gündeminiz
Image
ekonomi

Kriz sinyalleri g?z ard? ediliyor

gündeminiz

Kur ?oku ve faiz yükü pembe tabloyu çoktan sildi. ?lk çeyrekteki yüzde 7.4’lük büyümenin yeniden dengelenme sürecinden önceyi yans?tt???n? vurgulayan ekonomistler, “Kur ?oku ile yüksek faiz maliyeti y?l?n geri kalan?nda sert bir fren ihtimalini güçlendiriyor” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK/sözcü
Milli gelirdeki yüzde 7.4'lük büyüme ile ayn? gün aç?klanan cari aç?k rakamlar? ve yükselen enflasyon beklentisi ekonomideki hasar? ortaya koyarken, kur ?oku ile yüksek faiz maliyetinin getirece?i a??r yük y?l?n geri kalan? için “sert fren” ihtimalini güçlendirdi. Ekonomistler, AKP hükümetinin üçte ikisini vatanda??n gerçekle?tirdi?i tüketimle sa?lanan büyümeyle övünürken, aç?klanan resmi verilerin ortaya koydu?u kriz sinyallerini ise görmezden geldi?ine dikkat çekiyor. Nisan ay? itibar?yla y?ll?k cari aç?k 57.4 milyar dolara ula??rken, Merkez Bankas?'n?n anketine göre y?l sonu enflasyon beklentisi de yüzde 12.28'e ç?km?? durumda.

B?R C?S?M YAKLA?IYOR

TCMB eski Ba?kan? ve ?Y? Parti Ankara Milletvekili Aday? Durmu? Y?lmaz da önceki gün “Kriz laf?n? kullanmak istemem fakat bize do?ru yakla?an bir cisim var ama ne oldu?unu bilmiyoruz. Bizim bunu fark etmek için kamuoyuyla ileti?imi güçlendirmemiz laz?m” sözleriyle yakla?an risklere dikkat çekti. Kur ?oku ve yüksek faizin maliyetlerde yaratt??? art?? y?l?n geri kalan?na ili?kin en iyimser tahminle ekonomik büyümede “yumu?ak ini?” beklentisine yol açarken, “sert fren” ihtimali de kötümser bir senaryo olarak öne ç?k?yor.

Ekonomik yava?lama uyar?s?nda bulunan Londra merkezli Bluebay Asset Management Geli?mekte Olan Ülkeler Stratejisti Timothy Ash, beklentilerin üzerinde gelse de büyüme verisinin yeniden dengelenme sürecinden önceki dönemi yans?tt??? için anlams?z oldu?unu vurgulad?. Ash, “Y?l?n ikinci yar?s?nda daha yüksek oranl? faizler, daha zay?f yerel para ve daha dü?ük büyümeyle birlikte yeniden dengelenme sürecinin ya?anaca?? art?k kesinle?ti. Sorulmas? gereken tek soru ne kadar sanc?l? olaca??” yorumunu yapt?. Ash, nisanda 5 milyar 430 milyon dolara yükselen cari aç?k verilerinin problemleri teyit etti?ini dile getirdi. Capital Economics Analisti Jason Tuvey de gelecek dönem keskin bir ekonomik yava?lama bekledi?ini vurgulayarak, “Daha önceki deneyimler, son aylarda görülen ölçekteki bir finansal s?k?la?t?rman?n gayrisafi yurtiçi has?lada y?ll?k yüzde 8'e varan oranlarda ani bir yava?lamaya yol açt???n? gösteriyor” diye konu?tu.

Almanya Ba?bakan? Angela Merkel, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria (solda) ve IMF Ba?kan? Lagarde (soldan ikinci) ile bir araya geldi. 
LAGARDE: UFUKTA KARA BULUTLAR TOPLANDI

Uluslararas? Para Fonu (IMF) Ba?kan? Christine Lagarde, ufukta kara bulutlar?n topland???n? belirterek, en karanl?k bulutun da ülkeler aras?nda ya?anan güvensizlikler oldu?unu ifade etti. Almanya Ba?bakan? Angela Merkel, ba?kent Berlin'de, Ekonomik ??birli?i ve Kalk?nma Te?kilat? (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria, IMF Ba?kan? Lagarde, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Müdürü Roberto Azevedo, Uluslararas? Çal??ma Örgütü (ILO) Genel Müdürü Guy Ryder, Afrika Kalk?nma Bankas? (AFDB) Ba?kan? Akinwumi Adesina ve Dünya Bankas? Ba?kan? Jim Yong Kim'i temsilen Dünya Bankas? CEO'su Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

Merkel de, dünyadaki ekonomik sorunlar?n, global i?birli?i ve kar??l?kl? kazanca dayal? projelerle çözülebilece?ini belirterek, “Dünya asl?nda olumlu bir yolda, ancak bu gidi?at? hatal? davran??larla aksatmamal?y?z” dedi.

0 Yorum