gündeminiz
Image
Tarihe not

Adnan Menderes'in cellad? kimdi biliyor musunuz

gündeminiz

Adnan Menderes’in ayaklar?n?n alt?ndaki iskemleyi çeken ki?i bak?n kimmi?!

 

Adnan Menderes'in cellad? kimdi biliyor musunuz?

19 Kas?m 2017 - 23:33 - Güncelleme: 20 Kas?m 2017 - 11:50

Adnan Menderes’in de içinde bulundu?u THY uça??, Londra’da ini?e geçti?i s?rada dü?er..
Uçaktaki 21 ki?iden 14’ü hayat?n? kaybetmi?tir…

Kurtulan 7 ki?iden biri de Adnan Menderes’tir..

Türkiye’ye dönü?ünde Sirkeci Gar?nda büyük bir devlet töreni ile kar??lan?r Menderesi Kar??layanlar aras?nda CHP Genel ba?kan? ?smet ?nönü bile vard?r ama…

En ilginç olay bundan sonra…

Adnan Menderes perona ayak bast???nda insanlar yüksek boyutlu bir dalga gibi gidip gelirler..

O s?rada kalabal??? eline b?çakla yaran bir adam ensesinden tuttu?u be?-alt? ya??ndaki bir erkek çocu?unu Ba?bakan’?n ayaklar?n?n dibine yat?r?r…

Herkesin ?a?k?nl?ktan kan? donmu?tur…

Bu adam, Menderes’in ?a?k?n bakan gözlerinin içine dikti?i gözlerini devirerek: “Seni bize ALLAH ba???lad?. ?zin ver o?lumu senin için ALLAH’a kurban edeyim” diye ba??r?r…

Adamla Menderesin bak??malar? esnas?nda adam bir an ?a?k?nl??a dü?ünce, onun bu ?a?k?nl???n? f?rsat bilen emniyet görevlileri yeti?ir ve çocu?u adam?n elinden kurtar?rlar.

O olaydan tam 18 ay sonra…

https://www.haberportal.net/images/files/uploads/PicsArt_11-20-11.39.21-650x360.jpg

Takvimler 17 Eylül 1961’i gösterdi?inde… Adnan Menderes idam sehpas?n?n merdivenlerini ç?kar, titrek ad?mlarla…

Ölümle ya?am? birbirine ba?layan sandalyenin kondu?u masan?n ayaklar?, olmas? gerekenden daha yüksek…

Cellât gelip… Menderesin ayaklar?n?n alt?ndaki sandalyeyi çeker, tam sekiz dakika sürer…

Adnan Menderes’in ayaklar?n?n alt?ndaki iskemleyi çeken adam kimdi biliyor musunuz?..
Bilmeyenler için söyleyeyim:

Sirkeci Gar?nda çocu?unu Menderes için kurban etmek isteyen adamd?: Üsküdarl? gece bekçisi Kara Kemal (Ayson)…

?nsano?lu ne yaz?k ki budur…

 

0 Yorum