gündeminiz
Image
gündem

'Muharrem ?nce'nin Diyarbak?r mitingi Erdo?an'? rahats?z etti'

gündeminiz

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu FOX TV'de “?smail Küçükkaya ile Çalar Saat” program?n?n canl? yay?n konu?uydu.

(K?l?çdaro?lu ?mam Hatiplilerle sahurda bulu?tu)  Bize soruyorlar imam hatipler kapat?lacak m? diye. ?mam Hatipler hiç bir ?ekilde kapat?lmayacak. 

Türkiye'de birlik ve bütünlü?ü sa?layaca??z.

K?z çocuklar?n?n e?itilmesi okumas? laz?m. Hayat standard?n?n yükseltilmesi laz?m. Ben belediye ba?kanlar?m?za talimat verdim. Mutlaka yurt yap?n. 

Dünyan?n en güzel ?eyi bir çocu?a okutmak. 

Man Adas? ile ilgili gösterdiklerimi kimse yalanlayamad?.  

Davalar?mdan 3 ö?renciye burs verirlerse vazgeçiyorum. Ça?da? Ya?am? Destekleme Derne?i'ne yönlendiriyorum. 

Muharrem ?nce Cumhurba?kanl??? koltu?una oturacak. Seçimleri kazanaca??z. Bu 1. turda da gerçekle?ebilir. Millet ?ttifak? meclis ço?unlu?unu alacak

Bizim ittifak?m?z ilkesiz bir ittifak de?il. Bu ittifak demokrasi ittifak?d?r

Dan??tay denen bir kurum varsa o hakim istifa etmeli. Dan??tay Ba?kan? ça??racak, kap?n?n önüne koyacak. Git AKP Kad?n Kollar?'na üye ol

Parti genel ba?kan? hakim tayin ederse adalet çöker.

Muharrem ?nce son derece ba?ar?l?. Genç, dinamik, ufku ve hedefi olan bir ki?i. Türkiye'nin bütün sorunlar?n? biliyor.

?nce'nin babas? kamyon ?oförü bir Anadolu insan?. Kamyon ?oförlerine sesleniyorum. Siz sizin gibi çal??an çocuk yeti?tiren bugün cumhurba?kan? aday olay olan ki?iye oy verin

 Muharrem ?nce'nin Diyarbak?r mitingi çok ba?ar?lyd?. Bu miting Erdo?an'? rahats?z etti. Bu kadar kalabal?k beklemiyordu. 

Bir grup bizim telefon konu?malar?m?z? dinliyor, Erdo?an'a servis ediyor. Bizde karanl?k bir i? yok çok ?ükür'

FETÖ'yle gerçek anlamda bir mücadele yok. Paras? olan d??ar? ç?k?yor.

Biz tamamen baraja kar??y?z. Seçim baraj?n? darbe hukuku getirdi. Yüzde 10 baraj? savunanlar darbeyi savunanlard?r.

Devlette liyakat sistemini kurarsan?z mekanizma tak?r tak?r i?ler. Liyakat? bozmazsan?z devleti yönetmek kolayd?r'

'Bütün emeklilerden oy bekliyorum. Ben dile getirmeseydim emeklilere bu ikramiye verilmeyecekti'

K?l?çdaro?lu'ndan Adalet Yürü?ü'nün 1 y?l?nda adalet mesaj?: Adalet çok soylu bir kavramd?r. Adalet herkesin güvencesidir. E?er hakimler karar verirken saraya bak?p sürülebilirim derse o ülkede adalet yoktur.

0 Yorum