gündeminiz
Image
gündem

Osmangazi mecburi istikamet: Resmen hara? al?yorlar!

gündeminiz

TEM üzerinde bulunan ?zmit Kand?ra kav?a??nda Ankara istikametine gidenler için Yalova ve Bursa tabelalar? varken, ?stanbul istikametine gidenlerin böyle bir imkan? olmad??? görüldü. Yalova ve Bursa yönüne gitmek isteyen ancak tabelada yaz?lmad??? için ç?k??? kaç?ran sürücüler, bu ?ekilde Osmangazi Köprüsü’ne yönlendirildiklerini ve para ödemek zorunda kald?klar?n? belirtti.

 

Osmangazi Köprüsü için verilen günlük 40 bin araç geçi? garantisi gerçekle?meyince, hazine taraf?ndan 2017 y?l? için i?letmeci firmaya ödenecek tutar 1.3 milyar TL olarak aç?kland?. ??letmeciye, köprüyü kullanmayan vatanda?lar?n da vergilerinden ödeme yap?l?rken, ortaya ç?kan yeni bir durum tepkilerin yükselmesine yol açt?. Osmangazi Köprüsü geçti?imiz günlerde ya?and??? iddia edilen HGS vurgunu olaylar? ile de gündeme gelmi?ti.

AYNI YOLA ÇIKTIKLARI HALDE...

TEM Otoyolu’nu kullanarak Ankara istikametine giden sürücüler, ?zmit Kand?ra kav?a??na geldiklerinde yol bildiren tabela üzerinde ‘?zmit otogar, Ba?iskele, Kand?ra, Yalova ve Bursa’ya ayr?labileceklerini görüyor. Bu yönlendirmeyi takip eden sürücüler Kand?ra Gi?eleri’ni geçerek Yalova, Bursa, ?zmir istikametinde yollar?na devam edebiliyorlar. Ayn? kav?akta ?stanbul istikametine giden sürücülerin gördü?ü tabelada ise, ‘?zmit otogar, Ba?iskele, Kand?ra’ yönlendirilmesi bulunuyor. TEM üzerinde kar??l?kl? yer alan her iki ç?k?? da Kand?ra Gi?eleri’ne aç?ld??? halde, ?stanbul yönünde ilerleyen ve Yalova-Bursa istikametine devam etmek isteyen sürücüler, bu noktadan itibaren Osmangazi Köprüsü’ne yönlendiriliyor. 

 

10 K?LOMETRE ?Ç?N 71,75 TL ÖDEN?YOR

Gazete Damga'dan Bahar Erkan'?n haberine göre; Kand?ra kav?a?? ç?k???ndan itibaren Yalova 80 km mesafede bulunuyor. Yine ayn? noktadan itibaren Osmangazi Köprüsü geçildi?inde ise Yalova, 70 km mesafede. Osmangazi Köprüsü, yolu 10 km ve yakla??k 30 dakika k?salt?yor ancak bu geçi? için sürücülerin 71.75 TL ödemeleri gerekiyor. Buna, kullan?lan otoyol mesafesi de ekleniyor.

'PARAMIZI ZORLA ALMAMALILAR'

Yozgat, Çorum, Tokat, Samsun, Giresun gibi ?ehirlerden gelen ve Yalova, Bursa, ?zmir istikametine gitmek isteyen güzergah? bilmeyen sürücüler, köprüye para kazand?rmak için bu kentlerin tabela üzerinde yer almad??? dü?üncesiyle uygulamaya tepki gösteriyorlar. Sürücüler, “Zaten Deli Dumrul gibi köprüyü kullanan-kullanmayan herkesten para kesildi?i gibi, bu uygulamayla zoraki geçi? ücreti al?nmak isteniyor. ?stanbul yönünde bulunan Kand?ra Kav?a?? yol ayr?m? tabelas? üzerine de bir an önce Yalova, Bursa ve ?zmir eklenmeli. Hangi yolu kullanaca??na sürücüler karar vermeli. Param?z? zorla almamal?lar” serzeni?inde bulunuyor. 

0 Yorum