gündeminiz
Image
Sağlık

?r?mcek a??yla kanser tedavisi projesine ?d?l

gündeminiz

Trakya Üniversitesi T?p Fakültesi ö?rencisi Asl? Nur Özkan, TÜRKPATENT'in üniversiteler aras?nda düzenledi?i yar??mada, "Örümcek A?? Özütünün Prostat Kanseri Hücrelerinde Seçici Antikanser Etkisi" bulu?uyla ödül kazand?; projesinde, örümcek a??ndan elde edilen özütün kanser hücrelerini öldürdü?ünü gösterdi. Özkan, bu projesi için ninesinden ilham ald???n? söylüyor.
Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) üniversiteler aras?nda düzenlenen yar??mada ödül kazanan Trakya Üniversitesi T?p Fakültesi ö?rencisi Asl? Nur Özkan, “Örümcek a??ndan elde etti?imiz ekstratlar kanser hücrelerini öldürüyor. Dilerim ki, vakti geldi?inde bulu?um ülkemizin geli?tirdi?i yerli ilaçlardan biri olarak dünya piyasas?nda haketti?i yeri bulur.” dedi.


Özkan, TÜRKPATENT’in 1. Ulusal Üniversiteler Patent Yar??mas?’nda birincilik ödülünü kazand??? “Örümcek A?? Özütünün Prostat Kanseri Hücrelerinde Seçici Antikanser Etkisi” konulu bulu?u hakk?nda aç?klamalarda bulundu.

“N?NEM ÖRÜMCEK A?I KULLANIRDI”

Ödül kazand??? bulu?una de?inen Özkan, ?unlar? kaydetti:

“Ben çocukken ninem yaralar?n? iyile?tirmek için örümcek a?? kullan?rd?. O zamanlar ona ‘yapma böyle, bak mikrop kapar.’ derdim. O da ‘sen bilmezsin, iyi geliyor bu’ diye cevap verirdi. Bunu, nas?l iyi geliyor diye, uzun y?llar dü?ündüm. Üniversitede yolum Prof. Dr. O?uzhan Do?anlar ile kesi?ti. Kendisi do?al maddelerin kanser üzerindeki etkisini ara?t?rmay? seven ve bu konuda uzman olan bir hocam?z. Örümcek a??ndan bahsettim, ‘neler yapabiliriz çal??may? çok istiyorum.’ dedim. ‘E?er yara iyile?mesini sa?l?yorsa antikanser özelli?i de olabilir.’ dedi ve biz çal??malara ba?lad?k. Bö?ürtlen çal?lar?n?n üzerinden örümcek a?lar? toplamayla çal??mam?z? ba?latt?k. Gece gündüz, hafta içi, hafta sonu çal??t?k ve bir ekstrat elde etmeyi ba?ard?k. Elde etti?imiz ekstrat?n içeri?ini tespit ettik. Son derece zengin hücre yenileyici antioksidan ve antikanserojen maddeler ve bile?ikleri içinde bar?nd?rd???n? saptad?k. Kanser hücrelerine uygulad?k ve gördük ki, kanser hücrelerini programlanm?? hücre ölümü denilen yola sürüklüyor. Fakat bu etkiyi sa?l?kl? hücreler üzerinde göstermiyor. Yani elde etti?imiz ekstrat kanser hücrelerini seçebilme özelli?ine sahip.”


Özkan, iki y?ll?k bir emek sonucu örümcek a??ndan elde ettikleri ekstrat? daha da geli?mi? hale getirmek için çal??malara devam edeceklerini belirterek, “Çünkü bulu?umuzun ke?fedilen tüm ilaçlarda oldu?u gibi insana uygulanma a?amas?na gelene kadar izlemesi gereken uzun bir yol var. Bu da yakla??k olarak en az 5 y?ll?k bir süreç demek. Son a?amas?na kadar çal??mam? götürmek tabii ki en büyük hayalim. Dilerim ki, vakti geldi?inde bulu?um ülkemizin geli?tirdi?i yerli ilaçlardan biri olarak dünya piyasas?nda haketti?i yeri bulur. Yar??ma sürecinde en büyük destekçim ?üphesiz dan??man hocam Prof. Dr. O?uzhan Do?anlar ve Trakya Üniversitesi oldu. Ayr?ca her konuda yard?mc? olan TÜRKPATENT’e te?ekkür ederim.” ifadesini kulland?.

AA

0 Yorum