gündeminiz
Image
gündem

400 bin emekliye ikramiye vermediler

gündeminiz

?ktidar?n emeklilere bayram ikramiyesi olarak verdi?i 1000 TL’nin bankalar?n emekli sand???na tabi olanlara yat?r?lmamas?, çifte standart tart??mas? ba?latt?.
?ekerbank, ?? Bankas?, Akbank ve Yap? Kredi emeklisi yakla??k 400 bin ki?i ikramiye alamad?. Banka yönetimleri “Hazine’den yard?m alamad?k, bütçemiz yok” aç?klamas? yapt?.

Hükümetin emeklilere Bayram ikramiyesi olarak ‘1000 TL’ ödenece?i aç?klamas?n?n ard?ndan milyonlarca emeklinin paralar? geçen hafta yatt?. Ancak ‘her emekliye bin TL ikramiye’ sözü lafta kald?. Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'in haberine göre, hükümet, Bayram ikramiyesinde bankalar?n Emekli sand???na tabi olan emeklilere çifte standart uygulad?. Al?nan bilgiye göre Hazine kar??lamad??? için baz? banka emeklileri Bayram ikramiyesi al?rken baz?lar? alamad?. Aralar?nda ?ekerbank, ?? Bankas?, Akbank, TEB ve Yap? Kredi’nin oldu?u bankalar?n emeklileri Bayram ikramiyesinden yararlanamayanlar aras?nda yer ald?.

Banka yönetimlerinden gerekçe olarak “Hazine’den yard?m alamad?k, bütçemiz yok” dendi. Oysa Resmi Gazete’de 18 May?s 2018 tarihinde yay?nlanarak yürürlü?e giren 7143 say?l? torba kanunun 23. maddesine göre, Ramazan bayram? ve Kurban bayram?nda verilecek biner TL Bayram ikramiyesi ödemeleri için gerekli olan tutar hazine taraf?ndan ödenmek zorunda.

Hazine kar??lam?yor

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde, Emekli Sand???, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Ba?-Kur’un yan? s?ra, bu kurumlarla ayn? i?leve sahip vak?f-sand?k kurulu?lar? da yer al?yor. Bu da 506 say?l? Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20. maddesinde düzenlenmi? durumda. Söz konusu maddeye göre kurulan banka, sigorta, borsa özel sand?klar? da SSK veya Ba?-Kur gibi birer sosyal güvenlik kurulu?u say?l?yor.

7143 say?l? torba kanunun 23. maddesine göre SSK Ba?-Kur ve Emekli Sand??? emeklilerine Hazine’den yap?lan ödeme nedeniyle sosyal güvenlik kurumlar?na ilave bir yük getirilmiyor. Dolay?s?yla da mali yap?lar? olumsuz yönde etkilenmiyor. Ancak 506 say?l? kanunun geçici 20’nci maddesi kapsam?nda bulunan sand?k emeklileri ilgili kanunun kapsam? d???nda tutulduklar?ndan bu ödemeden yararlanam?yor. Hazineden kar??lamak yerine sand?klar?n kendi kaynaklar?ndan ödenmesi isteniyor.

400 B?N MA?DUR

Sand?k emeklilerinin say?s? ise 350–400 bini buluyor. Hükümet taraf?ndan emekliler aras?nda ayr?mc?l?k yap?ld???na i?aret eden bir Emekli , bu durumun sosyal hukuk devleti ilkesine ayk?r? oldu?unu vurgulad?. Vak?f-sand?k emeklileri sand?k yöneticilerinin insaf?na b?rak?ld???n? belirtti.

0 Yorum