gündeminiz
Image
Sağlık

Erdo?an aksini iddia etse de ger?ekler ortada: 14 kalem ?deme yoksa sa?l?k da yok

gündeminiz

Sa?l?k sisteminde yurtta?lar randevudan muayeneye, tetkikten ‘b?çak paras?’na 14 farkl? ödeme yapmak zorunda. GSS prim borcunu ödeyemeyen 6.4 milyon ki?i de sa?l?k hizmeti alam?yor

 
BURCU CANSU/B?RGÜNNET

AKP Genel Ba?kan? ve Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an önceki ak?am kat?ld??? bir programda ?ehir hastanelerini överken hastalar? “mü?teri” olarak tan?mlam??, yurtta?lar?n para ödemeden sa?l?k hizmeti ald???n? iddia etti. Ancak gerçekler Erdo?an’? do?rulam?yor.

Randevu ile ba?layan ödemeler, hastaneye ad?m att?ktan sonra da muayene, tetkik, t?bbi malzeme, ilaç, reçete, b?çak paras? ile devam ediyor. Yurtta? SGK’ye 14 kalem katk?–kat?l?m pay? ve özel sa?l?k kurumuna yüzde 200’e varan ilave ücret ödeme yapmadan sa?l?k hizmetine eri?emiyor. Genel Sa?l?k Sigortas? (GSS) prim borcunu ödeyemeyen 6.4 milyon yurtta? ise sa?l?k hizmeti alam?yor.


 
‘Mü?teri’ temennisi

Cumhurba?kan? Erdo?an, bir televizyon program?nda, sa?l?k sistemini anlat?rken ?unlar? söyledi: “Proje bizim i?imiz. Avrupal? buraya gelsin. Tek derdimiz kalite sahibi doktorlar?m?z? artt?rmak. Onlar? artt?rd???m?zda in?allah bu hastanelerin mü?terisi çok daha artacak. ?u an bile vatanda?lar?m?z buraya geldi?inde o kadar mutlu oluyor ki. Gidiyorum, gözleri doluyor. ‘Ey Tayyibim diyor, sen bu hastaneleri yapt?n. Ben ne davar?m?, ne ine?imi satt?m... Buraya para ödemeden yatt?m’ diyor. Biz gelmeden önce MR m? vard?, tomografi mi vard?? Geldi?imizde birkaç tane k?r?k dökük ambulans vard?. Eskiden köpeklerin çekti?i ambulans ile götürülürdü. ?imdi paletli ambulanslarla bu i?i yap?yoruz.”

14 farkl? ödeme

Erdo?an sa?l?k sisteminin “ücretsiz” oldu?unu iddia etse de yurtta? AKP Hükümeti’nin uygulamaya koydu?u Sa?l?kta Dönü?üm Program?’nda paras? kadar sa?l?k hizmetine ula?abiliyor.

Hastanelerden randevu almak için “Alo182” hatt?n? arad???nda 4.50 TL ödeme ile ba?layan sistem içinde yurtta?lar ?u ödemeleri de yapmak zorunda:

»?kinci basamak kamu hastaneleri 6 TL,
»Üçüncü basamak e?itim ve ara?t?rma hastaneleri 7 TL,
Ȇniversite hastaneleri 8 TL,
»Özel hastaneler 15 TL,
»10 gün içerisinde ayn? bran?tan farkl? hastaneye müracaatta muayene ücretine ek olarak 5 TL,
»?laç bedelinin yüzde 10 -20’si,


»Üç kutu ilaca kadar her reçete 3 TL, üç kutu ilaçtan sonra kutu ba??na art? 1 TL,
»E?de?er ilac?n en ucuzunun yüzde 10’u,
»Vücut d??? protez ve ortez bedelinin yüzde 10–20’si,


»Kurumla sözle?meli vak?f üniversitesi ile özel sa?l?k kurum ve kurulu?lar?nda yap?lacak ameliyatlarda SUT’taki bedelin yüzde 200’üne ula?an, üniversitelerde ise asgari ücretin iki kat?na kadar “b?çak paras?”
»Hastanelerin çift yatakl? odalarda standart yatak tarifesinin 1.5 kat?, tek yatakl? odalarda ise 3 kat?,
»?stisnai sa?l?k hizmetleri için i?lem bedellerinin 3 kat? ilave ücret.


GSS borçlusuna hizmet yok

SGK’nin verilerine göre, herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çal??mayan, SGK’den gelir ve ayl?k almayan, 18 ya??n? doldurmu?, ö?renci olmayan ve ayl?k geliri asgari ücretin üçte birinden az para alan 6.4 milyon yurtta? ise hiçbir ?ekilde kamudan sa?l?k hizmeti alam?yor.

0 Yorum