gündeminiz
Image
gündem

300 bin emekliye ikramiye yok

gündeminiz

Hükümet SGK’l? emeklilere bayramlarda 2 bin lira ikramiye verirken, 17 özel emeklilik sand???ndaki 300 bini a?k?n emekli bu haktan yararlanamayacak.

Erdo?an SÜZER/SÖZCÜ
Emekliye iki bayramda biner lira ikramiye verilirken, Türkiye'de bu haktan yararlanamayan yakla??k 300 bini a?k?n emekli bulunuyor.

Ödemenin yap?lmamas? halinde emeklilerin ayl?k 166 lira kayba u?rayaca?? belirtilirken özel emekli sand?klar?n? y?ll?k 300 milyon liral?k ek yük korkusu sard?.

SADECE SGK'LILAR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) d???nda 10 banka, 6 sigorta ?irketi ile TOBB ve ona ba?l? odalar?n çal??anlar?n?n dahil oldu?u 17 emekli sand??? bulunuyor. Bu sand?klardan 300 bini a?k?n emekli ayl?k al?yor. Yasayla kal?c? hale getirilen y?ll?k 2 bin liral?k bayram ikramiyesi sadece SGK'dan ayl?k alan yakla??k 12 milyon emekliyi kaps?yor. Yasaya göre çal???rken SGK'ya prim ödeyerek emeklili?e hak kazanan bu emeklilerin ikramiyeleri Hazine'den ödeniyor.

ADALETS?ZL?K OLDU

SGK d???ndaki özel sand?klara prim ödeyerek emekli olan 300 bin ki?i ise yasa kapsam?na girmedi?i için bayram ikramiyesinden yararlanam?yor. Bu emekliler çal???rken primlerini özel sand?klara ödedikleri için maa?lar?n? SGK'dan de?il kendi özel sand?klar?ndan al?yorlar. Dolay?s?yla bu emeklilere bayram ikramiyesi ödenip ödenmeyece?ine SGK'n?n de?il sand?k yönetimlerinin karar vermesi gerekiyor.

Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sand?k emeklileri, bu durumun kendileri için büyük bir haks?zl?k oldu?unu ve adaletsizli?e yol açt???n? belirterek özel sand?k emeklilerinin de kapsama al?nmas?n? istiyorlar.

2008 y?l?nda 3 sosyal güvenlik kurumu birle?tirilirken özel sand?klar?n da ayn? çat?da toplanmas?na karar verildi?ini ancak bunun sürekli ertelendi?ini belirten emekliler, ya kendilerine de Hazine'den ödeme yap?lmas?n? ya da ödeme için özel sand?klara talimat verilmesini istiyorlar Gelen yo?un talep ve ?ikayetler üzerine Türkiye Bankalar Birli?i'nin üyesi olan bankalar?n durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na sordu?u, SGK'n?n ise “?kramiye konusu her sand???n kendi karar?na ba?l? olan bir konu. O sand?klar?n her biri ayr? bir SGK gibi. Paras? olan, mali durumu iyi olan sand?k karar al?rsa ödeyebilir. Biz onlara ödeyin ya da ödemeyin diye talimat veremeyiz” yan?t? verdi?i ö?renildi.

0 Yorum