gündeminiz
Image
Sağlık

Ara? garantili k?pr?lerden sonra, HASTA GARANT?L? sa?l?k kamp?sleri!

gündeminiz

Türkiye’de sa?l?k sistemi hasta ve yak?nlar?n? gerçekten mutlu ediyor mu? Yurtta?lar sa?l?k hizmetlerine eri?imde gerçekten huzur dolu mu? 24 Haziran seçimi yakla?t?kça iktidar kanad?ndan gelen aç?klamalara bak?l?rsa Türkiye’de sa?l?k sisteminin hiçbir sorunu yok! 

Son olarak Cumhurba?kan? Erdo?an kat?ld??? bir TV program?nda, ?ehir hastanelerini överek, “vatanda?lar?m?z buraya geldi?inde o kadar mutlu oluyor ki. Gidiyorum, gözleri doluyor” dedi. Ancak, Türkiye’nin gerçek rakamlar? iktidar? do?rulam?yor!

 
ARAÇ GARANT?L? KÖPRÜLERDEN SONRA, HASTA GARANT?L? SA?LIK KAMPÜSLER?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gamze Akku? ?lgezdi, Sa?l?k Bakanl???’n?n, entegre sa?l?k kampüsleri ile ?ehir hastanelerinin ihale sürecinde, yüklenici firmalara yüzde 70 doluluk oran? garantisi verdi?ini ifade ederek, “Asli görevi hastal?klar? önlemek ve tedavi etmek olan Sa?l?k Bakanl???, bu görevi i?i sa?l?k olmayan müteahhit ?irketlerine b?rak?yor. Entegre sa?l?k kampüslerine hasta vaat eden AKP iktidar?, araç garantili köprülerden sonra hasta garantili hastaneleri de siyasi literatüre yerle?tiriyor” dedi.

HASTAYI MÜ?TER? G?B? GÖREN S?STEM ??DDET? KÖRÜKLÜYOR

Öte yandan hastay? mü?teri, hastaneyi de ticarethane olarak gören AKP iktidar?n?n, sa?l?kta ?iddeti körükledi?ini vurgulayan CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gamze Akku? ?lgezdi, Sa?l?k Bakanl??? verilerinin sa?l?k çal??anlar?na yönelik ?iddetin ula?t??? korkunç tabloyu gözler önüne serdi?ini söyledi.

Sa?l?kta ?iddeti önlemek amac?yla devreye sokulan Beyaz kod uygulamas?na göre, 2012 y?l?n?n ilk 6 ay?nda 5.050 ?iddet vakas?n?n rapor edildi?ini aç?klayan CHP’li ?lgezdi, 2017 y?l? sonunda ?iddet vakalar?nda yüzde 168 oran?nda art?? ya?and???n? ve 13.545 ?iddet vakas?n?n meydana geldi?ini aç?klad?.

SAAT BA?I B?R DOKTOR ??DDET GÖRÜYOR!

“2018 y?l?n?n henüz ilk 4 ay?nda meydana gelen 2.934 ?iddet vakas?, sa?l?k çal??anlar?na yönelik ?iddetin geçen her y?l katlanarak sürdü?ünü gösteriyor” diyen CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gamze Akku? ?lgezdi, 2013-2017 y?llar? aras?nda 60.391 ?iddet vakas?n?n rapor edildi?ini, dolay?s?yla her saat ba?? bir doktorun ?iddete maruz kald???n?n ortaya ç?kt???n? vurgulad?.

 

EN FAZLA ??DDET DEVLET HASTANELER?NDE

Sa?l?k Bakanl??? kay?tlar?na göre en fazla ?iddetin Devlet Hastanelerinde ya?and???na dikkati çeken CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? ?lgezdi, 2013-2017 y?llar? aras?nda sa?l?k kurumlar?nda meydana gelen ?iddet vakalar?n?n (60.391) yüzde 42’sinin devlet hastanelerinde (25.481) rapor edildi?ine dikkat çekerek, devasa ?ehir hastanelerinin yetersiz sa?l?k personeli ve artan i? yükü nedeniyle kaç?n?lmaz olarak ?iddeti körükleyece?ini ifade etti.

KAMU HASTANELER? RUHSATSIZ

?lgezdi ayr?ca Türkiye’de kamu hastanelerinin AKP iktidar? taraf?ndan ruhsats?z çal??t?r?ld???n? da aç?klad?. Sa?l?k Bakanl??? kay?tlar?na göre hastaneleri ruhsatland?rma çal??malar?n?n 06.11.2013 tarihinden beri devam etti?ine dikkati çeken ?lgezdi, sa?l?k tesislerinin büyük k?sm?n?n 5 y?ld?r geçici ruhsatla faaliyet gösterdi?ini söyledi. Ruhsats?z çal??an hastanelerin halk sa?l???n? ciddi anlamda tehdit etti?ini aktaran CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gamze Akku? ?lgezdi, Say??tay raporlar?na göre 2016 y?l? itibariyle Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na ba?l? 996, Türkiye Halk Sa?l??? Kurumuna ba?l? 6050 sa?l?k kurumunun geçici ruhsatla çal??t???n? aç?klad?.

 

0 Yorum