gündeminiz
Image
Sağlık

Hastane yolu ?ile dolu

gündeminiz

Türkiye’nin ilk ?ehir hastanesi ad?yla aç?lan Mersin ?ehir Hastanesi’nin son 550 metresi ‘engel’ dolu. En az iki araç de?i?tirerek gelenler, bu kez ring arac? için bekliyorlar.


Abidin Ya?mur /cumhuriyet


Mersin ?ehir Hastanesi’ne dolmu?la gitmek isteyenler, hastaneye 550 metre mesafedeki kav?akta inmek zorunda. Çünkü Büyük?ehir Belediyesi, dolmu?lar?n Hastane kap?s?na kadar gitmesine izin vermiyor. Dolmu?tan indikten sonra belediyenin ring arac?na binilerek hastaneye ula??l?yor ancak güne?in alt?nda ring arac?n? beklemek de çileye dönü?üyor. 
550 metrelik yolun büyük k?sm? rampa ve ya?l? ya da hasta birinin yürümesi imkâns?z gibi... Hastanenin kent merkezine uzak olmas? nedeniyle ula??mda zaten zorluk ya?ad?klar?n? söyleyen yurtta?, “Dolmu?la kav?a?a geldikten sonra iniyoruz, otobüs dura??na geçip ring arac?n? bekliyoruz. Araç 15 ila 20 dakika aras?nda geliyor.


 Buraya ula?mak için ço?u zaman zaten iki vas?ta de?i?tirilerek geliniyor. Bir de ring arac?na biniliyor, 3 vas?ta de?i?tirmi? oluyor. Hasta ve ya?l?lar aç?s?ndan hem araç de?i?tirmek, hem s?cakta beklemek sorun. Bekledi?imiz yerde otobüs dura?? var ama güne?e kar?? korumas?z” diye dert yand?.,

‘DOLMU?A ?Z?N VER?LS?N’

Mersin Minibüsçüler Odas? Ba?kan? Aziz Biricik, “Dolmu?lar?n Hastane kap?s?na kadar gitmesine izin verilmeli. Belediye ben ring arac?yla ta??yaca??m diyor ama ta??yam?yor. Belediye, hem minibüsçü esnaf?n? hem de yaz s?ca??nda vatanda?? ma?dur ediyor” diye konu?tu.

0 Yorum