gündeminiz
Image
gündem

'Davuto?lu koalisyon yapmak istedi, Erdo?an engelledi'

gündeminiz

Türkiye 24 Haziran Seçimleri'ne giderkenCHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu, FOX TV'de “?smail Küçükkaya ile Çalar Saat” program?n?n canl? yay?n konu?u oldu.


 'Davuto?lu koalisyon yapmak istedi, Erdo?an engelledi'

CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu FOX TV'de ?smail Küçükkaya'n?n haz?rlay?p sundu?u Çalar Saat program?nda canl? yay?n program?nda aç?klamalarda bulundu. CHP lideri imam hatiplerle ilgili önemli aç?klamalar yapt?. K?l?çdaro?lu, "AKP hala ?mam Hatipler kapat?lacak diye propaganda yap?yor. ?mam Hatipleri bizim partimiz açt? neden kapatal?m" dedi. 

K?l?çdaro?lu dün gece ?mam Hatip mezunlar? ile yapt??? sahuru anlatt?. CHP lideri yemek duas?nda Atatürk'e de dua ettiklerini söyledi.

CHP Lideri Çorum'un Güney Köyü'nde önce tepki ile kar??land?klar?n?, sonra muhtar? arayarak konu?mak istedi?ini anlatt?. Daha sonra orada sevildiklerini, çok iyi kar??land?klar?n? söyledi. ?mam Hatipli bir k?z çocu?una nas?l burs vermeye ba?lad???n? da anlatt?. CHP lideri kendisine hakaret edenleri ö?rencilere burs vermek ko?ulu ile affetti?ini söyledi.

K?l?çdaro?lu 7 Haziran Seçimleri'nden sonra dönemin AKP Genel Ba?kan? Ahmet Davuto?lu'nun kendileri ile koalisyon yapmak için istekli oldu?unu ancak bunu Cumhurba?kan? Erdo?an'?n engelledi?ini söyledi. K?l?çdaro?lu, Ahmet Davuto?lu'nun samimiyetine inand???n? belirterek, "Biz koalisyon görü?melerini yaparken tutanaklar? bana göstererek, 'demokrasi tarihine geçece?iz' diyordu" dedi.

CHP lideri, "FETÖ'nün bir numaral? siyasi aya?? sarayda oturan zat diyorum, mahkemeye veremiyor. Versin de görelim" dedi.

K?l?çdaro?lu'nun konu?mas?ndan  sat?r ba?lar? ?öyle: 

(K?l?çdaro?lu ?mam Hatiplilerle sahurda bulu?tu)  Bize soruyorlar imam hatipler kapat?lacak m? diye. ?mam Hatipler hiç bir ?ekilde kapat?lmayacak. 

Türkiye'de birlik ve bütünlü?ü sa?layaca??z.

K?z çocuklar?n?n e?itilmesi okumas? laz?m. Hayat standard?n?n yükseltilmesi laz?m. Ben belediye ba?kanlar?m?za talimat verdim. Mutlaka yurt yap?n. 

Dünyan?n en güzel ?eyi bir çocu?a okutmak. 

Man Adas? ile ilgili gösterdiklerimi kimse yalanlayamad?.  

Davalar?mdan 3 ö?renciye burs verirlerse vazgeçiyorum. Ça?da? Ya?am? Destekleme Derne?i'ne yönlendiriyorum. 

Muharrem ?nce Cumhurba?kanl??? koltu?una oturacak. Seçimleri kazanaca??z. Bu 1. turda da gerçekle?ebilir. Millet ?ttifak? meclis ço?unlu?unu alacak

Bizim ittifak?m?z ilkesiz bir ittifak de?il. Bu ittifak demokrasi ittifak?d?r

Dan??tay denen bir kurum varsa o hakim istifa etmeli. Dan??tay Ba?kan? ça??racak, kap?n?n önüne koyacak. Git AKP Kad?n Kollar?'na üye ol

Parti genel ba?kan? hakim tayin ederse adalet çöker.

Muharrem ?nce son derece ba?ar?l?. Genç, dinamik, ufku ve hedefi olan bir ki?i. Türkiye'nin bütün sorunlar?n? biliyor.

?nce'nin babas? kamyon ?oförü bir Anadolu insan?. Kamyon ?oförlerine sesleniyorum. Siz sizin gibi çal??an çocuk yeti?tiren bugün cumhurba?kan? aday olay olan ki?iye oy verin

 Muharrem ?nce'nin Diyarbak?r mitingi çok ba?ar?lyd?. Bu miting Erdo?an'? rahats?z etti. Bu kadar kalabal?k beklemiyordu. 

Bir grup bizim telefon konu?malar?m?z? dinliyor, Erdo?an'a servis ediyor. Bizde karanl?k bir i? yok çok ?ükür'

FETÖ'yle gerçek anlamda bir mücadele yok. Paras? olan d??ar? ç?k?yor.

Biz tamamen baraja kar??y?z. Seçim baraj?n? darbe hukuku getirdi. Yüzde 10 baraj? savunanlar darbeyi savunanlard?r.

Devlette liyakat sistemini kurarsan?z mekanizma tak?r tak?r i?ler. Liyakat? bozmazsan?z devleti yönetmek kolayd?r'

'Bütün emeklilerden oy bekliyorum. Ben dile getirmeseydim emeklilere bu ikramiye verilmeyecekti'

K?l?çdaro?lu'ndan Adalet Yürü?ü'nün 1 y?l?nda adalet mesaj?: Adalet çok soylu bir kavramd?r. Adalet herkesin güvencesidir. E?er hakimler karar verirken saraya bak?p sürülebilirim derse o ülkede adalet yoktur.

0 Yorum