gündeminiz
Image
kültür sanat

SARIYER BEYAZ MARTI ?D?L?, Gazeteci Yazar NURTEN ERTUL'un

gündeminiz

7. Sar?yer Edebiyat Günleri Sar?yer Beyaz Mart? Ödülünü Nurten ERTUL’a verildi… Nurten Ertul ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi mezunu, çe?itli gazetelerde muhabirlik. Editörlük ve genel yayan? yönetmeli?i yapt?. Eserleri aras?nda Kimlik – Elveda Kapodokya. Beyaz...

SARIYER BEYAZ MARTI ÖDÜLÜ “NURTEN ERTUL’A” VER?LD?
7. Sar?yer Edebiyat Günleri Sar?yer Beyaz Mart? Ödülünü Nurten ERTUL’a verildi…

Nurten Ertul ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi mezunu, çe?itli gazetelerde muhabirlik. Editörlük ve genel yayan? yönetmeli?i yapt?. Eserleri aras?nda Kimlik – Elveda Kapodokya. Beyaz Zambak, Miras adl? bir ara?t?rma eseri 2 roman? bulunmakta. 

 

K?ML?K –  ELVEDA  KOPADOKYA

Karamanl? Ortodokslar?n Ba??na Ne Geldi

‘Oysa ben bugüne de?in hayat?m? Büyükannem’in H?ristiyanl???n ilk dönemlerindeki çilecilerinden, Yunus Emre’lere ve Mevlana Celaleddin Rumi’lere de?in uzanarak olu?turdu?u bir olgunluk felsefesine gore ya?am??t?m. Bu felsefeyi Büyükannem bana ?öyle özetlemi?ti: ‘Hiç bir ?ey talep etmeyeceksin. Yaln?zca gündelik ekme?imizi veren Tanr?’ya ?ükredeceksin. Bize kar?? suç i?leyenlerin suçunu ba???layacaks?n. Kin tutmayacaks?n. Ya?ad???n ülkenin topra??na ve ekmek paran? kazand???n i?ine hile kar??t?rmayacaks?n. Çünkü hepimiz topraktan geldik topra?a gidece?iz.’

‘Karamanl?ca nedir? Karamanl?lar da kim?.. Büyükannem derin bir nefes ald?ktan sonra anlatmaya ba?lad?: Karamanl?lar Osmanl? ?mparatorlu?u döneminde Karaman eyaleti s?n?rlar? içinde ya?ayan ve Türkçe konu?an H?ristiyan Ortodoks topluluktur. Karamanl?lar, Rum alfabesini kullanarak Türkçe yazarlard?… Yava?ça e?ildim, saçlar?n? öpüp, koklad?m. Kula??na e?ilerek duyaca?? ?ekilde ?unlar? söyledim: Kimli?imize ve tarihimize ihanet etmeyece?im. Senden ald???m gibi bende kendi neslime, onu temiz bir ?ekilde teslim edece?im. Ard?ndan ba?l? ya?ad??? makineler sustu. Kollar?mda son nefesini verdi. Elvan Karaman, yüzünde tatl? bir tebessümle gözlerini hayata yummu?tu.’

 

http://www.sariyertimes.com/genel/sariyer-beyaz-marti-odulu-nurten-ertula-verildi/

0 Yorum