gündeminiz
Image
Spor

Ali Ko? ve y?netimi mazbatas?n? ald?: ?En b?y?k dile?im Aziz Y?ld?r?m??n o kupay? kald?rmas?d?r?

gündeminiz

Fenerbahçe'nin ba?kan? Ali Koç ve yönetim kurulu, Ülker Stad?'nda gerçekle?tirilen törenle mazbatalar?n? ald?. Fenerbahçe tararftar?na seslenen Koç, "Basketbolda ?ampiyon olursak en büyük dile?im Aziz Y?ld?r?m'?n o kupay? kald?rmas?d?r." dedi.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Seçimli Ola?an Genel Kurul’da 16 bin 92 oy ile ba?kanl??a seçilen Ali Koç ve yönetimi, Ülker Stad?’nda taraftara aç?k olarak gerçekle?tirilen tören ile mazbatalar?n? ald?.

Kad?köy’e saatler öncesinden gelerek Fenerium Tribünü’nü tamamen dolduran sar? lacivertli taraftarlar, me?aleler yakarak ”Ali Koç Ba?kan Fenerbahçe ?ampiyon”, ”Fenerbahçe Her Zaman Taraftar?nd?r”, ”Büyük Ba?kan” ?eklinde s?k s?k tezahüratlarda bulundular. Taraftar?n sevgi gösterilerini kar??l?ks?z b?rakmayan Ali Koç, tribünlerin önüne gelerek sar? lacivertli taraftarlar? selamlad?.

Öte yandan sar? lacivertli taraftarlar?n eski ba?kan Aziz Y?ld?r?m ve Galatasaray aleyhinde yapt??? tezahüratlara Ali Koç müdahale ederek “Böyle yapmay?n arkada?lar, biz burada yeni sayfa açmak için var?z. Bunu yaparsan?z bana da sayg?s?zl?k etmi? olursunuz” dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Ba?kan? Vefa Küçük’ün elinden mazbatas?n? alan Koç, Fenerbahçeli taraftarlar?n “Sana a????z, ille de sen” tezahüratlar?na, “Ben de size a????m, ne derlerse desinler. Annem ?a??rd?, söyledikleriniz duyunca. Al??acak o da. Ben de sizinle gurur duyuyorum, bu camian?n bir ferdi oldu?um için gurur duyuyorum” dedi.

 

SAHNEYE KAMER KAYA ?LE B?RL?KTE ÇIKTI

Ali Koç mazbata töreninde kürsüye kendisini Fenerbahçeli yapan Kamer Kaya ile el ele ç?kt?. Koç, Kaya’n?n elini tutarak tribünleri selamlad?. Fenerbahçe Spor Kulübü Yeni Ba?kan? Ali Koç seçim çal??malar? s?ras?nda kat?ld??? bir televizyon program?nda, ailesinin ba?ka tak?mlar? tutmas?na ra?men kendisini Kamer Kaya’n?n Fenerbahçeli yapt???n? söylemi?ti.

Koç ayr?ca tören sonras?nda Fenerbahçe Do?u?-TOFA? maç?n? izlemek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gidece?ini aç?klad?. Koç ayr?ca basketbolda oynayacaklar? final serisi sonunda ?ampiyon olmalar? halinde Aziz Y?ld?r?m’?n kupay? kald?rmas?n? istedi?ini dile getirdi.

??te ‘SKOR’ olarak anbean takip etti?imiz mazbata törenininde ya?anan tüm geli?meler;

18:31 – Ali Koç: “Evet arkada?lar…Ben de size a????m, ne derlerse desinler… Ben de sizinle gurur duyuyorum. Ben de bu camian?n bir ferdi oldu?um için gurur duyuyorum. Önemli olan icraatlar ba?lad??? zaman benimle ve arkada?lar?mla gurur duyman?z. ?n?allah o yolda da sizlere, sizin sevginize, umutlar?n?za lay?k oluruz. Fenerbahçe camias? aç?s?ndan bir ilkler ya??yoruz. Son 6 ayda özellikle son 48 saatte ben ve arkada?lar?ma ya?att?klar?n?z tarifi unutulmaz hisler. Say?n Vefa Küçük’e te?ekkür etmek istiyorum. Zaman zaman ayr? gayr? da dü?sek biz fazla endi?elensek de endi?elerimizde, endi?elenmeye gerek olmad???n? burada yapt??? adil bir ba?kanl?kla gösterdi. Endi?eler vard? ama tüm Türkiye’ye örnek bir seçim yapt?k. Fark ettiniz mi Fenerbahçe’nin büyüklü?ünü, ayr?cal???n?. Bunu kesinlikle ??mar?kl?k olarak söylemiyorum. Belki ço?umuz bile fark edememi?tik ?u iki günde ya?ananlar? görünce. Dünyada seçimimiz mevzu bahis oldu. Tarafl? tarafs?z insanlar iki gün boyunca saatlerce bizleri izlediler. Sadece FB TV de?il bütün televizyonlar gösterdi.”

“S?ZE SABRED?N DEM?YORUM AMA…”

Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir yan?ndan, dünyan?n dört bir yan?ndan aileleriyle, çocuklar?yla gelen insanlar, ambulansla, tekerlekli sandalyeyle gelenler, geldiniz camian?za sahip ç?kt?n?z. Allah raz? olsun hepinizden. Biz de?i?im dedik, dönü?üm dedik, kongre üyeleri de ayn? histe olduklar?n? söylediler. Tarihi bir sonuçla ben ve arkada?lar?m buraday?z. Her zaman söyledim. Korktu?umuz hiçbir ?ey yok. Kaybederiz, kazan?r?z. Kongre üyelerinin takdiridir dedik. Korktu?umuz sizin beklentilerinizi yerine getirememek. Bu konuda size sabredin demiyorum, ama hakikatler konusunda bilgi sahibi olman?z? istiyorum. Size hayal vaad etmedik. Hatta yapabilece?imizin alt?nda bir beklentiyle kar??n?za ç?kt?k.”

“EN BÜYÜK TRANSFER S?ZS?N?Z”

“Bunu bir mazeret için söylemiyorum ama bilmek zorundas?n?z. Bunu siz ba?ard?n?z. Bizi her türlü mücadeleye, dikenli yola göre siz dimdik ayakta tuttunuz. Sizin sayenizde biz de kuyru?u dik tuttuk. Evet gelecek sezon ?ampiyonlu?a, zirveye oynayacak kadrolar kuraca??z. Ama gazetelerde yazanlara o kadar önem vermeyin. Bugün bahsedilen insanlar buraya gelecek edecek diye biz aç?klamad???m?z sürece ciddiye almay?n. Gelirleri dü?en, giderleri artan, kombinesi, locas? temlik edilmi?, ta??nmazlar? ipotek, ?u statta bir tek Ülker’in sponsorlu?u kald?. ?çinde bulundu?umuz durumu bilin ama siz bu tak?m?n arkas?nda durdukça her kurdu?umuz kadro ?ampiyon olur. En büyük transfer sizsiniz. En büyük transfer felsefe de?i?ikli?i”

Ali Koç`un mazbata töreni için Kad?köy`e ak?n ettiler
Fenerbahçe'de ba?kanl?k yar???n? kazanan Ali Koç ve yönetimi, mazbatalar?n? almak için saatleri sayarken Fenerbahçe taraftar? da Kad?köy'e ak?n etmi? durumda. ?lgili Haberi Oku

“TARAFTARA B?R HEDEF VER?YORUM”

“S?ms?k? kenetlenerek buraya geldik. Her daim sizi hissettik. Esas mücadele ?imdi ba?l?yor. Aram?za ba?kalar?n?n girmemesi için lütfen çok uyan?k olun. Çok ?ey yaz?lacak çizilecek. Biz elimizi ta??n alt?na koyaca??z. Fenerbahçe için maddi manevi sizi gece uyutturacak fedakarl?klar? yapaca??z. ?çiniz rahat olsun o konuda. Sonra önce biz, sonra siz. Siz kim? Bu camian?n her kesiminden olan insanlar. ??adam?, akademisyen, sanatç?, yarg? mensubu, taraftar, çocuklar, hocalar her birimizin çorbada tuzu olacak. Bu ba?lamda ikinci ricam sizden. Biz nas?l bir kulüp olmal?y?z biliyor musunuz? Kap? kap? sponsor arayan de?il, sponsorlar?n kap?s?na geldi?i bir kulüp olaca??z. O zamana kadar da biz gerekli sponsorluklar? bulaca??z. Fenerbahçe’nin ileri gelenleri siz de bu trene kat?l?n. Siz taraftarlardan ne isteyece?iz? Kombinelerde ?üphem yok bir tane kalmayacak. Bunu bana inand?rd?n?z. Size bir hedef daha veriyorum. ?imdiden loca talepleri artmaya ba?lad?. Gelin bir rekora imza atal?m. Gelin bir sezon öncesi sat?labilen en çok forma adedini, yeni sezon forma adetlerini satal?m. Hatta gelin Eylül ay?ndan önce her sezon satt???m?z toplam?n?n say?s?n? ç?kartal?m, bir sezonluk formay? Eylül ay?na kadar satal?m”

“BU ÜLKE ARTIK KAVGADAN, KAOSTAN BIKTI”

“Ülkemizde Fenerbahçe’nin dostu, dü?man?ndan daha büyük olmal?. ?çinde bulundu?umuz durum Fenerbahçe ve di?erleri olmalal?. Fenerbahçe ?ampiyon oldu?u zaman ba?ka tak?m?n vatanda?lar?, sporla ilgilenmeyen insanlar da ‘bu kulüp camia hay?rl?d?r, ülkesine katk? yapar, onlar kazans?n’ desin. Sevilmek istiyorsak önce biz sevece?iz. Bu ilkeleri biz ya?ataca??z. Bu ülke art?k kavgadan, kaostan b?kt?. Sporun ayr??t?r?c? nefret ?iddet dilini de?i?tirece?iz. Bilhassa sizlere söylüyorum bunu arkada?lar. Kendinize yap?lmas?n? istemedi?iniz bir ?eyi ba?kasna yapmay?n. Biz örnek kulüp olaca??z. Saha d???nda yap?c? rekabetin öncüsü olaca??z. ?nsanlar sponsor olmaktan korkuyorlar.”

 

“??TE O ZAMAN YOLLARI AYIRIRIZ”

“Bu süreçte çok gerildiniz. ?stemeyerek olsa da Fenerbahçe seçimine alet edildiniz. Unutun. Geçti bunlar art?k. Birkaç ki?i d???nda kimseyle derdimiz yok. Sizden istedi?im tek bir ?ey var. Camian?za hizmet etmek için elinizden geleni yap?n. Ba?ka bir ?ey yapmay?n. Bizim güvenimizi kazanmak için gelip bir evvel ki yönetim hakk?n konu?ursan?z o zaman yollar? ay?r?r?z. Yapacak çok i?imiz var. Dedikoduyla falan u?ra?mayaca??z.”

“EN BÜYÜK D?LE??M AZ?Z YILDIRIM’IN…”

“Gitti?im her yerde hayatta fark?ndal??? olmayan çocuklarla duygular ya?ad?m. Onlar?n analar?na, babalar?na çok te?ekkür ediyorum. Size ?ampiyonluk sözü veremem ama övünçle dola?aca??n?z bir Fenerbahçe sözü veriyorum. Basketbolda ?ampiyon olursak en büyük dile?im Aziz Y?ld?r?m’?n o kupay? kald?rmas?d?r. Kazand???m?z takdirde kupay? Aziz Y?ld?r?m ve yönetiminin kald?rmas? do?ru olur. Bu kupay? kald?rmak onlar?n hakk?. Yar?ndan sonra mücadele ba?l?yor. Bayraklar? ç?karmaya haz?r olun. Hepinize te?ekkür ediyorum. Sa? olun, var olun. Kalpler beraber.”

0 Yorum