gündeminiz
Image
magazin

?ranl? sanat??lardan T?rkiye ??karmas?...

gündeminiz

Aralar?nda sulu boya, ya?l? boya, foto?raf ve tak? tasar?mlar?yla u?ra?an toplam 90 sanatç? ?stanbul’da eserlerini sergilemeye ba?lad?.
 Self Discovery (kendini ke?fet) ad?n? verdikleri karma sergi ile Türk sanatseverlerinin kar??s?na ç?kan ?ranl? sanatç?lar 8 Haziran Cuma gününe kadar Ni?anta?? ?dil Sanat Galerisinde eserlerini sergileyecekler. 


?ran’?n çe?itli kentlerinde ya?ayan ve bran?lar?nda ünlü olduklar?n? söyleyen sanatç?lar “?stanbul bir dünya kenti. Kültürün, sanat?n ve tarihin iç içe geçti?i harikulade bir ?ehir. Bu nedenle eserlerimizi ?stanbul’da sergileme ?ans? buldu?umuz için kendimizi mutlu hissediyoruz.” dediler. Saat 10.00 ile 18.00 aras?nda gezilebilecek serginin aç?l??? da görkemli oldu.

 

0 Yorum