gündeminiz
Image
gündem

Ak?ener'den AKP'ye T?KA ve AFAD su?lamas?: ?zerini ?rtmek istiyorlar

gündeminiz

Y?ld?r?m ve Erdo?an’?n T?KA ve AFAD’? kapataca?? iddialar?na kar??l?k veren Ak?ener, ‘?ki kurumun yapt??? harcamalar?n üzerini örtmek istiyorlar’ dedi.

Selahattin Gökatalay/CUMHUR?YET

Cumhurba?kan? aday? ve ?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener , seçim çal??malar? kapsam?nda dün Malatya’da Emeksiz Meydan?’na miting yapt?. Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an ve Ba?bakan Binali Y?ld?r?m’?n kendisi hakk?ndaki sözlerine yan?t veren Ak?ener ?öyle konu?tu: “Say?n Binali Y?ld?r?m durup dururken beni T?KA’y? kapatmakla suçlad?. Say?n Erdo?an da T?KA’y?, AFAD’? kapataca??m? söyledi. Bu ikisini kapataca??m demedim. Sadece bütün devlet kurumlar?n? inceleyece?iz dedik. Niye bunlar hoplad? anlayamam??t?m ama iki tane sebebi var. Birincisi ben milliyetçiyim, milliyetçilerin gözünde beni zor durumda b?rakmak. ?kincisi T?KA ve AFAD’?n yap??? harcamalar?n üzerini örtmek.”

Ak?ener, kendisine yönelik FETÖ ele?tirileri üzerine de Ba?bakan Y?ld?r?m’a seslendi: “Say?n Binali Y?ld?rm beyefendi milletimin d???nda bugüne kadar bana talimat vermeye kalk??an ?ah?s anas?n?n karn?ndan do?mad?. Tanklar?n kar??s?nda 28 ?ubat’ta durmu? birisi olarak, sizin çöp kamyonlar?n?z m? beni durduracak? Muhterem karde?im sen Ba?bakan’s?n, bu ülkenin ciddiyetini iki paral?k ettiniz. Yerinden iftira edece?ine, bunu Erdo?an için de söylüyorum, e?er FETÖ bana terör örgütü talimat vermi?se gerekeni yapmal?s?n. Bu memleketin Ba?bakan’? bo? bo? konu?maz, iftira etmez, yalan söylemez. Yalan ve iftiray? bir meslek haline getirdiniz. ??te Malatya’day?m. ?urada duruyorum, dokunulmazl???m yok, gere?ini yap, gel tutukla varsa bir iltisa??m. Ama yapm?yorsan, yapam?yorsan iftira ediyorsun demektir.”

0 Yorum