gündeminiz
Image
medya yazarları

Nagehan Al??: 'Erdo?an?a da T?rk mahkemeleri ceza vermeli'

gündeminiz

AKP'ye yak?nl?klar? ile bilinen Habertürk yazar? Nagehan Alç? ve e?i Rasim Ozan Kütahyal?'ya 105 gün hapis cezas? verildi.
Diyarbak?r Cezaevi'nde i?kence yap?ld???n? söyledikleri gerekçesiyle Nagehan Alç? ve Rasim Ozan Kütahyal? hapis cezas? ald?. 

Alç?'n?n aktard???na göre, "1980-83 y?llar? aras?nda Esat Oktay Y?ld?ran yönetiminde i?kenceler yap?ld??? ve bu i?kencelerin terör örgütü PKK'n?n bölgede güçlenmesinin nedenlerinden biri oldu?unu" söyledikleri gerekçesiyle hapis cezas? verildi.

Nagehan Alç?, olay? aktar?rken "Birkaç mitinginde Esat Oktay’?n ad?n? anarak “i?kenceci” diyen ve Diyarbak?r Cezaevi’ni müze yapaca??n? söyleyen Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli." dedi.

Alç?'n?n bugünkü yaz?s? ?öyle: 

??kenceye dair utanç verici bir karar

MEHTER mar?? ve biz Türklerin gidi?at?yla ilgili s?kl?kla yap?lan bir espri vard?r. Türkiye olarak gerçekten de mehter mar??ndaki gibi hep bir ad?m ileri, iki ad?m geri gidiyoruz...

Bu devlet, bir yandan Kürt yurtta?lar?m?za a??r ve i?renç i?kenceler yap?lan Diyarbak?r Cezaevi gerçe?ini resmen kabul etmi?, o cezaevini müze yapmay? dü?ünen ve bu i?kencelerden ötürü özür dilemi? bir devlet. Öte yandan Türk yarg?s?nda, insanlara her gün pislik yedirilen ve idrar içirilen Diyarbak?r Cezaevi’nde yap?lanlar? yok sayan ve i?kencecileri kollayan bak?? aç?s? da mevcudiyetini koruyor. Hâlâ Diyarbak?r i?kencelerinin “devlet menfaatleri” için yap?ld???n? dü?ünerek i?kenceyi me?ru gören bir dü?ünce var devletin içinde.

Örnek mi istiyorsunuz? Hem kendimin ve e?imin hem de bize tamamen z?t bir siyasal görü?e sahip Ümit Zileli’nin yarg?land??? “Diyarbak?r Cezaevi Davas?”na ili?kin verilen karar? aktaraca??m size bugün. Biz üçümüz de ayn? televizyon kanal?nda farkl? programlarda 1980-83 aras? Diyarbak?r Cezaevi’nde yüzlerce mahkûmun ortak tan?kl???yla Esat Oktay Y?ld?ran yönetiminde insanl?k onuruna ayk?r?, korkunç i?kenceler yap?ld???n? ve PKK terör örgütünün o bölgede bu kadar güçlenmesinin en önemli sebeplerinden birinin bu oldu?unu söyledik.

Asl?nda söylediklerimiz Amerika’n?n ke?fi de de?il. AK Parti’den CHP’ye kadar tüm siyasi partilerden insanlar?n ortak tespiti. Ancak böyle dedik diye, hem ben, hem Rasim Ozan, hem de Ümit Zileli bu sözlerimiz yüzünden 105 gün hapis cezas? ald?k. ?zmir 2. Asliye Ceza Hâkimi Sabri Usta üçümüze birden “Esat Oktay Y?ld?ran’?n an?s?na hakaret” gerekçesiyle bu cezay? verebildi!

2 ÖVÜNÇ MADALYASI VARMI?!

Evet yanl?? okumad?n?z sevgili okurlar... “Diyarbak?r Cezaevi’nde i?kence yap?ld? ve Esat Oktay Y?ld?ran da bir i?kencecidir” dedi?imiz için yani yüzlerce insan?n tan?k oldu?u bir hakikati söyledi?imiz için 105 gün hapis cezas? ald?k. Belki size inan?lmaz geliyor ama buras? Türkiye ve bu ülkede bu da ya?and?...

Hâkim Sabri Usta’n?n gerekçeli karar?na göre Diyarbak?r Cezaevi’nde 1980-82 aras? i?kence yap?ld??? kan?tlanamam?? bir olaym??. Bu sebeple hiç kimse “Diyarbak?r Cezaevi’nde i?kence ya?and?” diyemezmi? ve Esat Oktay Y?ld?ran’a da “i?kenceci” demek yarg?s?z infazm??. Üstelik Esat Oktay Y?ld?ran, “Cumhurba?kanl??? övünç madalyas?” ve “TSK övünç madalyas?” alm?? bir subaym??.

Ben de bunu bu mahkeme karar?yla ö?rendim. Ne diyebilirim? Devletin içindeki “?ttihatç? genetik”i unutan hepimize güzel bir hat?rlatma oldu. Yani 1980-82 aras? Diyarbak?r Cezaevi’ndeki “üstün hizmet”lerinden ötürü utanç de?il devlet övünç madalyalar? alan Esat Oktay gibi bir “yüce insan”a biz gazetecilerin “i?kenceci” demesi ne haddimize!!

KÜRT YURTTA?LARIMIZA DA ?FT?RA DAVASI MI AÇACAKSINIZ?

Bence bu da yetmez! Say?n mahkemelerimiz bu i?kenceleri ya?am?? yüzlerce Kürt yurtta??m?za da “iftira” davas? açmal?. Diyarbak?r’a mahkeme karar?yla “Esat Oktay Y?ld?ran meydan?” in?a edilmeli. Kürt yurtta?lar?m?z ya?ad?klar? i?kenceleri anlatarak “Esat Oktay’?n an?s?na hakaret ve iftira” suçu i?lediler. Hatta birkaç mitinginde Esat Oktay’?n ad?n? anarak “i?kenceci” diyen ve Diyarbak?r Cezaevi’ni müze yapaca??n? söyleyen Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli.

Demek ki bir f?rsat olsa, bu “devlet geneti?i” Erdo?an’a da “gereken ceza”y? verecek de veremiyorlar bir türlü. Maalesef gülüyoruz a?lanacak halimize sevgili okurlar, ama Türkiye’nin durumu bu.

Bu 105 gün hapis cezas? adli para cezas?na çevrildi ve kesinle?ti. Yani böyle adaletsiz bir karar?n temyizi için gidecek bir yer de yok. Sadece Anayasa Mahkemesi’ne gidilebilir. Bizler de bunu yapaca??z. Ümit Zileli’nin avukat? Murat Ergün’e de ayn?s?n? yapmas?n? tavsiye ediyorum.

HSK BA?KANI VE ANAYASA MAHKEMES? BA?KANI’NA SESLEN?YORUM

Bu karar bizler aç?s?ndan gurur ni?anesidir ama yarg?m?z için maalesef utanç verici. Buradan hem Adalet Bakan? Say?n Abdulhamit Gül’e, hem de adil hukukçu kimli?ine her zaman güvendi?im iki insan HSK Ba?kan? Mehmet Y?lmaz’a ve Anayasa Mahkemesi Ba?kan? Zühtü Arslan’a sesleniyorum: Bu ülkede ya?ayan 20 milyona yak?n Kürt yurtta??m?z?n tamam?n?n en duyarl? oldu?u konu “Diyarbak?r Cezaevi” olgusudur ve bu tür kararlar Kürt karde?lerimizi yarg?dan ve devletten so?utmak d???nda hiçbir i?e yaramaz.

Kesinle?mi? mahkeme karar? olmad??? için “Diyarbak?r Cezaevi’nde i?kence oldu?u kan?tlanamaz” deniyorsa 15 Temmuz askeri darbe giri?iminin lideri Fethullah Gülen ile ilgili de kesinle?mi? mahkeme karar? henüz yok. O zaman Gülen’e “terörist” diyenler de mahkûm edilebilir. Böyle çifte standartl?, böyle adaletsiz yarg? düzeni olur mu?

***********

D?YARBAKIR GERÇE?? VE TÜRK YARGISI
1980-82 aras? Diyarbak?r Cezaevi’nde i?kence gördü?ünü söyleyen yüzlerce insan var. Örne?in bu seçimlerde Saadet Partisi aday? olan Altan Tan’?n babas? Bedii Tan orada i?kence sonucu öldürüldü ve bu konuda Altan Tan dava açt? ve bu durum kan?tland?. AK Parti’de uzun y?llar bakanl?k yapm?? ve ?imdi de Diyarbak?r milletvekili aday? olan Mehdi Eker de defalarca bu gerçe?i dile getirdi. ?Y? Parti Diyarbak?r aday? Salim Ensario?lu, Saadet aday? Ha?im Ha?imi bu cezaevinde ya?ananlar? hep gündeme getirdiler.

??kence görenler aras?nda Ahmet Türk, Celal Payda?, Mustafa Çakmak gibi isimler de bulunuyordu. 15’inci dönem CHP ?anl?urfa Milletvekili Celal Payda?, gördü?ü i?kencelerin etkisi sonucu kalp krizi geçirerek 13 Aral?k 1988’de henüz 48 ya??nda ya?am?n? yitirdi. Bir dönem Adalet Bakanl??? görevinde de bulunan Adalet Partili Mustafa Çakmak ise cezaevinde gördü?ü i?kencelerden sonra bir daha kendine gelemedi. Çakmak, 2005’te hayat?n? kaybetti.

Diyarbak?r Cezaevi’nin ma?durlar?ndan biri de eski Mardin milletvekillerinden Nurettin Y?lmaz’d?. Y?lmaz, y?llar sonra bir röportaj?nda o günlerden söz ederken, “Diyarbak?r Askeri Cezaevi Komutan? Yüzba?? Esat Oktay Y?ld?ran, eliyle ko?u?lar? göstererek ‘Binleri kuzu gibi ?slah ettik’ dedi. ‘Tam tersine, hepsini patlamaya haz?r birer bomba haline getirdiniz’ diye kar??l?k verdim” diyordu...

ORADA YA?ANAN ?NSANLIK SUÇLARI

Akl?ma gelen ba?ka bir isim i?kence s?ras?nda insan d??k?s? yedirildi?i için di?lerini çektiren Diyarbak?r’?n köklü ailelerinden birine mensup i?adam? Felat Cemilo?lu, bir di?eri ise 2 Aral?k 2009’da ?üpheli biçimde öldürülen Selim Dindar. Dindar o cezaevinde ya?ananlar? ?u ?ekilde anlatm??t?. (Bu ifade daha önce Milliyet’te de yay?nlanm??t?):

“...Yumurtal?k bölgemde de sigara, kibrit söndürdüler. Mahkemede bir hem?erime tebessüm ettim diye bir gardiyan elime be? milimlik çivi çakt?. Copu ?s?rt?p, tekmeyle vurdular ve sonra a?z?mdan di?lerimi copla birlikte ç?kard?lar. A?z?ma soktuklar? copu sa?a sola döndürdüler, gördü?ünüz gibi a?z?m? bir yan?ndan y?rtt?lar. ?nsano?lunun bunlar? nas?l yapabildi?ini hâlâ kavrayam?yorum. Gözümün önünde öyle çok olay oldu ki. Ölümler, i?kenceler... Abbas Çelik diye bir köy sahibi vard?. O?luyla birlikte içerideydi. O?luna soktuklar? copu ç?kart?p baban?n a?z?na veriyorlard?. Sonra babaya soktuklar?n? o?lunun a?z?na veriyorlard?. Batmanl? Veli Gürgen adl? bir genci de babas?yla getirdiler ve babas?n?n gözünün önünde i?kenceyle öldürdüler.”

0 Yorum