?ld?? Kaç kilometre barikat yap?ld??
“Akil ?nsanlar?n?z” ne oldu? Mesela Ba? Akil Rifat Hisarc?kl?o?lu nerede? Dolmabahçe ?ttifak? imza töreninden sonra çözüm sürecinden neden vaz geçildi? Sonras?nda kaç asker, kaç polis, kaç sivil öldü? Kaç ev-dükkan-ibadethane y?k?ld?. Bu sürecin ülkeye maddi maliyeti ne kadar oldu?
Çözüm sürecinde de aldat?ld?n?z m??

-FETÖ, devletin içine nas?l sokuldu? Ordu-Yarg?-?darede FETÖ örgütlenmesine kim izin verdi? FETÖ’nun uluslararas? bir suç örgütüne dönü?mesi için, devlet ba?kanlar?ndan kim ricac? oldu? FETÖ’nun darbe yapacak bir güce ula?mas? için, ordunun üst kademesinde örgütlenmesinde ve bir devlet kadar ekonomik güce kavu?mas?na kim sebep oldu? Necdet Özel ve Hulusi Akar ne i?ler yapt?lar?
Bunlar da sizi aldatt? m??

-I??D denen örgütün Türkiye s?n?rlar? içinde toplanmas?na, kamplar yapmas?na, Askerlik ?ubesi gibi sava?ç? toplamas?na, otobüslerle Irak-Suriye’ye gönderilmesine kim izin verdi? Yaralanan cihatç?lar?n Türkiye’deki hastanelerde ücretsiz tedavi edilmesine, iyile?ince tekrar sava?a gönderilmesine kim izin verdi? ?u an bu katillerden kaç tanesi Türkiye s?n?rlar? içinde?
Yine mi aldat?ld?n?z?

-Türkiye’de tam olarak kaç Suriyeli var? Bunlardan kaç tanesi sava?abilecek ya?ta? Kaç? kad?n, kaç? çocuk, kaç? 40 ya? üstünde?
Suriyeliler için ?imdiye kadar toplam kaç lira harcand??
Bu harcanan paralar?n hesaplar?n? kontrol etmek mümkün mü?
Suriyeli gençler nas?l oluyor da, üniversitelere s?navs?z girebiliyor?
Her Suriyeliye verilen ayl?k 930 TL limitli Halkbank g?da kart?ndan, neden fakir Türk vatanda?lar?na vermiyorsunuz?
Bu kaçaklardan kaç tanesi Türk Vatanda?? oldu? Kaç? oy kullanabiliyor?
Ya bunlar da size oy vermeyip, aldat?rlarsa?

Gördü?ünüz gibi ciddi bir devletin an?nda yan?t verece?i sorular bunlar!
Türkiye Cumhuriyeti Devleti binlerce y?ll?k geçmi?i olan ciddi bir devlet oldu?una göre, her ?ey kay?t alt?ndad?r ve aç?klanabilir durumdad?r!

De?erli Okurlar;
Milyarlarca dolar ve avronun s?f?rlanmas?ndan, servetlerden, h?rs?z Bakanlardan ve onlar?n veletlerinden, MAN adas?ndan ve Malta belgelerinden, Katar’dan, Malezya’dan, Hong-Kong’dan, villalardan, gemiciklerden, rafineri ve petrol ?irketlerinden, hastaneler zincirinden, konaklardan söz etmedik.
Sorular?m tamamen devleti ilgilendiren ve kay?t alt?nda olmas? gereken konulardan olu?makta.

Erdo?an’da mangal gibi yürek oldu?u iddia ediliyor. Hatta adamlar? ona “Delikanl?” veya “Reis” diyorlar. Reis lakab?n? kazanm?? bir delikanl?n?n böyle basit sorulara elbette ki verilecek yan?t? vard?r.
Bizler, Türk Milleti olarak, Reis’in bu aç?klamalar?n? can kula??yla dinleyece?imize ve reytingleri patlataca??m?za, hatta Acun’un Sörvayv?r program?n? bile geçece?imize söz veriyoruz.
Hadi aç?klay?ver, ?a??rt bizleri Reis!

Sa?l?k ve ba?ar? dileklerimle 13 Haziran 2018
Rifat Serdaro?lu

0 Yorum