gündeminiz
Image
medya yazarları

Y?lmaz POLAT: AKP h?k?meti, ABD?ye Fetulllah G?len?i ziyaret i?in ?zel vize yapt?rtm??

gündeminiz

Y?llard?r ABD'de gazetecilik yap?yorum, elimden bir çok belge geçti,  'Fethullah Gülen ' ziyaretçileri için  düzenlenen özel vize kadar ?a??rtan bir belge ile kar??la?mad?m.

Pasaport sayfas?n? gördü?üm zaman ?ok oldum.

‘Vize’ Erdo?an'?n Ba?bakan oldu?u dönemde Fethullah Gülen'in ABD'deki konumunun  en üst düzeye ta??nd???n? göstermesi bak?m?ndan  önemli bir kan?t? oldu?unu ortaya koyuyor.

?üphesiz ayn? zamanda diplomatik bir skandal niteli?inde.

?stanbul Ba?konsoloslu?u '2013 17-25 Aral?k' skandal?ndan önce  Fethullah Gülen'i  ziyaret etmek için vize ba?vurusunda bulunanlar?n pasaportlar?na "Visiting Fethullah Gülen Pennsylvania" yaz?l? resmi damga vurdu.

Vize verildi?i s?rada Türkiye'de Ba?bakan Erdo?an Hükümeti, ABD'de de Obama Yönetimi'nin i? ba??nda oldu?u anla??l?yor.

?stanbul Ba?konsoloslu?u  'Fethullah Gülen' damgal? ABD vizesi verirken, Ahmet Davuto?lu Erdo?an  Hükümeti'nde, Hillary Clinton da Obama Yönetimi’nin D??i?leri Bakan? olarak görev yap?yordu.

Vizenin verilmeye ne zaman ba?land??? ve hangi siyasetçiyle, i? adam? veya kaç ki?iye verildi?i bilinmiyor.
Ba?bakan Erdo?an'?n haberi olup olmad???  bilinmeyenler aras?nda.

Vizeyi Türkiye'de görev yapm?? baz? Amerikal? diplomatlarada gösterdim.

Onlar da ?a?k?nl?klar?n? gizleyemedi.

Diplomasi uzmanlar? iki ülke yönetimlerinin haberi olmadan ki?i ad?na resmi bir vize verilemeyece?ini söylüyor.

Mutlaka Erdo?an ve Obama Yönetimleri'nin haberdar olaca??n? belirtiyor.

Asl?nda ‘Fethullah’ Vizesi’nin kimlere verildi?i kolayca bulunabilir.

Ülkeden ç?k?? yaparken pasaport kontrolü yapan polis bilgisayarlar?nda tüm bilgiler vard?r.

Ayr?ca mutlaka ABD kay?tlar?nda da mevcuttur.

AKP Hükümeti, bu vizenin kimlere verildi?ini bilmek istiyorsa  kay?tlara kolayca ula?abilir.

ABD'ye seyahat edecek ki?i Fethullah Gülen'i ziyaret edebilir, bunda bir sak?nca yok. Vize almak istedi?i ba?vuru formunda gerekçesini hatta ABD'de bulundu?u süre içinde kalaca?? adres olarak Pensilvanya'y? gösterebilir.


 
Bunda da bir s?k?nt? yok. mülakat s?ras?nda konsolosluk yetkilisine Fethullah Gülen'i ziyaret edece?ini de söyleyebilir. Bunlar tamam. Konsolosluk vizeyi verir ya da vermez, kendi bilecekleri bir ?ey.

Ancak, bir ülke ki?iye özel resmi vize veremez.

 

 

 

AKP Hükümeti ( Türk D??i?leri Bakanl???) ile ABD'nin Ankara Büyükelçili?i ve ?stanbul Ba?konsoloslu?u esrarengiz vize konusuna aç?kl?k getirmeli.

 Y?lmaz POLAT / Washington
yilmazpolat@abcgazetesi.com

ABCGAZETES?

0 Yorum