gündeminiz
Image
Spor

Fenerbah?e'de Ali Ko?'tan farkl? zafer

gündeminiz

Fenerbahçe Spor Kulubü, tarihi seçimlerinden birini gerçekle?tirdi. Fenerbahçe Kulübü'nün Ola?an Seçimli Genel Kurulu'nda, Fenerbahçe Kulübü Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m ile Ba?kan aday? Ali Koç yar??t?.

Dün gerçekle?en Genel Kurul'un 1. günü gergin ba?lam??, Y?ld?r?m ve Koç'un kar??l?kl? söz at??malar?na sahne olmu?tu. Bugün Genel Kurul'un ikinci gününde ise, saat 10 itibariyle oy verme i?lemi ba?lad?. 20 bini a?k?n üye, 38 sand?kta 37. ba?kan?n? seçti.

Seçimde oy kullan?m? tamamland? ve sand?klar kapat?ld?. Yap?lan say?mlara göre Ali Koç'un ba?kanl??? kesinle?ti. Resmi aç?klaman?n yap?lmas? bekleniyor. Ancak Ali Koç'un büyük bir farkla ba?kan seçildi?i ö?renildi.

Divan Ba?kan? Vefa Küçük’ün aç?klad??? resmi sonuçlara göre Ali Koç 20 bin 735 geçerli oyun 16 bin 92’sini alarak resmen ba?kan ilan edildi. Eski Ba?kanAziz Y?ld?r?m 4 bin 644 oy ald? ve 20 y?ll?k ba?kanl?k koltu?unu b?rakt?.

??te Ali Koç'un zaferi kutlad??? anlar:

 


 
Bu yöntem zay?flat?yor...
Resmi sonuçlar?n aç?klanmas?n?n ard?ndan Cumhurba?kan? aday? Muharrem ?nce, “Aziz Y?ld?r?m’a bugüne kadar yapt??? hizmetlerden dolay? te?ekkür ediyor, Fenerbahçe Ba?kanl???’na seçilen Ali Koç’u tebrik ediyorum. Fenerbahçe camias? de?i?imi gerçekle?tirmi?tir, ?imdi s?ra Türkiye’deki büyük de?i?imdedir” mesaj?n? payla?t?.

Öte yandan Fenerbahçe, Divan Ba?kan? Vefa Küçük'ün yönetim kurulundaki görev süresinde 6 y?l? tamamlamas? nedeniyle SPK düzenlemesi gere?i görevinden ayr?ld???n? KAP'a bildirdi.

??te baz? sand?klardan ç?kan sonuçlar:

1 No’lu sand?k resmi sonuç Ali Koç: 122 oy Aziz Y?ld?r?m: 33

5 nolu sand?k resmi sonuç Ali Koç: 399  Aziz Y?ld?r?m: 156

9 nolu sand?k resmi sonuç Ali Koç: 447  Aziz Y?ld?r?m: 142

17 nolu sand?k resmi sonuç Ali Koç: 459 Aziz Y?ld?r?m: 105

18 nolu sand?k resmi sonuç Ali Koç: 439 Aziz y?ld?r?m: 136

19 nolu sand?k resmi sonuç Ali Koç: 434 A. y?ld?r?m: 122

20 nolu sand?k resmi sonuç: Ali Koç: 459 A. Y?ld?r?m: 126

23 nolu sand?k resmi sonuç Ali Koç:413 A. y?ld?r?m:122

28 nolu sand?k resmi sonuç Ali Koç:420  A.Y?ld?r?m: 138

?u ana kadar sand?klardan al?nan resmi tutanak rakamlar? ?öyle oldu:

 

GÜN BOYU NELER OLDU

 

 

 

Ülker Stad?'nda yap?lan oy verme i?lemi 17:00'de son bulacak, günün sonunda Genel Kurul Divan?, Fenerbahçe'nin yeni ba?kan?n? seçecek... Oylar?n kesinle?ip onaylanmas?n?n ard?ndan yeni ba?kan, sal? günü mazbatas?n? alarak görevine ba?lam?? olacak.

Ba?kan adaylar?ndan Aziz Y?ld?r?m 36 numaral? sand?kta, Ali Koç ise 21 numaral? sand?kta oyunu kulland?.

 

 

Öte yandan, Seçimli Ola?an Genel Kurulun rekor kat?l?mla kulüp tarihine geçerken, 18 binden fazla ki?inin oy kulland??? belirtildi...

Aziz Y?ld?r?m, oy kullanmaya gelen üyeleri giri? alan?nda kar??lad?.

 

Koç'a ise, bir grup taraftar tezahürat yaparken, Koç da, grubun yan?na gelerek, "Hep beraber tarih yazmaya haz?r m?s?n?z" diye sordu.

0 Yorum