gündeminiz
Image
ekonomi

?zel sekt?r?n d?? borcu 5.4 milyar dolar artt?

gündeminiz

Özel sektörün yurtd???ndan sa?lad??? kredi borcu, nisan sonu itibariyle 5.4 milyar dolar art?? gösterdi.TCMB verilerine göre, özel sektörün yurtd???ndan sa?lad??? kredi borcu geli?meleri incelendi?inde, 2017 y?l sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 3.6 milyar dolar artarak 225.1 milyar dolar, k?sa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1.8 milyar dolar artarak 20.1 milyar dolar düzeyinde gerçekle?ti.

Borçluya göre da??l?ma bak?ld???nda, uzun vadeli kredi borcuna ili?kin olarak, bir önceki y?l sonuna göre bankalar?n kredi biçimindeki borçlanmalar?n?n 535 milyon dolar artt???, tahvil ihrac? biçimindeki borçlanmalar?n?n ise 803 milyon dolar art??la 31.1 milyar dolar seviyesinde gerçekle?ti?i gözlendi. Ayn? dönemde, bankac?l?k d??? finansal kurulu?lar?n kredi biçimindeki borçlanmalar? 141 milyon dolar artm??, tahvil stoku ise 793 milyon dolar azal??la 3.6 milyar dolar seviyesinde gerçekle?mi? durumda.

'BORCUN YÜZDE 50.7'S? F?NANSAL KURULU?LARIN
'Dünya'n?n aktard???na göre, söz konusu dönemde finansal olmayan kurulu?lar?n kredi biçimindeki borçlanmalar?n?n 2.8 milyar dolar artt???, tahvil stoku ise 537 milyon dolar art??la 7.5 milyar dolar seviyesinde gerçekle?ti. K?sa vadeli kredi borcuna ili?kin olarak ise, 2017 y?l sonuna göre bankalar?n kredi biçimindeki borçlanmalar? 215 milyon dolar art??la 12.5 milyar dolar finansal olmayan kurulu?lar?n kredi biçimindeki borçlanmalar? ise 1.4 milyar dolar art??la 4.6 milyar dolar düzeyinde gerçekle?ti.

Sektör da??l?m? incelendi?inde, nisan sonu itibar?yla 225.1 milyar dolar tutar?ndaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50.7'sini finansal kurulu?lar, yüzde 49.3'ünü ise finansal olmayan kurulu?lar?n borcu olu?turdu. Ayn? dönemde, 20.1 milyar dolar tutar?ndaki k?sa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76.0'?n? finansal kurulu?lar?n, yüzde 24.0'?n? ise finansal olmayan kurulu?lar?n borcu olu?turmu?tur. Özel sektörün yurtd???ndan sa?lad??? toplam kredi borcu, nisan sonu itibar?yla kalan vadeye göre incelendi?inde, 1 y?l içinde gerçekle?tirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70.3 milyar dolar tutar?nda oldu?u gözlenmektedir. 
Kaynak Yeniça?: Özel sektörün d?? borcu 5.4 milyar dolar artt? 

0 Yorum