gündeminiz
Image
Sağlık

T?rkiye'nin sa?l??? da bitti

gündeminiz

Haz?rlanan raporda, sa?l?k sistemimiz ad?na yap?lan tercihlerin çok ulusluk sa?l?k ?irketlerinin ülkemizin sa?l?k alan?n?n tüm noktalar?na nüfuz etti?i ve bu durumun ülke vatanda?lar? ve sa?l?k sistemimiz için tehlike bar?nd?rd??? dile getirildi...
Genel Sa?l?k-?? Sendikas? taraf?ndan haz?rlanan “Uluslararas? Sa?l?k Tekelleri K?skanc?nda Sa?l???m?z” adl? raporda, Sa?l?k sektörünün tekelle?mesinden ve sa?l?k alan?ndaki küresel ?irketlerin ku?atmalar?ndan bahsedildi. Sa?l?k sistemimiz ad?na al?nan kararlar?n ve yap?lan tercihlerin sa?l?k tekellerinin sa?l?k sistemimizi biçimlendirdi?i aktar?ld?. 

Haz?rlanan raporda, sa?l?k sistemimiz ad?na yap?lan tercihlerin çok ulusluk sa?l?k ?irketlerinin ülkemizin sa?l?k alan?n?n tüm noktalar?na nüfuz etti?i ve bu durumun ülke vatanda?lar? ve sa?l?k sistemimiz için tehlike bar?nd?rd??? dile getirildi.

SA?LIK H?ZMET?N?N P?YASALA?TIRILMASI

Raporda, "T.C Anayasas? Madde 56. devletin tüm vatanda?lar?n?n sa?l?kl? ko?ullarda ya?amlar?n?n düzenlenmesini sa?lama yükümlülü?ün oldu?u belirtilirken,  sa?l?k al?n?r sat?l?r bir meta, hasta ise mü?teri ?eklinde ya?am?m?z?n her noktas?nda yeniden tan?mlanm??t?r" ifadeleri kullan?l?yor.

Sa?l?k hizmetinin piyasala?t?r?lmas? süreci,  yerli sermayenin önünü açacak ve onu güçlendirecek biçimde i?lenmedi?i ifade edilirken son y?llarda ülkemizdeki sa?l?k sisteminin “reform” ad? alt?nda geçirdi?i dönü?ümün sa?l?k tekellerinin büyümesine yol açt??? dile getiriyor. Bu noktada da çok uluslu ?irketlerin, uluslarlaras? hastane zincirleri a?? ile özel hastaneleri bünyelerine katt??? ve kamu hastanelerinin tasfiyesinin h?zland???na de?iniliyor.

?LAÇ SEKTÖRÜNÜN HIZLA BÜYÜMES?


 
Genel Sa?l?k-?? Sendikas? taraf?ndan haz?rlanan raporda bir ba?ka çarp?c? konu ise ilaç sektörünün h?zla büyümesi. Raporda aktar?lanlara göre, Sa?l?kta Dönü?üm Program? ad? alt?nda hayata geçirilen sa?l?k sistemi modeli piyasala?may? ve sektörün büyümesini kolayla?t?rd?.

Sa?l?k harcamalar? aç?s?ndan d??a ba??ml? olan ülkelerde harcamalar?n büyük ço?unlu?u ilaç paras? veya t?bbi araç gereç paras? olarak ülke d???na ç?kt??? dile getirilirken dünyan?n en büyük 10 ilaç? üreticisinin tümünün Türkiye pazar?na sat??? bulundu?u bilgisi veriliyor.

2016 y?lsonu sat?? verilerine göre dünya ilaç pazar?n?n büyüklü?ü 1,1 trilyon dolar olarak gerçekle?ti?ine de de?inilen raporda, Çin, Japonya, Almanya ve Fransa’n?n dünya ilaç endüstrisinin en büyük 5 pazar? oldu?u aktar?l?yor. 2016 y?l? sonundaki 462 milyar dolar toplam büyüklükle ABD ilaç pazar? sektörün tart??mas?z lideri konumunda.

UYDURMA HASTALIKLAR

?laç üreticilerinin dünyan?n her noktas?nda büyük bir pazara sahip olmas? ve sektörün tekelle?mesi ilaç sat?m?n? art?rmak için uydurma hastal?k ç?kard?klar? da rapordaki di?er konu.

Ekoloji ve sanat dergisi Gaia’n?n 19 May?s 2016 yay?n?nda bu konuya dair ?öyle bir yaz?s? bulunuyor: “Bugün büyük ilaç firmalar?, AR-GE faaliyetleri kapsam?nda ke?fetti?i say?s?z hastal?k türü ortaya koymu?tur. Tersinden okursak, bu tekellerin yeni pazarlar yaratma çabas? do?rultusunda yürütülen AR-GE projeleriyle “uydurma hastal?klar” ç?kar?lm??t?r.”

ÖZEL SEKTÖR SA?LIK HARCAMASI 10 KAT ARTTI

 Raporda edinilen bilgiler çerçevesinde, Türkiye’de son 15 y?lda toplam sa?l?k harcamas? 19 kat artarken, özel sektör sa?l?k harcamas? da yakla??k 10 kat artt??? aktar?l?yor. Büyük uluslararas? sa?l?k ?irketlerinin ülkeye girmesi kamusal sa?l?k hizmetinin çökmesi sonucu sa?l?k sistemimiz yabanc? sermayenin hakimiyetinde. Bu noktada büyük sorunlar kar??m?za ç?k?yor.

 .Yabanc? sermayenin sektörü ele geçirmesiyle vatanda??n ki?isel verileri ve sa?l?k kay?tlar?n?n ?irketlere bilgi ve onay ile teslim edilmektedir. Kay?t alt?na al?nan her türlü verinin de korunmas? mümkün de?ildir.

·T?bbi tedavi sistemleri üzerinde d??a ba??ml?l?k yüzde 85’e ula?m??t?r.

·Sa?l?k hizmetlerinin etkinli?inin azalmas? sonucu teknolojiye ba??ml?l?k artmakta dolay?s?yla maliyet de artmakta.

·Kamu ?ktisadi Kurulu?lar?n?n önemli ölçüde tasfiye edilip, özel hastane zincirlerinin olu?mas?yla sektörün rant kavgas? haline geldi.

Odatv.com

0 Yorum